The Duke of York en Sarah, Duchess of York, Prinses Beatrice of York en Prinses Eugenie of York
Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

The Duke of YorkFoto: https://twitter.com/thedukeofyork

Andrew Albert Christian Edward, The Duke of York wordt geboren op Buckingham Palace op 19 februari 1960
als derde kind van Koningin Elizabeth II en Prins Philip.

Andrew werd gedoopt in de Music Room van Buckingham Palace op 8 april 1960.


Foto: https://twitter.com/thedukeofyork


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

Troonopvolging en titels


Prins Andrew is achtste in de lijn van troonsopvolging. Zijn aanspreektitel is Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van York.
Hiernaast heeft hij nog twee andere titels: Earl of Inverness in Inverness en Baron Killyleagh in Killyleagh.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

Royal Marriages Act 1772


De wet werd ingesteld door George III die woedend was dat twee van zijn broers een niet gepast huwelijk waren aangegaan. Deze regels gelden voor de
afstammelingen van Koning George II, mannelijk en vrouwelijk, anders dan de kwestie van prinsessen die getrouwd waren of daarna zou trouwen "in buitenlandse families".

In de Royal Marriages Act waren de volgende zaken vastgelegd:

- Voor een huwelijk is toestemming van de koning of koningin nodig.
Deze toestemming wordt vastgelegd in de Privy Council.

- Leden van de Britse koninklijke familie ouder dan 25 jaar zijn niet verplicht om de koning of koningin om toestemming te vragen.
Zij kunnen een jaar nadat ze de Privy Council hebben verwittigd van het voornemen om te trouwen, huwen. Dan mag het Britse parlement echter niet tegen zijn.

The Act of Settlement


De 'Act of Settlement of 1701' was bedoeld om de protestantse opvolging van de troon veilig te stellen en de garanties
te versterken voor het waarborgen van een parlementair regeringssysteem.

De wet versterkte ook de Bill of Rights (1689), die eerder de erfopvolging voor de erfgenamen van Mary 11 had vastgesteld.

Mary's vader, James II was in 1688 uit Engeland gevlucht tijdens evenementen die beschreven werden als de 'Glorious Revolution'.
James rooms-katholieke sympathieën en geloof in het goddelijke recht van de Kroon, resulteerden in ontevreden parlementariërs die de
troon aanboden aan zijn oudste protestante dochter, Mary. Ze accepteerde het op voorwaarde dat ze samen kon regeren met haar Nederlandse
echtgenoot, Willem van Oranje, die William III werd.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein door het Parlement regeert, maar dat de opvolging van de troon door het parlement
kan worden gereguleerd, en dat een soeverein zijn titel kan verliezen door middel van wanbestuur. De 'Act of Settlement' bevestigde dat
het aan het Parlement was om de titel van de troon te bepalen. Het Parlement bepaalde onder de Bill of Rights en the Act of Settlement
ook verschillende voorwaarden waaraan de soeverein moet voldoen.

Hoewel de Bill of Rights de erfopvolging had vastgesteld bij de erfgenamen van Mary II, Anne en William III, hadden geen van de dochters van
James II erfgenamen die nog in leven waren, waardoor onzekerheid ontstond over de toekomst van de opvolging. Mary was in 1694 op 32-jarige leeftijd
aan de pokken gestorven en in 1700 stierf William. Anne's enige overlevende kind (van de 17 kinderen), de hertog van Gloucester, stierf datzelfde jaar
op de leeftijd van 11. Zonder een bevestigde erfgenaam werd het besluit genomen door het Parlement om ervoor te zorgen dat de opvolging van toekomstige
soevereinen binnen het protestantse geloof bleef.

Volgens de wet van 1701 ging de opvolging van de troon naar Prinses Sophia, Keurvorstin van Hannover (de kleindochter van James I) en haar protestante erfgenamen.
Sophia stierf echter vóór Koningin Anne, daarom ging de successie over op haar zoon George, keurvorst van Hannover, die in 1714 Koning George I werd. De handeling
werd later uitgebreid naar Schotland als gevolg van het Treaty of Union dat werd uitgewerkt in de Acts of Union of 1707.

De wet bepaalde ook de voorwaarden waaronder de Kroon kon worden gehouden. Geen rooms-katholiek, noch iemand die met een rooms-katholiek getrouwd was,
kon de kroon houden. De soeverein moest nu zweren om de Church of England te behouden (en na 1707 The Church of Scotland).
De Anglicaanse Kerk stond het niet toe dat een gescheiden persoon hertrouwde zolang zijn of haar voormalige partner nog leefde.

De 'Act of Settlement' ging niet alleen in op de dynastieke en religieuze aspecten van de opvolging, het beperkte ook de bevoegdheden en privileges van de Kroon.

Volgens de wet moest de soevereine parlementaire toestemming worden gegeven om oorlog te voeren of het land te verlaten, en rechters moesten
hun ambt bekleden bij goed gedrag en niet bij koninklijk genoegen - waarmee zij rechterlijke onafhankelijkheid bewerkstelligden.

The Succession to the Crown Act (2013)


Door The Succession to the Crown Act is The Royal Marriages Act ingetrokken en de The Act of Settlement aangepast.

In een schriftelijke verklaring van het Parlement heeft de vicepremier, Nick Clegg, aangekondigd dat de wet
Succession to the Crown Act van kracht is geworden op 26 maart 2015.

Op de Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) gehouden in Perth, Australië in oktober 2011, hebben de regeringsleiders van de 16 landen
die Koningin Elizabeth 11 als staatshoofd hebben, aangekondigd dat ze voorstander zijn om de bepaling van het mannelijk erfopvolgingsrecht af te schaffen.
Dit werd bekend als de Perth-overeenkomst. In het Verenigd Koninkrijk ging de wet door het parlement en kreeg Royal Assent op 25 april 2013. Daarna moesten
de andere 16 landen nog een goedkeuring geven. Er zijn drie bepalingen van deze wet: eerstgeboren opvolging, intrekking van de Royal Marriages Act 1772 en
het verbod op het huwelijk met een katholiek.

Opvolging van de Britse troon, evenals die van de 16 gebieden, zal nu vallen bij het oudste kind, ongeacht geslacht. Nu hebben vrouwen ook recht op de troonsopvolging.
Broers gingen voor zussen ook al waren de zussen ouder. Deze wijziging is alleen van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011.

Koninklijke toestemming voor het huwelijk: The Royal Marriages Act 1772 vereiste dat alle nazaten van Koning George II (andere dan die van prinsessen die
met andere koninklijke families waren getrouwd) toestemming van de soeverein kregen voordat ze trouwen. In de toekomst zal deze vereiste alleen van
toepassing zijn op de eerste zes personen in de lijn van troonopvolging.

Verbod op huwelijk met katholieken. Eerder verloren degenen die een katholiek huwden hun plaats in de lijn van opvolging. Vooruit gaan,
dit is niet langer het geval. Ondanks deze verandering vereist Act of Settlement nog steeds dat de monarch niet katholiek is.
De Anglicaanse Kerk staat het nu toe dat een gescheiden persoon hertrouwt terwijl zijn of haar vorige partner nog in leven is.

De wet weerspiegelt de nadruk van dit kabinet over de gelijkheid door het verwijderen van eeuwen van discriminatie op zowel religieuze als grond van geslacht.
De wet voorziet in successierechten die geschikt zijn voor de 21ste eeuw en voor een moderne constitutionele monarchie.

Opvolging


De opvolging van de troon wordt niet alleen geregeld door afstamming, maar ook door
parlementaire statuten. De volgorde van opvolging is de volgorde van de leden van
de koninklijke familie in de volgorde waarin ze in de rij staan voor de troon.

De basis voor de opvolging werd bepaald in de constitutionele ontwikkelingen van de zeventiende
eeuw, die culmineerden in de Bill of Rights (1689) en de Act of Settlement (1701).

Toen James II in 1688 het land ontvluchtte, oordeelde het parlement dat hij 'afstand had gedaan van
de regering' en dat de troon vacant was. De troon werd toen aangeboden, niet aan de jonge zoon van
James, maar aan zijn dochter Mary en haar echtgenoot Willem van Oranje, als gezamenlijke heersers.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein via het parlement regeert, maar dat de troonopvolging
door het parlement kan worden geregeld en dat een soeverein door wanbestuur van zijn/haar titel kan worden
beroofd. De Act of Settlement bevestigde dat het aan het Parlement was om de titel op de troon te bepalen.

De wet bepaalde dat alleen protestantse afstammelingen van Prinses Sophia - de keurvorstin
van Hannover en kleindochter van James I - in aanmerking komen om op te volgen. Latere
wetten hebben dit bevestigd. Het Parlement heeft op grond van de Bill of Rights en de Act
of Settlement ook verschillende voorwaarden vastgesteld waaraan de Sovereign moet voldoen.
Een rooms-katholiek is uitdrukkelijk uitgesloten van troonopvolging.

De Soeverein moet bovendien in gemeenschap zijn met de Kerk van Engeland en moet
zweren de gevestigde Kerk van Engeland en de gevestigde Kerk van Schotland te
behouden. De Soeverein moet ook beloven de protestantse opvolging te handhaven.

De Succession to the Crown Act (2013) wijzigde de bepalingen van de Bill of Rights en de Act of
Settlement om een einde te maken aan het systeem van mannelijke eerstgeboorterecht, op grond
waarvan een jongere zoon een oudste dochter in de lijn van opvolging kan verdringen. De wet is
van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011. De wet heeft ook een einde gemaakt
aan de bepalingen waardoor degenen die met rooms-katholieken trouwen, worden uitgesloten van de
lijn van erfopvolging. De wijzigingen zijn in maart 2015 in alle zestien Realms van kracht geworden.

De troonopvolging per 8 september 2022 is als volgt:
1. De Prins van Wales
2. Prins George van Wales
3. Prinses Charlotte van Wales
4. Prins Louis van Wales
5. De Hertog van Sussex
6. Master Archie Mountbatten-Windsor
7. Miss Lilibet Mountbatten-Windsor
8. The Duke of York
9. Prinses Beatrice, Mrs. Edoardo Mapelli Mozzi
10. Miss Sienna Mapelli Mozzi
11. Prinses Eugenie, Mrs. Jack Brooksbank
12. Master August Brooksbank
13. The Earl of Wessex
14. Viscount Severn
15. The Lady Louise Mountbatten-Windsor
16. The Princess Royal
17. Mr. Peter Phillips
18. Miss Savannah Phillips
19. Miss Isla Phillips
20. Mrs. Michael Tindall
21. Miss Mia Tindall
22. Miss Lena Tindall
23. Master Lucas Tindall

Regency Act


De Regency Act regelt het aanstellen van een regent in het geval dat nodig is. Een regent wordt aangesteld als:

- bij het bestijgen van de troon de koning of koningin jonger is dan 18
- de koning of koningin niet in staat is om te regeren door ziekte

De regent moet aan de volgende bepalingen voldoen:

- ouder zijn dan 21 jaar
- een Brits onderdaan zijn en wonen in het Verenigd Koninkrijk
- in de lijn van troonopvolging staan en de troon mogen bestijgen volgens de Act of Settlement
- de eed aflegt als regent

Raadgevers van de Staat:


In het geval dat de Koningin haar officiële taken als soeverein tijdelijk niet kan uitoefenen
vanwege ziekte of afwezigheid in het buitenland, worden twee of meer Raadgevers van de Staat
door Letters Patent aangesteld om in de plaats van Hare Majesteit op te treden.

Volgens de wet omvatten Raadgevers van Staat de echtgenoot van de Soeverein en
de volgende vier personen in de lijn van erfopvolging die ouder zijn dan 21.

Raadgevers van de Staat zijn gemachtigd om de meeste officiële taken van de
Soeverein uit te voeren, bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen van de
Privy Council, het ondertekenen van routinedocumenten en het ontvangen van de
geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn echter
een aantal fundamentele constitutionele functies die niet mogen worden gedelegeerd:

- Gemenebest zaken
- De ontbinding van het Parlement, behalve op uitdrukkelijke instructie van Hare Majesteit
- Het creëren van gelijken
- Benoeming van een minister-president

De functie van Raadgever van de Staat was in 1937 voorzien in de regentschapswet. Vóór 1937 werden
regentschapswetten opgesteld en alleen in noodzaak aangenomen. Als zodanig waren er sinds 1728
negen afzonderlijke regentschapswetten om verschillende eventualiteiten te dekken. Kort nadat
George VI in 1936 de troon besteeg, werd een nieuwe regentschapswet aangenomen die een regel voor
alle toekomstige regeringen bood. Het was in die tijd dat het nieuwe kantoor van Raadgever van de
Staat werd opgericht om korte afwezigheden te dekken waar een regentschap niet nodig zou zijn.

Raadslieden van de Staat worden benoemd uit de vier volgende
volwassenen (mits zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt).

De huidige Raadgever van de Staat anno 2022 zijn Koningin Gemalin Camilla, De Prins van Wales,
de Hertog van Sussex, de Hertog van York, Prinses Beatrice, de Graaf van Wessex en The Princess Royal.

Bronnen: Wikipedia, Britse Hof zelf en de overheid van Groot-Brittannië.

Studie en Militaire dienst


Prins Andrew bracht zijn vroege leven door in Buckingham Palace en Windsor Castle. Eerst werd
Prins Andrew door een gouvernante onderwezen in Buckingham Palace. Prins Andrew werd opgeleid
bij Heatherdown Preparatory School in Ascot en Gordonstoun School in Morayshire, Schotland.

Prins Andrew wilde al op jonge leeftijd helikopterpiloot worden. In 1979, na voltooiing
van A-levels, trad hij toe tot de Royal Navy op een korte dienst commissie als Seaman
Officer, sub-specialisatie als Piloott. Adelborst Prins Andrew stierf in 1980 uit Britannia
Royal Naval College Dartmouth, voordat hij een opleiding voor vaste vleugels en helikoptervluchten
onderging bij respectievelijk RAF Leeming en Royal Naval Air Station Culdrose. In 1981 ontving
Prins Andrew zijn 'Wings' en de prijs voor de beste piloot van de Hertog van Edinburgh.

Onderluitenant Prins Andrew bekeerde zich tot de Sea King-helikopter, voordat hij zich bij zijn
eerste frontlinie-eenheid voegde: 820 Naval Air Squadron (NAS) aan boord van de HMS INVINCIBLE.
In april 1982 zeilde de eenheid als onderdeel van de Task Group naar de Zuid-Atlantische Oceaan
om de Falklandeilanden terug te krijgen. Tijdens het conflict voerde Prins Andrew missies uit,
waaronder Anti-Submarine Warfare (ASW), Anti-Surface Warfare (ASUW), inter-ship Helicopter Delivery
(HDS), Search and Rescue (SAR) en evacuatie van slachtoffers. Bij terugkeer naar Portsmouth in
september 1982 werd HMS INVINCIBLE opgewacht door de Koningin en de Hertog van Edinburgh.

De actieve dienst van de Hertog van York bij de Royal Navy besloeg tweeëntwintig jaar, waarin hij,
als Lt Cder The Duke of York, werd geselecteerd om het bevel te voeren over het Hunt Class Mine
Counter Measures Vessel HMS COTTEMORE. De hertog keerde terug naar vliegende taken en nam een
aanstelling als Senior Pilot van 815 NAS bij RNAS Portland, waar hij tot oktober 1996 diende. In
januari 1997 werd hij benoemd tot stafofficier bij het Ministerie van Defensie als stafofficier bij
het directoraat van Naval Operations. Gepromoveerd tot commandant in 1999, nam hij een aanstelling
binnen de marinestaf, voordat hij in juli 2001 uit actieve dienst bij de Royal Navy vertrok.

Rol als speciale vertegenwoordiger voor internationale handel en investeringen en ander werk


Na het voltooien van zijn militaire loopbaan werd de Hertog uitgenodigd om een nieuwe functie
aan te nemen als speciale vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk voor internationale
handel en investeringen. In samenwerking met de regering van Hare Majesteit, en met name UK
Trade and Investment (UKTI), hield de rol het promoten van Groot-Brittannië in als bestemming
voor inkomende investeringen en het creëren van gunstige voorwaarden voor Britse bedrijven die
exporteren en investeren in het buitenland. De Hertog vervulde deze rol bijna tien jaar, tot 2011.

De Hertog van York concentreerde zijn activiteiten vervolgens op drie kerngebieden:
onderwijs en vaardigheden, ondernemerschap en wetenschap, technologie en techniek.

In 2014 richtte de Hertog van York Pitch@Palace op, dat ondernemers bij elkaar bracht om hun
zakelijke ideeën te pitchen voor een zaal vol potentiële supporters uit het bedrijfsleven.

De Hertog heeft ook een aantal prijzen in het leven geroepen, waaronder de Inspiring Digital Enterprise
Award (iDEA), waarmee u gratis digitale, ondernemings- en inzetbaarheidsvaardigheden kunt ontwikkelen.

Na 22 jaar dienst bij de Royal Navy had de hertog ook een actieve interesse
in het ondersteunen van militaire organisaties en liefdadigheidsinstellingen.

Een verklaring van Zijne Koninklijke Hoogheid The Duke of York, 20 november 2019:


Het is mij de afgelopen dagen duidelijk geworden dat de omstandigheden met betrekking tot mijn vroegere samenwerking
met Jeffrey Epstein een grote verstoring zijn geworden in het werk van mijn familie en het waardevolle werk dat gaande
is in de vele organisaties en liefdadigheidsinstellingen die ik trots ben te ondersteunen.

Daarom heb ik Hare Majesteit gevraagd of ik een stap terug wil doen van de
openbare taken in de nabije toekomst, en zij heeft haar toestemming gegeven.

Ik blijf ondubbelzinnig spijt hebben van mijn verkeerd beoordeelde associatie met Jeffrey Epstein. Zijn zelfmoord heeft veel
onbeantwoorde vragen achtergelaten, met name voor zijn slachtoffers, en ik leef diep mee met iedereen die getroffen is en een
vorm van sluiting wil. Ik kan alleen maar hopen dat ze op termijn hun leven weer kunnen opbouwen. Natuurlijk ben ik bereid om
elke geschikte wetshandhavingsinstantie te helpen met hun onderzoeken, indien nodig.

Bron: https://www.royal.uk/statement-his-royal-highness-duke-york

Een verklaring van Buckingham Palace over The Duke of York, 13 januari 2022:


Met de goedkeuring en instemming van de Koningin zijn de militaire banden en
koninklijke patronaten van de Hertog van York teruggegeven aan de Koningin.

De Hertog van York zal geen publieke taken blijven uitvoeren en verdedigt deze zaak als particulier.

- Dit betekent ook dat Prins Andrew afstand van zijn aanspreektitel koninklijke hoogheid doet.

Bron: https://www.royal.uk/statement-buckingham-palace-regarding-duke-york

Ondersteuning van de Koningin


In januari 2022 legde Buckingham Palace een verklaring af waarin werd aangekondigd dat,
met goedkeuring en instemming van de Koningin, de militaire banden en koninklijke
beschermheerschappen van de Hertog van York zijn teruggegeven aan de Koningin, en
dat de Hertog geen openbare taken meer zal uitvoeren.

Hieronder vindt u meer informatie over eerder werk dat de Hertog
van York heeft uitgevoerd ter ondersteuning van de Koningin.

Een belangrijk onderdeel van de rol van de Hertog van York was het ondersteunen van het werk
van de Koningin als staatshoofd. Hij deed dit door Hare Majesteit te vertegenwoordigen bij
evenementen en bezoeken in het VK en in het buitenland; het ontvangen van staatshoofden
en regeringsfunctionarissen en het bijwonen van staats- en ceremoniële gelegenheden.

De Hertog van York zou elk jaar een aantal belangrijke gelegenheden bijwonen die worden
geleid door de koningin om steun te betuigen voor haar rol als monarch. Deze omvatten de
Queen's Birthday Parade - ook wel bekend als Trooping the Color - in juni van elk jaar; de
nationale herdenkingsdagdienst bij de Cenotaph in Londen, en The Queen's Garden Parties, die
hem de gelegenheid bieden om leden van liefdadigheidsinstellingen, organisaties en militair
personeel uit het hele Gemenebest te ontmoeten. Prinses Beatrice en Prinses Eugenie hebben
beide eerder hun vader vergezeld naar zowel Trooping the Colour als Garden Parties.

De Hertog heeft de Koningin ook vertegenwoordigd tijdens bezoeken aan het Gemenebest
en overzeese landen. Ter gelegenheid van het diamanten jubileum van de Koningin in
2012 vertegenwoordigde de hertog van York Hare Majesteit tijdens een bezoek aan
India, reizend naar New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru en Kohima.

Terwijl hij in India was, bezocht de Hertog het Agragami-project - dat tot doel heeft de levens
van enkele van de meest kwetsbare gezinnen in Delhi te verbeteren - en ontmoette hij belangrijke
bedrijfsleiders en bezocht hij educatieve en militaire organisaties. Hij werd het eerste lid van
de koninklijke familie dat naar Kohima reisde - de hoofdstad van de Noord-Oost-Indische staat
Nagaland - waar hij de Commonwealth War Graves Cemetery bezocht en hulde bracht aan Indiase en
Britse soldaten die waren gesneuveld in de Slag om Kohima tijdens de Tweede Wereldoorlog II.

In 2015 vertegenwoordigde de Hertog van York de Koningin op evenementen in Singapore om de
50ste verjaardag van de onafhankelijkheid te vieren. Terwijl hij in Singapore was, woonde
de Hertog de vieringen van het gouden jubileum van de stadstaat en een nationale feestdag bij.

De Hertog vertegenwoordigde ook Hare Majesteit bij de openingsceremonie van
de Pacific Games in Papoea-Nieuw-Guinea in 2015, waar hij een bericht afleverde
van de Koningin, die haar beste wensen aan alle atleten stuurde en zei:

'Het is bemoedigend om te zien dat 24 landen uit de hele Stille Oceaan om de vier jaar door
middel van sport samenkomen om hun gemeenschappelijke banden en gedeelde belangen te versterken.'

Aantijgingen seksueel misbruik


Prins Andrews naam kwam bij herhaling naar voren rond het schandaal dat zich in 2019 begon te
ontvouwen naar aanleiding van vermeend seksueel misbruik dat zou zijn gefaciliteerd door de
Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein, een financier en een in 2008 veroordeelde zedendelinquent,
die in 2019 kort na nieuwe aantijgingen dood werd aangetroffen in zijn cel. Prins Andrew zou rond
de eeuwwisseling tot de kring van hooggeplaatste en/of gefortuneerde mannen hebben behoord die
profiteerde van de door Epstein georganiseerde seksuele diensten van minderjarige meisjes. De
beschuldigingen aan zijn adres zijn door zowel Prins Andrew als Buckingham Palace meermalen ontkend.

Virginia Roberts Giuffre stelde dat hij haar in 2001 drie keer seksueel misbruikte
tijdens evenveel gelegenheden in Londen, New York en op het privé-eiland van Epstein
in de Amerikaanse Maagdeneilanden. Ze beweert toen zeventien jaar oud te zijn geweest.

Op 16 november 2019 gaf Prins Andrew BBC-journaliste Emily Maitlis in Buckingham Palace
een drie kwartier durend tv-interview. In dat gesprek zei de Prins dat hij niet kan zweten,
waarmee hij Giuffres bewering dat hij in een nachtclub in Londen "zwetend en al om haar
heen hing" probeerde te ontkrachten. Ook zei hij zich niet te herinneren haar ooit ontmoet
te hebben, maar er is een foto waarop ze gearmd staan, evenals een waarop hij naar haar
zwaait. Het lukte Prins Andrew niet zijn reputatie met het interview te herstellen.

Op 20 november 2019 kondigde hij aan dat hij zijn publieke taken voor onbepaalde tijd
per direct neerlegde. Een voorgenomen benoeming tot admiraal op zijn zestigste verjaardag
in 2020 ging niet door. Ook wordt er niet meer gevlagd bij zijn verjaardag.

Giuffre begon in augustus 2021 in de Verenigde Staten van Amerika een civiele procedure tegen Prins
Andrew, waarin ze financiële genoegdoening eiste. Prins Andrew betwistte niet alleen de beschuldiging,
maar stelde ook dat in een gerelateerde zaak van Giuffre tegen Epstein een schikking was getroffen
waardoor ook Prins Andrew in Giuffres zaak tegen hem sowieso gevrijwaard zou zijn van enige
verplichting tot betaling van een schadevergoeding. Dit document werd op 4 januari 2022 gepubliceerd.
Giuffre bleek 500.000 dollar te hebben ontvangen om Epstein en "potentieel in beschuldiging gestelden"
te vrijwaren van een schadeclaim. De rechter wees het verzoek van Prins Andrew af om op basis
van deze schikking de zaak niet in behandeling te nemen. Volgens hem was de omschrijving in
het document te vaag om te kunnen beoordelen of ook Prins Andrew gevrijwaard zou zijn.

De rechtbank in New York bepaalde op 12 januari 2022 dat Giuffre voldoende grond
had een civiele rechtszaak tegen Prins Andrew te starten. Naar aanleiding van deze
ontwikkelingen moest Prins Andrew een dag later al zijn militaire titels neerleggen
en koninklijke beschermheerschappen terug geven aan de Koningin. Sindsdien gebruikt hij
zijn aanspreektitel Zijne Koninklijke Hoogheid niet meer bij officiële gelegenheden.

Op 15 februari 2022 werd bekend dat Prins Andrew een schikking getroffen heeft met Virginia Giuffre.

De schikkingsverklaring volledig:
"Virginia Giuffre en Prins Andrew hebben een minnelijke schikking getroffen.

De partijen zullen een bedongen ontslag indienen zodra mevrouw Giuffre de
schikking heeft ontvangen (waarvan het bedrag niet wordt bekendgemaakt).

Prins Andrew is van plan een aanzienlijke donatie te doen aan de liefdadigheidsinstelling
van mevrouw Giuffre ter ondersteuning van de rechten van slachtoffers.

Prins Andrew is nooit van plan geweest om het karakter van mevrouw Giuffre
te belasteren, en hij accepteert dat ze heeft geleden als een vaststaand
slachtoffer van misbruik en als gevolg van oneerlijke openbare aanvallen.

Het is bekend dat Jeffrey Epstein jarenlang talloze jonge meisjes heeft verhandeld.

Prins Andrew betreurt zijn associatie met Epstein en prijst de moed van mevrouw
Giuffre en andere overlevenden om voor zichzelf en anderen op te komen.

Hij belooft zijn spijt te tonen voor zijn associatie met Epstein door de strijd
tegen het kwaad van sekshandel en door de slachtoffers te ondersteunen."

In april 2022 ontnam de stad York Prins Andrew het ereburgerschap.

Sarah, Duchess of YorkFoto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Sarah Margaret Ferguson is geboren op 15 oktober 1959 als de dochter van Majoor Ronald Ivor Ferguson en Susan Mary Wright. Sarah heeft een zus: Jane Louisa (1957)
en heeft van het tweede huwelijk van haar vader met Susan Deptford, een halfbroer Andrew (1978) en twee halfzussen Alice (1980) en Eliza (1985). In 1972 begon
Hector Barrantes een affaire met Susan Ferguson, die van haar echtgenoot majoor Ronald Ferguson scheidde en haar twee dochters in Engeland achterliet. In 1975
trouwden Susan en Hector tijdens een burgerlijke ceremonie in Argentinie. Ze woonden op een poloranch in Guamini, Argentinie. In 1976 trouwde Ronald Ferguson
voor de tweede keer met Susan Deptford.

Studie


Sarah ging naar de Daneshill School in Hampshire en vervolgens naar de Hurst Lodge School in Ascot, waar ze in 1977 afstudeerde. Na haar opleiding ging ze
naar het Queen's Secretarial College en ging ze werken bij een PR-bedrijf in Londen. Ze werkte ook bij een kunstgalerie en vervolgens bij een uitgeverij.

Werkzaamheden


Sarah, Duchess of York heeft geschreven of bijgedragen aan meer dan 40 boeken, waaronder haar serie boeken "Budgie the Little Helicopter",
verschillende lifestyle-boeken en twee boeken over Koningin Victoria. Sarah heeft ook gewerkt als een bijdrage aan verschillende nieuwsprogramma's,
zowel in het Verenigd Koninkrijk als de VS.

Het was Sarah die het idee bedacht om een film te produceren gebaseerd op de vroege jaren van Koningin Victoria. Ze was geinteresseerd in de Koningin
sinds haar huwelijk met Prins Andrew en had twee boeken over haar geschreven met de hulp van een historicus. Vooral de relatie Victoria-Albert trok
haar mee in de geschiedenis van de koningin, omdat ze geloofde dat er parallellen waren tussen hun huwelijk en dat van haar met prins Andrew, omdat
ze beiden 'vochten voor hun liefde te midden van openbare controle. The Young Victoria is uitgebracht in 2009.

Ondanks haar succesvolle zakelijke ondernemingen heeft ze vaak te maken gehad met financiele problemen.

De relatie met haar voormalige echtgenoot Prins Andrwe is nauw gebleven. De Koningin is zeer gastvrij voor
Sarah en nodigt haar vaak uit om samen met Prins Andrew en hun dochters naar Balmoral of Sandringham te gaan.

Sinds haar huwelijk met Prins Andrew en na de scheiding is Sarah betrokken geweest bij een aantal goede doelen. In 1990 werd Sarah beschermvrouwe
van de Teenage Cancer Trust. In 2008 werd Sarah beschermvrouwe van Humanitas Charity. In 2011 werd Sarah de wereldwijde ambassadeur voor Not For Sale,
een goed doel gericht op menselijke slavernij. Samen met haar ex-echtgenoot en dochters richtte Sarah in 2013 Key To Freedom op. In 2014 werd Sarah
benoemd tot ambassadeur voor het Institute of Global Health Innovation aan het Imperial College London. Andere organisaties die Sarah ondersteunt,
zijn Mental Disability Rights International en de Motor Neurone Disease Association. Ze heeft gewerkt met de American Cancer Society.

In juni 2019 werd Sarah beschermvrouwe van Natasha Allergy Research Foundation, een organisatie opgericht ter ere
van Natasha Ednan-Laperouse, die in 2016 stierf vanwege een allergische reactie na het nuttigen van een sandwich.

In juli 2019 werd Sarah ambassadeur van het technologie-infrastructuurbedrijf Pegasus Group Holdings.

Sarah, Duchess of York is beschermvrouwe van de Elephant Family, een liefdadigheidsactie
die campagne voert om de Aziatische olifant en hun habitat te beschermen.

Op 12 februari 2020 maakte Serenity Press bekend dat ze zeven boeken van Sarah, Duchess of York gaan uitbrengen.
De zeven boeken bestaan uit nieuw geschreven titels, waaronder vijf prentenboeken en twee jonge hoofdstukboeken
die jonge lezers nog vele jaren zullen aanspreken. De drie eerste boeken zullen medio 2020 beschikbaar zijn.

Op 3 juni 2020 lanceerde Sarah, Duchess of York haar nieuwe wereldwijde liefdadigheidsinstelling Sarah's Trust: https://www.sarahstrust.com/

De ondersteuning van Sarah's Trust is gericht op het helpen van eerstelijnswerkers in de coronavirus pandemie door
leveranciers van zowel essentiele als luxe goederen te verbinden met ziekenhuizen, zorggemeenschappen en hospices
die voorop lopen bij het beheren van de Britse respons.

Sarah's Trust is een nieuwe wereldwijde liefdadigheidsinstelling die zich inzet om als brug te fungeren tussen individuen
en organisaties wiens sociale verantwoordelijkheid en financiele mogelijkheden hen in staat stellen om filantropisch en
liefdadigheidsinstellingen te geven die kunnen aantonen dat hun donaties precies zullen worden gericht waar ze het meest
nodig zijn, waardoor ze een impactvolle en langdurige blijvende verandering in kwetsbare gemeenschappen.

Naast het helpen van gezondheidswerkers in het VK, levert Sarah's Trust ook levensreddende
medicijnen, voedselvoorraden en was faciliteiten op het platteland van Ghana.

Ze richtte in 1993 Children in Crisis op om onderwijs te geven aan vergeten kinderen over de hele wereld en de liefdadigheidsinstelling heeft
meer dan 1,4 miljoen kinderen opgevoed, en was een van de oprichters van Street Child toen de twee goede doelen fuseerden in juli 2018.
Ze stopt met haar rol bij Street Child nu de goede doelen met succes zijn geintegreerd en Sarah's Trust wordt gelanceerd, maar het
vertrouwen zal het werk van Street Child blijven ondersteunen en ervoor zorgen dat de link blijft bestaan.

Andere goede doelen waarvan het werk van de Hertogin voorstander is en zal worden ondersteund door Sarah's Trust zijn de
Teenage Cancer Trust, Teen Cancer America, Children's Air Ambulance, de British Heart Foundation, Julia's House en Key to Freedom,
een bedrijfsstructuurinitiatief ter ondersteuning van kwetsbare jonge vrouwen.

Sarah schreef op 13 november 2020 op Twitter: Vriendelijkheid moet centraal staan in al onze interacties met anderen.
Ik ben dus heel blij dat ik op WorldKindnessDay lid word van de Kindness Research Foundation als wereldwijde ambassadeur.
Ze tonen dat vriendelijkheid kan worden gemeten met een innovatieve 'KQ-test' en kan worden aangeleerd.

De Montessori Groep verwelkomt Sarah Ferguson, Hertogin van York, op 22 juni 2021 als voorzitter van de
Internationale Montessori Ambassadeurs groep. De benoeming van de hertogin van York als voorzitter volgt
op haar filantropische werk met gezinnen en haar toewijding om een breed scala aan liefdadigheidsinstellingen
voor kinderen te ondersteunen gedurende haar hele leven. Ze is een groot voorstander van de Montessori-aanpak,
met haar dochter Prinses Eugenie die in 1992 haar opleiding begon op een Montessori-kinderdagverblijf in Windsor.

Internationale Dag van het meisje, 11 oktober 2019


Vereerd om paneldiscussie voor mijn goede doel Street child uk te mogen voorzitten ter gelegenheid van International Day Of The Girl,
gehouden in samenwerking met Hello Mag. Zo blij en trots was mijn dochter Eugenie daar als wereldwijde ambassadeur voor Street Child.

Wereldwijd gaan 64 miljoen meisjes van 5 tot 14 jaar niet naar school.

Het opleiden van meisjes heeft enorme en verstrekkende voordelen, zoals het verlagen van het aantal kindhuwelijken, het bevorderen van
gezondere en kleinere gezinnen, het verbeteren van lonen en banen voor vrouwen en het machtigen van vrouwen om een stem te hebben in
beslissingen die hun leven beinvloeden. Dat is waarom op International Day Of The Girl Street Child UK u oproept op om de kloof tussen
de meest gemarginaliseerde meisjes ter wereld en de rest te helpen dichten, zodat ze niet langer achterblijven.

Dankzij de Britse overheid worden alle openbare donaties die voor 4 januari 2020 zijn gedaan aan het MindTheGap-beroep van Street Child verdubbeld,
wat betekent dat een donatie van slechts 15 pond voldoende is om het schoolgeld, uniform en leermateriaal voor een meisje te dekken.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Ontwerpen vulpennen, 2 maart 2020


Sarah: "Het was een genot om met Montegrappa1912 te werken bij het ontwerpen van deze drie vulpennen geinspireerd op de kleuren
van de natuur. Ik gebruik er een om mijn kinderboeken mee te schrijven. Ik ben ouderwets en werk bijna altijd in de hand!"

Op de site van Montegrappa staat het volgende:
Briljante kleuren en vrolijke detaillering roepen de natuurlijke koninkrijken van Oceaan, Bos en Tuin op. In deze plaatsen van troost en inspiratie ligt
schoonheid nutteloos ... in afwachting van ontdekking. Schrijver en humanitair, Sarah, Hertogin van York, reflecteert op de wonderen van de natuur in een
zeldzame samenwerking. Mooie, sterling zilveren friezen versmelten met bruisende celluloid in een silhouet overvloedig met levendige, vrouwelijke charme.

Het persoonlijke monogram van Sarah, Hertogin van York, is gegraveerd op een 18K gouden penpunt en in relief voorzien van folie in de
handige portefeuilletas van de collectie. Twaalf concertinaed zakken dragen ansichtkaartafbeeldingen en citaten verzameld door Sarah
op haar reizen. Geniet ervan op momenten van stille overpeinzing, of schrijf wat gedachten aan een vriend. Vervang ze door uw eigen
dierbare herinneringen en bewaar ze veilig: op een dag kunnen ze uw eigen creativiteit inspireren.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.facebook.com/MontegrappaItalia


Foto: https://www.facebook.com/MontegrappaItalia

Internationale Vrouwendag 2020


Fijne internationale Vrouwendag! Hier zijn enkele van mijn inspirerende vrouwen door de geschiedenis heen, waaronder Hare Majesteit De Koningin,
onze langst regerende Monarch, mijn moeder wiens moed om altijd haar hart te volgen was waar mijn vrouwelijke inspiratie vandaan kwam.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Margaret Thatcher, de langst dienende Britse premier van de 20e eeuw, Koningin Victoria die koningin werd toen ze pas 18 was, Boudicca,
die een symbool werd van het nationale karakter en ontembare toestand en mijn ongelooflijke zus Jane die me elke dag blijft inspireren.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

St. Patricks Day, 17 maart 2020


Ooh The Emerald Isles .. Fijne St. Patrick's Day .. Sugarloaf Mountain


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Sarah werkt samen met Love Cocoa U.K, 21 maart 2020


Ik ben verheugd om mee samen te werken One Love Coco. Dit weekend zullen ze chocolade schenken aan NHS-werknemers in het VK, van elk product dat op
hun website wordt verkocht. Het is geweldig om te zien hoe een Brits bedrijf de ziekenhuizen en deze geweldige arbeiders ondersteunt: coronavirus.
Daarnaast voor elke chocoladereep die in 2020 wordt verkocht, One Love Cocoa plant in Kameroen een nieuwe boom.


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Sarah's boodschap voor Moederdag, 22 maart 2020


Voor alle standvastige geweldige moeders ... ben jij de lijm voor het gezin; gelukkige gelukkige dag. Kijk omhoog en
onthoud dat de lucht blijft, de wolken komen en gaan. Ook deze moeilijke tijd zal voorbijgaan. Gelukkige Moederdag!


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Sarah bedankt mensen voor het bestrijden van het Coronavirus


Op 23 maart schreef Sarah op Twitter:
Dank je... en met onderstaande foto:


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Op 27 maart 2020 schreef Sarah het volgende met onderstaande foto:
Bedankt Hermann en Lambertz Gruppe voor uw steun aan alle harde werkers in het VK.


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Sarah in The Australian Women's Weekly, 26 maart 2020


Bedankt aan Juliet Rieden voor het interviewen van mijn nieuwe kinderboeken die worden gepubliceerd door Australian Publisher Serenity Press.
Dat ik deze magische kinderboeken met de wereld kan delen, is iets dat ik koester. Bedankt aan fotograaf Peter Brew-Bevan.
Het aprilnummer van The Australian Women's Weekly is nu te koop. Bedankt aan mijn zus Jane Ferguson, ondersteunende uitgever
Karen Mc Dermott, haar PR-bureau Candice Meisels PR en aan mijn ongelooflijke team in het VK.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Sarah deelt natuurfoto's, april 2020


De natuur zal ons de weg wijzen, de schaduw accentueert het licht. Een horizon is slechts de limiet van ons vizier,
we zullen vertrouwen en we zullen moed en steun geven in diepe dankbaarheid, voor een helderdere horizon.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Nieuwe knoppen, nieuwe hoop, nieuwe moed ...


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

We luisteren naar en ondersteunen iedereen die lijdt en wensen met heel ons hart de moed en kracht om nooit op te geven.
We zijn verenigd in het sturen van helende energie, dus voel je alsjeblieft niet alleen of geef het op. En een enorme
virtuele knuffel van liefde en glimlachen voor alle kinderen ..


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Gelukkig Pesach! Pesach, ook bekend als het lentefeest, vrijheidsfeest of matzefeest is een van de belangrijkste feesten in het jodendom.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Sarah bewonderd de toespraak van Koningin Elizabeth, 5 april 2020


De woorden van Hare Majesteit raakten mijn kern en inspireerden ons om nooit op te geven. Om te verenigen zoals we eerder hebben gedaan.
Om de Britse humor nooit te vergeten en te onthouden ... We moeten troosten dat, hoewel we misschien nog meer te verduren hebben, betere
dagen zullen terugkeren: we zullen weer bij onze vrienden zijn; we zullen weer bij onze familie zijn; we zullen elkaar weer ontmoeten.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Sarah schenkt cupcakes aan hulpverleners, 9 april 2020


Heel erg bedankt kikas cupcakes voor de prachtige cupcakes die zijn geschonken aan de eerstelijnswerkers in Windsor.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Sarah gaat voorlezen, 15 april 2020


Opgewonden om Storytime met Fergie en vrienden te lanceren op mijn nieuwe https://www.youtube.com/sarahferguson en
https://www.facebook.com/sarahferguson15/ - elke dag een traditioneel verhaaltje voor kinderen om hen te vermaken
tijdens de lockdown. Ik lees mijn eigen verhalen en die van anderen en vraag vrienden om mee te doen. Het is allemaal
gratis en gewoon voor de lol. Elke weekdag om 16.00 uur wordt er een nieuw verhaal geplaatst en op zaterdag een langere
verhaaltijd. Ik hoop dat je ervan geniet en ze geven sommigen van jullie iets nieuws om te doen in deze moeilijke tijd
voor iedereen - storytimewithfergieandfriends.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://www.instagram.com/storytimewithfergieandfriends/


Foto: https://www.instagram.com/storytimewithfergieandfriends/


Foto: https://www.instagram.com/storytimewithfergieandfriends/


Foto: https://www.instagram.com/storytimewithfergieandfriends/


Foto: https://www.instagram.com/storytimewithfergieandfriends/

Sarah richt een nieuw goed doel op, 3 juni 2020


Ik ben erg opgewonden om mijn nieuwe goede doel te lanceren Sarah's Trust: https://www.sarahstrust.com/
en te praten over ons eerste project dat voedsel, medische benodigdheden en andere essentiele zaken levert
aan belangrijke werknemers die zichzelf in gevaar brengen om het vreselijke coronavirus te helpen bestrijden.

De ondersteuning is gericht op het helpen van eerstelijnswerkers in de coronavirus pandemie door leveranciers van zowel essentiele als
luxe goederen te verbinden met ziekenhuizen, zorggemeenschappen en hospices die voorop lopen bij het beheren van de Britse respons.

Sarah's Trust is een nieuwe wereldwijde liefdadigheidsinstelling die zich inzet om als brug te fungeren tussen individuen
en organisaties wiens sociale verantwoordelijkheid en financiele mogelijkheden hen in staat stellen om filantropisch en
liefdadigheidsinstellingen te geven die kunnen aantonen dat hun donaties precies zullen worden gericht waar ze het meest
nodig zijn, waardoor ze een impactvolle en langdurige blijvende verandering in kwetsbare gemeenschappen.

Naast het helpen van gezondheidswerkers in het VK, levert Sarah's Trust ook levensreddende
medicijnen, voedselvoorraden en wasfaciliteiten op het platteland van Ghana.

Sarah, Hertogin van York zei: "Ik ben ongelooflijk opgewonden om al mijn goede doelen onder een dak te brengen met Sarah's Trust.
Het is iets dat ik al heel lang wilde doen. We zullen ons richten op een hele reeks oorzaken, over de hele wereld, maar op dit
vreselijke moment is het juist dat onze eerste projecten zouden moeten zijn om te helpen de gevolgen van het coronavirus in
binnen- en buitenland het hoofd te bieden. Het was nederig om een klein beetje te zien van het ongelooflijke werk dat door onze
NHS en andere gezondheidswerkers wordt gedaan en ik ben er trots op dat we, samen met mijn dochters en nieuwe collega's van
Sarah's Trust, in staat zijn geweest om het leven voor sommigen een beetje makkelijker te maken. Ik ben ook blij dat we kwetsbare
kinderen in Ghana hebben kunnen steunen, voortbouwend op het soort liefdadigheidswerk waar ik al vele jaren bij betrokken ben."

Sarah, hertogin van York zet zich al meer dan 30 jaar in voor kinderen en welzijn, met een focus op onderwijs.
De Hertogin heeft de wereld rondgereisd om getuige te zijn van de projecten uit de eerste hand en heeft persoonlijk
aanzienlijke donaties ingezameld voor doelen die haar passie voor verandering delen.

Ze richtte in 1993 Children in Crisis op om onderwijs te geven aan vergeten kinderen over de hele wereld en de liefdadigheidsinstelling
heeft meer dan 1,4 miljoen kinderen opgevoed, en was een van de oprichters van Street Child toen de twee goede doelen fuseerden.
Ze stopt met haar rol bij Street Child nu de goede doelen met succes zijn geintegreerd en Sarah's Trust wordt gelanceerd, maar het
vertrouwen zal het werk van Street Child blijven ondersteunen en ervoor zorgen dat de link blijft bestaan.

Andere goede doelen waarvan het werk van de Hertogin voorstander is en zal worden ondersteund door Sarah's Trust zijn de
Teenage Cancer Trust, Teen Cancer America, Children's Air Ambulance, de British Heart Foundation, Julia's House en Key to Freedom,
een bedrijfsstructuurinitiatief ter ondersteuning van kwetsbare jonge vrouwen.


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Nieuwe boeken serie Sarah


Op 30 juli 2020 schreef Sarah op haar sociale media:
Ik ben zo opgewonden over de lancering van mijn 3 nieuwe kinderboeken morgen, Genie Gems, Arthur Fantastic en The Enchanted Oak Tree.


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Op 7 augustus 2020 schreef Sarah op haar sociale media:
Mijn nieuwe boekenserie Helping Hand Stories. Al mijn boekopbrengsten uit deze serie gaan naar Sarahs Trust.
Zie ook: https://www.helpinghandstories.com/

"De Helping Hand-verhalen zijn voor zowel kinderen als ouders om te lezen, misschien samen. Elk eenvoudig verhaal
beschrijft een ervaring uit de kindertijd en toont enkele manieren om er een positieve ervaring van te maken.

Ik hoop echt dat deze boeken kinderen en ouders aanmoedigen om over deze vaak uitdagende kwesties te praten. Als we kinderen
kunnen laten zien dat praten over dingen een lange weg is om een oplossing te vinden, zal dat hun hele leven goed van pas komen."


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Sarah schreef op 13 november 2020 op Twitter: "Zo opgewonden om aan te kondigen dat Budgie terug
is na 25 jaar in een nieuw avontuur, Budgie the Little Helicopter Rescues Kubbie the Koala, volgende
maand uitgegeven door Serenitypress plus nog een nieuwe titel, A Gift of Kindness.


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Op 13 januari 2021 schreef Sarah: "Ik ben verheugd om mijn eerste historische romantische roman aan te kondigen, Her Heart
For A Compass, geschreven samen met Marguerite Kaye, geïnspireerd door het leven van haar voorouders, Lady Margaret
Montagu Douglas Scott. Het boek wordt in augustus 2021 door Mills & Boon (VK) en William Morrow (USA) uitgebracht."

"Dit verhaal speelt zich af in de negentiende eeuw en is een coming-of-age-verhaal
over moedig en rebels zijn, en tegen alle verwachtingen in je hart durven volgen.

Het verhaal zelf is gebaseerd op een van mijn voorouders en ik heb de afgelopen jaren mijn
eigen onderzoek gedaan naar mijn familiegeschiedenis met behulp van de koninklijke archieven.
Als gevolg hiervan is het boek rijk aan details uit het Victoriaanse tijdperk en put het ook uit
mijn eigen levensreis en ervaringen - dus het is een verhaal dat mij zeer na aan het hart ligt."

Op 3 augustus 2021 is het boek Her Heart For A Compass uitgebracht.
Sarah Ferguson heeft alweer plannen voor een nieuw boek nu de lancering van haar debuutroman achter de rug is.
"De samenwerking met de uitgever is zo goed bevallen, dat ik alweer een nieuw boekcontract heb getekend."


Foto: Marguerite Kaye: https://www.margueritekaye.com/

Wereld Hart Dag, 29 september 2020


Vandaag is het Wereldhartdag. Hartziekte doodt 1 op 4 in het VK en vrouwen hebben
twee keer zoveel kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan borstkanker.

Ik heb door de jaren heen het voorrecht gehad nauw samen te werken met The British Heart Foundation en hun buitengewone werk uit de eerste hand te
zien. Al meer dan 50 jaar is The British Heart Foundation pionier in onderzoek dat de levens van mensen met hart- en bloedsomloop heeft veranderd.

Hartziekte is verwoestend en treft mensen van alle leeftijden en achtergronden. Harten hebben nu meer dan ooit hulp
nodig, en The British Heart Foundation heeft dringend steun nodig om levensreddend onderzoek te blijven financieren.

Om The British Heart Foundation deze Wereldhartdag te steunen, bezoek hun Instagram-pagina voor de donatielink.


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Brew for the Crew, 24 november 2020


Op 24 november 2020 maakte Sarah bekend: Ik ben zo blij dat ik Brew for the Crew lanceer om eerstelijnswerkers
te helpen die zichzelf in gevaar brengen tijdens deze vreselijke pandemie. Elke cent die aan winst wordt
opgehaald, gaat terug naar projecten die de helden van deze crisis ondersteunen.

"Elk object heeft een verhaal. Er in ingebed zijn herinneringen aan waar het is geweest, van wie het was
en wat het je gaf toen je het voor de eerste keer vasthield. Een object hoeft niet duur te zijn om onschatbaar
te zijn. De beste objecten zijn objecten waardoor u zich gewaardeerd, geliefd en echt speciaal voelt.

Ze gaan inherent evenveel over de band tussen mensen als over degene die het elke dag gebruikt. Deze gewaardeerde
objecten hebben het potentieel om mensen eeuwig plezier te bezorgen en warme herinneringen terug te halen." - Sarah

Brew For The Crew Tea & Biscuits waren oorspronkelijkgemaakt en gedoneerd aan ziekenhuispersoneel en eerstelijnswerkers.
We hebben nu speciale sets gemaakt die je kunt kopen en de opbrengst gaat naar Sarah's Trust, waar ze doorlopende
ondersteuning en benodigdheden bieden aan deze sleutelfunctionarissen en lokale helden over de hele wereld.
"Neem een drankje om de bemanning te helpen!" - Sarah

"Na het verwoestende verlies van een dierbare vriend tijdens COVID-19, ontwierp ik deze prachtige broche.
De opbrengst gaat naar liefdadigheidsinstellingen die families steunen die door dit coronavirus zijn getroffen.
De Forget-Me-Not-bloem en York Rose symboliseren nieuw leven en eren degenen die zijn overleden."
"Elk jaar in maart komt er een nieuwe herdenkingsbroche beschikbaar."

"Het dragen van een gezichtsmasker bevordert een gevoel van solidariteit in de gemeenschap
en collectieve inspanningen bij het bestrijden van ziekten zoals COVID-19.

Maar ze kunnen jonge kinderen beangstigend overkomen; Het kan voor veel ouders een uitdaging zijn om een kind er een te laten dragen."

"Mijn kindvriendelijke patronen zijn leuk, kleurrijk en spreken kinderen aan en helpen hun dag op te fleuren."

Sarah, hertogin van York, heeft meer dan 35 kinderboeken geschreven en zal de komende 12 maanden een boek per maand
publiceren. Serenity Press is een uitgeverij van prachtige boeken met een hart voor het hart, gericht op folklore en
kinderboeken, die er trots op zijn boeken te delen die nog jaren zullen bestaan. Ze groeien voor altijd en hebben een
passie voor de kracht van verhalen. 20 procent van de winst die via The Duchess Serenity Collection wordt gemaakt, gaat
rechtstreeks naar Sarah's Trust om het leven van kinderen over de hele wereld te verbeteren.

"Terwijl je zit en deze prachtige boeken leest, weet je dat je echt een glimlach op het gezicht van een kind tovert." - Sarah

Duchess Collection biedt een persoonlijk tintje in elk ontwerp en is een zorgvuldig geselecteerde collectie producten geïnspireerd
op de creatieve visie van de Hertogin van York, tot leven gebracht in samenwerking met grote fabrikanten van over de hele wereld.

Geworteld in het eigen familie-erfgoed van de Hertogin, haalt ze referenties en sterke punten uit haar afkomst: de openheid
van het Ierse huis in Powerscourt en de rijke symboliek die te vinden is in de goede wil en de kenmerken van haar familie.

Toegankelijk geprijsd, het assortiment biedt een vleugje glamour, oprecht medeleven en inspiratie in elk uniek product.
De opbrengst steunt de goede doelen van de Hertogin en zal mensen vreugde en hoop en kansen voor velen blijven brengen.

Duchess Collection is een zorgvuldig overwogen assortiment producten waarvan de opbrengst wordt
gedoneerd aan Sarah's Trust, ter ondersteuning van de goede doelen die mij na aan het hart liggen.
De beste geschenken zijn die waardoor u zich gewaardeerd, geliefd en echt speciaal voelt.

"Het leven is vol ervaringen, en ieder van ons heeft een verhaal. De mijne heeft me hier gebracht
en is verweven geraakt met de verhalen van elk object in deze collectie. Hoewel ik je misschien
nooit zal ontmoeten, of het verhaal van je leven zal horen, hoop ik dat wat je hier ook kiest, het
een onderdeel wordt van je verhaal en de verhalen van degenen van wie je houdt." - Sarah


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://www.instagram.com/duchesscollection1/


Foto: https://www.instagram.com/duchesscollection1/


Foto: https://www.instagram.com/duchesscollection1/


Foto: https://www.instagram.com/duchesscollection1/


Foto: https://www.instagram.com/duchesscollection1/

Op 11 december 2020 schreef Sarah op sociale media: Steun alstublieft Brew for the Crew en alle winst
wordt gedoneerd aan Sarah's Trust voor onze ongelooflijke eerstelijnswerkers en lokale helden.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Op 11 december 2020 schreef Sarah op sociale media: Laat ons onze kleine busje naar u toe brengen! Ons busje bezoekt
regelmatig verzorgingshuizen en schenkt onze heerlijke thee, cake en koekjes van Duchess Collection aan bewoners en
sleutelwerkers. Perfect om af te huren voor uw pop up kraam of evenement. De opbrengst gaat naar Sarah's Trust en
biedt voortdurende ondersteuning aan gemeenschappen tijdens de coronaviruspandemie.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Op 23 december 2020 schreef Sarah op sociale media: Ik ben zo blij dat Sarah's Trust in staat was om de gemeenschap
en families van Burnley en Hoylake te ondersteunen en hopelijk wat kerstsfeer te brengen in deze zeer moeilijke tijd.


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Sarah viert Moederdag 2021, 14 maart 2021


Voor mijn moeder, je bent elke dag bij me en je zou zo trots zijn op je achterkleinzoon August.
Bedankt voor alles wat je me hebt geleerd en de vreugde die je me hebt getoond.


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Sarah herdenkt coronaslachtoffers, 23 maart 2021


Op de Britse Dag van Reflectie, die op 23 maart 2021 een jaar na de eerste lockdown is georganiseerd
om coronaslachtoffers te herdenken, herdacht Sarah de Coronaslachtoffers met een kaars aansteken.
Sarah schreef bij haar foto: "We reflecteren op de kern van ons hart."


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Sarah eert de natuur, 27 mei 2021


Ik herinner me dat mijn vader zei dat ik altijd de schoonheid van onze omgeving
moest erkennen en dankbaar moest zijn voor de schoonheid van onze omgeving, een les
die ik tot in mijn volwassenheid heb meegenomen en aan mijn eigen dochters heb doorgegeven.
Een les die hij me in het bijzonder leerde, was om bomen te bewonderen: omhoog te kijken en
te drinken in hun pracht en een gevoel van ontzag te hebben voor hun belang in het landschap.

Dus ik ben geschokt door plannen om de oude eiken langs de oude weg naar het dorp Dummer, waar ik ben
opgegroeid, om te hakken, zodat er een gigantisch pakhuis kan worden gebouwd. Ik dring er bij mensen op
aan om de petitie tegen de plannen te ondertekenen - het is niet te laat om een heroverweging af te dwingen.


Foto: Debbie Hare Photography / https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Sarah bezoekt Ruddi, 21 juli 2021


De Hertogin van York bezoekt Ruddi's Retreat in Huddersfield voor haar eerste uitje na de lockdown om Ruddi
en alle supporters van het goede doel te ontmoeten. Ruddis retreat werd dit jaar bekroond met de Queens award
voor vrijwilligerswerk! Dit geweldige goede doel heeft als doel gezinnen met ernstig zieke kinderen te helpen
gratis toegang te krijgen tot een vakantiehuis om samen met minimale financiële kosten en maximaal plezier
van een gezinsvakantie te genieten! De hertogin heeft sinds haar eerste bezoek in 2018 contact gehouden
met Ruddi. Wat een geweldig bezoek! Voor meer informatie ga naar: http://www.ruddisretreat.org/


Foto: Debbie Hare Photography / Little Red News from The Duchess of York


Foto: Debbie Hare Photography / Little Red News from The Duchess of York


Foto: Debbie Hare Photography / Little Red News from The Duchess of York


Foto: Debbie Hare Photography / Little Red News from The Duchess of York


Foto: Debbie Hare Photography / Little Red News from The Duchess of York


Foto: Debbie Hare Photography / Little Red News from The Duchess of York

Sarah geeft een aantal interviews, 1 augustus 2021


Ik was verheugd om vandaag tot de Sunday Times te spreken over mijn nieuwe roman
Haar hart voor een kompas, die dinsdag uitkomt, mijn afkomst en grootmoeder worden.

https://www.thetimes.co.uk/article/sarah-duchess-of-york-on-family-time-therapy-and-being-a-grandmother-lq2slbp7s

Zo enthousiast om mee te praten met Rosie Nixon voor Hellomag ter gelegenheid
van de publicatie van mijn debuutroman Haar hart voor een kompas morgen!

https://www.hellomagazine.com/royalty/20210802118288/sarah-duchess-york-talks-therapy-exclusive-interview-novel/

Sarah, de trotse moeder van Prinsessen Beatrice en Eugenie, heeft haar roman opgedragen aan "mijn mooie meisjes,
die alle kracht en moed hebben van Lady Margaret, en nog veel meer, en die niet hebben gewacht tot ze 61 jaar
oud zijn om te volgen hun hart en om het leven op hun eigen voorwaarden te leven".

"Wat ik daarmee bedoelde, was dat ik heel diepe littekens en onzekerheden had", zegt Sarah. "Een tijdlang
had ik geen idee wie ik was. Ik ben getrouwd met de meest geweldige man - het was de gelukkigste dag van
mijn leven, ik was dol op trouwen, en het was zo'n liefdesverhaal en hij is zo'n goede man. Maar toen, rond
september 1988, begon het te veranderen. "'Bad Fergie' verkocht veel kranten, maar het ergste was dat ik elk
woord ervan geloofde. Dus elke keer dat iemand iets gemeens zei, geloofde ik het, omdat ik zo gevoelig en
onzeker was en dus kon ik het niet in het reine komen met wie deze persoon was."

De afgelopen 18 maanden van de pandemie hebben haar tijd gegeven om na te denken, hoewel Sarah vele
jaren geleden een genezingsproces begon. Ze onthult hoe het omgaan met kinderverlatingsproblemen,
in combinatie met jarenlange verachtelijke en kwetsende koppen van delen van de roddelpers, haar
ertoe bracht om therapie te zoeken, iets wat ze al meer dan twee decennia is blijven doen.

"Ik had en heb nog steeds psychische problemen, waar ik letterlijk elke dag aan werk,
echt waar, en ik ben al 24 jaar in therapie", zegt ze. "Soms praat ik wekelijks met mijn
therapeut, en soms, als het echt moeilijk wordt, spring ik erin en krijg ik een snelle poging
om de negativiteit van de demonen van mijn geest te begrijpen.

Sarah Ferguson denkt nog bijna iedere dag aan haar vriendin, Prinses Diana. "Ik denk bijna iedere dag aan
haar, omdat zij de enige is die ik in de jaren 80 al kende, toen we al die rare kleding droegen", blikt
Ferguson terug. "Zij zat al in de familie voordat ik erbij kwam en we hadden het zo leuk samen." Ook vertelt
ze over de humor die ze met elkaar deelden. "Ze was zo grappig, er was niemand zoals zij. Tijdens het eten
maakte ze soms heel zacht een grapje, waarop ik in lachen uitbarstte en niet meer kon stoppen", vertelt
Ferguson. "Zij kon haar lach goed inhouden, waardoor het altijd leek alsof ik de ondeugende van ons twee was."
"Ze was zo’n engelachtige, prachtige, lange, mooie vrouw en ze had nooit door hoeveel mensen van haar hielden",
vervolgt Ferguson. "Ze had ook nooit door hoe mooi ze eigenlijk was."

Prins Andrew is een fantastische opa vindt Sarah, hij doet het hartstikke goed.
"Het is een genot om hem te zien stralen als grootvader", zegt Sarah.

Ik ben verheugd om met Mail Online te praten en een exclusief uittreksel uit mijn debuutroman
Haar hart voor een kompas te delen, die vandaag wereldwijd is gepubliceerd. "Het gebrul van de
waterval werd een gebrul in haar oren toen hun lippen elkaar ontmoetten." Lees hier meer:
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9852775/Sarah-Ferguson-Duchess-York-releases-debut-Mills-Boon-novel.html

Op 26 juli 2021 verscheen er ook in Town and Country Magazine een mooi interview met Sarah, Duchess of York.


Foto: Misan Harriman


Foto: Misan Harriman


Foto: Misan Harriman


Foto: Misan Harriman

Sarah bezoekt Zabrze, 3 september 2021


Gisteren was erg emotioneel en ontroerend omdat ik na 30 jaar terugkeerde naar Zabrze. In de
ochtend bezocht ik het Silezische centrum voor hartziekten, waar ik professor Zembala ontmoette
en jonge patiënten die onlangs een hart-, lever- en longtransplantatie hebben ondergaan. Een
14-jarige die al zijn hele leven last heeft van Cystic Fibrosis, kan nu naar de top van een
berg klimmen en ademen. In de middag opende ik de nieuwe vestiging van Dr. Gabriela Clinic in
Polen waar ze vrouwen helpen nadat ze een borstamputatie hebben gehad vanwege borstkanker. Tot slot
bezocht ik kinderen van de basisschool in Rudy Raciborskiem gevolgd door een korte smalspoorreis en
werd vergezeld door deze inspirerende leerlingen van de school. Vandaag bezocht ik het hoofdkantoor
van de Mukohelp Foundation in Jaroslaw en ontmoette ik het team dat werkt aan de ondersteuning van
de kinderen die lijden aan Cystic Fibrosis hier in Polen. Ik ontmoette een klein meisje genaamd
Lena, die haar longen elke dag een half uur moet trainen, 3 keer per dag.


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York

Sarah viert haar verjaardag, 15 oktober 2021


Prinses Eugenie op Instagram: Gelukkige verjaardag aan mijn liefste mama..


Foto: Prinses Eugenie

Sarah Fergusron op Instagram: Iedereen heel erg bedankt voor de lieve en attente verjaardagsberichten.


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York

Sarah is voor het behoud van eiken en beukenbomen, 15 oktober 2021


Om 18.30 uur stemmen de raadsleden in Basingstoke over de plannen voor een gigantisch pakhuis
dat 67 oude eiken en 3 beukenbomen in de buurt van mijn ouderlijk huis zal vernietigen. Deze bomen
inspireerden mijn kinderboek The Enchanted Oak Tree en ik ben diepbedroefd bij de gedachte dat ze
voor altijd verloren zullen gaan. Nu de COP26-top de aandacht heeft gericht op de noodzaak om onze
natuurlijke omgeving te beschermen, is het nu tijd voor een heroverweging. Ik ben een van de
103.000 mensen die een petitie hebben ondertekend waarin de raadsleden worden opgeroepen om
nog eens na te denken - laten we hopen dat ze het juiste doen.


Foto: Sarah, Duchess of York

We hebben gewonnen! BasingstokeGov-raadsleden stemden met 9-1 om plannen voor een van de grootste
pakhuizen in het VK, die 67 oude eiken in de buurt van mijn ouderlijk huis zouden hebben vernietigd,
teniet te doen. Ze inspireerden mijn boek The Enchanted Oak Tree en ik ben een van de 103.000 mensen
die een petitie hebben ondertekend waarin wordt opgeroepen tot heroverweging. Aan de vooravond van
de COP26-top laat dit zien hoe de lokale democratie kan werken en onze kostbare natuurlijke omgeving
kan beschermen. Ontwikkelaars kunnen nog in beroep gaan, maar vandaag kunnen we dat vieren.


Foto: Sarah, Duchess of York

Sarah lanceert boekenclub, 29 oktober 2021


Ik ben verheugd de lancering van mijn nieuwe historische boekenclub aan te kondigen!

Elke maand zal ik een nieuwe historische romance lezen en bespreken
en ontsnappen in zijn rijke geschiedenis, personages en romantiek.

The Book Club, in samenwerking met https://www.millsandboon.co.uk/, heeft tot doel lezers
samen te brengen en onze liefde voor ingrijpende historische romances uit te breiden.

Meld u nu aan om lid te worden van de Boekenclub en wees als
eerste op de hoogte van alle laatste boekupdates en nieuws.

Sarah helpt Oekraïners, 17-19 maart 2022


De invasie van Oekraïne is hartverscheurend om te zien. Het is ondraaglijk
om te zien hoe families worden gescheiden en burgers worden meegesleurd in
het bloedvergieten. Ik heb altijd geloofd dat de glimlach van een kind het
belangrijkste in de wereld is, dus het is bijzonder ontroerend om te zien dat
zoveel kinderen in deze crisis verstrikt raken. Ik voel me vereerd vandaag in Polen
te worden verwelkomd door Rafal Trzaskowski en Oekraïense vluchtelingen te ontmoeten.

Minstens 2,8 miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht sinds Rusland is binnengevallen.
Polen heeft tot nu toe minstens 1,7 miljoen opgenomen. Het is een voorrecht om een aantal van
hen te ontmoeten en hun verhalen vandaag te horen. De wereld heeft de plicht om hen te steunen.

Olga vluchtte uit Dnipro met haar twee kinderen David 4
en Sophie 2. Haar man vecht in het Oekraïense leger.


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York

Mijn liefdadigheidsinstelling Sarahs Trust doet er alles aan om te helpen: tot nu toe hebben we
drie gelede vrachtwagens met voorraden van Britse donoren zoals Baylis & Harding gestuurd om
Oekraïense vluchtelingen in Polen te ondersteunen. Ik ben hier om van Rafal Trzaskowski
te leren wat we nog meer kunnen doen. Zoveel mensen zijn verstrikt in dit conflict..


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York

Burgemeester Rafal Trzaskowski liet me een van de gebouwen zien die onderdak bieden
aan Oekraïense gezinnen, waaronder Olga en haar jonge kinderen. Hij vertelde me hoe
er de afgelopen tien dagen 9.000 extra kinderen op de scholen van Warschau zijn aangekomen
en dat er een echt tekort aan leraren is. Warschau heeft de hulp van de wereld nodig om deze
wanhopige mensen te helpen. Ik had het voorrecht om te luisteren naar Olga's onvoorstelbaar
dappere verhaal over ontsnapping uit bloedvergieten. Ik beloofde haar dat ik haar diepste
wens, GEEN OORLOG MEER, aan de wereld zou doorgeven. Ik voel me nederig door zoveel moed
en nederigheid. Ik ontmoette ook Anna, een productie-assistent Telewizja Polsat, wiens
ouders in de buitenwijken van Kiev blijven en dagenlang hun toevlucht zoeken in de kelder
van hun gebouw zonder elektriciteit of water. Wat deze mensen meemaken is onvoorstelbaar.


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York

Ik ben vandaag teruggekeerd naar Rudy en Kuznia Raciborska, dorpen die ik ken en waar ik
van hou sinds ik mijn liefdadigheidsinstelling in 1992 oprichtte. Het is belangrijk om de
mensen en de plaatsen te herinneren die zo'n groot deel van mijn leven zijn geweest. Ik
wilde ook de kleinere steden en dorpen eren die niet hebben geaarzeld om hun deuren te
openen voor het Oekraïense volk. Volgende week sturen we meer hulp vanuit het VK naar Rudy.

Ik bracht tijd door met Oekraïense families die onderdak kregen in de oude abdij. Pater Jan Rosiek
runt de Stichting ‘Stare Opactwo Rudach’. Ze zijn gevlucht uit verschillende delen van Oekraïne,
dagenlang wandelend met hun kinderen. Ik sprak met Oksana, die 6 maanden zwanger is, die de reis
naar Rudy maakte met haar 7-jarige zoon Goran. En ook Olga, en haar kinderen Jan (4) en Paulina (5).
Huilend vertellen ze me hoe dankbaar ze zijn voor de vriendelijkheid van het Poolse volk, en ze
zeggen dat ze hun best zullen doen om hier hun best te doen. Maar ze zien hun verblijf als tijdelijk
omdat ze er vooral naar verlangen terug te keren naar hun land, naar hun echtgenoten die vechten voor
het voortbestaan van Oekraïne. We spraken over altijd geloven in hoop, de glimlach van een kind.

Ik luisterde naar meer buitengewone verhalen over moed toen ik het voorrecht had om vandaag tijd
door te brengen met jonge blinde studenten die uit Oekraïne waren gevlucht. Toen de oorlog uitbrak,
bracht het schoolhoofd - Oleksandr Bilusov - hen van hun school in Charkov naar Dabrowa Gornicza.
De angstaanjagende en gevaarlijke reis duurde vele dagen, reizen met de bus. Soms werden raketten
en geweervuur zo intens dat ze drie dagen lang onderdak zochten in een kelder. Vandaag hebben ze
met heel hun hart voor ons gezongen, het Oekraïense volkslied en 'Happy Birthday, Ukraine!' Ze zijn
Polen zo dankbaar voor hun vriendelijkheid - maar ze hopen dat hun verblijf tijdelijk is, dat er geen
oorlog meer is en dat ze kunnen terugkeren naar Oekraïne, om herenigd te worden met hun ouders.

Gezin


Prinses Diana was erg goed bevriend met Sarah Ferguson. De familie van Sarah had al jarenlang goede betrekkingen met het koningshuis en is een verre
afstammeling uit het Huis Stuart. Van vaders kant stamt zij af van: Charles II van Engeland, ook Maria Boleyn behoort tot haar verre familie.
Koningin Elizabeth vroeg aan Prinses Diana of zij nog mensen wist om uit te nodigen voor Royal Ascot in juni 1985. Zodoende werd Sarah gevraagd
om hierbij aanwezig te zijn. Op Royal Ascot kwam Sarah naast Prins Andrew te zitten en meteen konden ze het goed met elkaar vinden.

Op 19 maart 1986 wordt de verloving bekendgemaakt tussen Sarah en Andrew. Sarah en Andrew huwden op 23 juli 1986.
Sarah en Andrew kregen 2 dochters: Beatrice Elizabeth Mary (8 augustus 1988) en Eugenie Victoria Helena (23 maart 1990).
Maar al snel laten critici haar niet meer met rust, en met een man bij de marine die ze zelden ziet, is het leven niet makkelijk voor Sarah.
Op 19 maart 1992 wordt bekend gemaakt dat Prins Andrew en Sarah Ferguson uit elkaar gaan. De officiele scheiding wordt uitgesproken op 30 mei 1996.
The Duke of York en Sarah, Duchess of York, blijven toegewijde ouders voor hun dochters, Prinses Beatrice en Prinses Eugenie.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://twitter.com/thedukeofyork


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/hrhthedukeofyork/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Op 15 oktober 2019 vierde Sarah, Duchess of York haar 60ste verjaardag.

Op haar verjaardag deelde Sarah twee berichten op haar Instagram:

Bedankt allemaal voor de verjaardagsberichten! Dit is een van de hoogtepunten van mijn leven.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Kleurrijke momenten ..


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Ook Prinses Eugenie vierde haar moeders verjaardag op haar Instagram:
Tot mijn mooie Mumma - Gelukkige 60e verjaardag. Je bent een inspiratie en een van de mensen die ik het meest bewonder in deze wereld.
Bedankt dat je jezelf bent. Ik houd zielsveel van je.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Ook Prins Andrew wenst Sarah Ferguson een heel gelukkige 60e verjaardag!


Foto: https://www.instagram.com/hrhthedukeofyork/


Foto: https://www.instagram.com/hrhthedukeofyork/


Foto: https://www.instagram.com/hrhthedukeofyork/

Op 31 oktober 2019 deelde Prinses Eugenie een foto van haar en een clown.
Erbij stond: tbt wanneer clowns niet eng waren ... Happy Halloween


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 15 november 2019 plaatste Sarah, Duchess of York het volgende statement en foto's op haar Instagram:
Het is zo zeldzaam om mensen te ontmoeten die vanuit hun hart kunnen spreken met eerlijkheid en pure echte waarheid,
die standvastig en sterk blijven in hun overtuigingen. Andrew is een waar en echte heer en is stoicijns standvastig,
niet alleen aan zijn plicht, maar ook aan zijn vriendelijkheid en goedheid om altijd het beste in mensen te zien.
Ik ben diep ondersteunend en trots op deze reus van een principiele man, die zijn schouder aan de wind durft te steken en standvastig
staat met zijn gevoel van eer en waarheid. Zoveel jaren heeft hij zijn taken voor Groot-Brittannie en The Monarch uitgevoerd.
Het is tijd voor Andrew om nu standvastig te blijven, en dat heeft hij, en ik ben bij hem bij elke stap en dat is mijn eer.
We hebben altijd lang en sterk gelopen, hij voor mij en ik voor hem. Wij zijn de beste voorbeelden van gezamenlijk ouderschap,
met onze beide meisjes en ik ga terug naar mijn drie punten: Communiceren, Compromis, Mededogen.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Op 23 januari 2020 deelde Sarah, Duchess of York twee hedendaagse leuke foto's op haar Instagram.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Op 19 februari 2020 vierde Prins Andrew zijn 60ste verjaardag.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Alex Bramall / https://twitter.com/sarahtheduchess

Happy Birthday Papa! schreef Prinses Eugenie op haar Instagram op 19 februari 2020.


Foto: Sarah Ferguson / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 22 maart 2020 schreef Prinses Eugenie op haar Instagram: Gelukkige Moederdag!! Vandaag wil ik mijn mama vieren, maar ook alle geweldige moeders
die er zijn. Ik zou graag alle moeders willen vieren die vandaag niet bij hun kinderen kunnen zijn, omdat ze levens redden of afstand houden om hen
en hun kinderen te beschermen. Vandaag en elke dag moeten we onze dierbaren vertellen hoeveel we van ze houden en koesteren.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 23 maart 2020 wenst Koningin Elizabeth op Twitter Prinses Eugenie een gelukkig verjaardag:
Ik wens prinses Eugenie een hele fijne verjaardag! Hare Koninklijke Hoogheid is het 6e kleinkind van de koningin. Vandaag wordt ze 30.
Deze foto is gemaakt in 2019 toen Prinses Eugenie bij haar grootmoeder mee kwam tijdens een Maundy Thursday Service in St George's Chapel in Windsor.


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily

Op 23 maart 2020 wenst Sarah, Duchess of York haar dochter Prinses Eugenie een fijne verjaardag:
Mijn favoriete foto alleen voor haar moeder op haar trouwdag .. en mijn kleine meid is vandaag 30. Gelukkige verjaardag mijn kleine magische stof.


Foto: https://twitter.com/SarahTheDuchess

Op 15 mei 2020 plaatst Sarah het volgende op haar Twitter: Op Internationale familiedag .. Ik ben zo trots op onze verenigde liefdevolle familie.


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Op 1 juni 2020 schreef Sarah op social media: "Als ouder ben je nooit vergeten dat je ooit een
kind of een tiener was. Dus op deze dag van Global Parent Day ... denk verenigd met liefde en begrip."


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

Op 21 juli 2020 schreef Sarah op social media: "Bedankt aan alle zeer speciale en vriendelijke mensen die de tijd en moeite hebben genomen om
verbazingwekkend zorgzame en ondersteunende berichten te sturen ... nog nooit is een moeder zo trots geweest als de bruiloft van Eugenie en Jack,
en opnieuw met de liefdevolle bruiloft van mijn Beatrice met Dear Edo. Ik heb zoveel geluk met mijn meisjes, en nu de beste schoonzonen.


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Op 8 augustus 2020 schreef Sarah op social media: "Gefeliciteerd Mijn liefste Beatrice. 8.8.88 om 20.18 uur was een van de grootste en meest trotse
momenten van mijn leven. Je bent uniek en gewoon een van de meest bijzondere mensen op deze planeet. Je altijd liefhebbende en toegewijde moeder."


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15

"Bedankt Claire Fletcher voor je schilderij voor Beatrice op haar verjaardag. Ze is een natuurlijke
engel van vriendelijkheid en goedheid, dus dit kleine schilderij vat het allemaal samen. Dank u!"


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15

Op 15 oktober 2020 deelde Prinses Eugenie op haar Instagram een verjaardagsboodschap voor haar moeder Sarah:
Gelukkige verjaardag voor mijn lieve mama. Je bent uniek.
Er waren te veel foto's om uit te kiezen die laten zien hoe uniek je bent.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Teenage Cancer Trust Christmas 2021, 24 november 2021


Ik ben al meer dan 30 jaar beschermvrouwe van de Teenage Cancer Trust en ik ben verheugd om hun
essentiële kerstoproep te lanceren met de steun van Hello Magazine. Zonder het werk van deze
liefdadigheidsinstelling zullen te veel jonge mensen kanker alleen moeten doorstaan. Tijdens
een speciaal evenement in Londen deze maand ontmoetten ik en mijn dochters Beatrice en Eugenie,
ere-beschermvrouwes van de trust, jonge kankerpatiënten en familieleden, ondersteund door
haar gespecialiseerde eenheden. Ondersteuning van de Teenage Cancer Trust betekent dat je
op de moeilijkste momenten iemand in je hoek hebt. Jonge mensen met kanker staan voor de
moeilijkste uitdaging van hun leven – en ze hebben onze steun nodig. Meer info:
https://www.teenagecancertrust.org/hello-magazine-appeal


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York


Foto: Sarah, Duchess of York

Prinses BeatriceFoto: https://thedukeofyork.org/

Beatrice Elizabeth Mary of York wordt geboren op 8 augustus 1988 in The Portland Hospital, London als
eerste kind van The Duke of York, Andrew en Sarah, Duchess of York.

Prinses Beatrice werd gedoopt in de Chapel Royal in St James's Palace op 20 december 1988.

Prinses Beatrice is negende in de lijn van troonsopvolging.

Prinses Beatrice startte school aan de Upton House School, Berkshire. Daarna ging ze naar de Coworth Park School. Prinses Beatrice ging in 2000
naar St. George's School in Ascot, waar ze haar A-levels voltooide in Drama, Geschiedenis en Filmstudies. Tijdens haar laatste jaar aan de
St. George's School was Beatrice Head Girl. Prinses Beatrice ging in september 2008 naar de universiteit van het Goldsmiths College in Londen,
waar ze in 2011 afstudeerde met een 2: 1 in Geschiedenis en Geschiedenis van ideeen.

In de zomer van 2008 bood Beatrice zich vrijwillig aan als verkoop assistent bij Selfridges. Ze heeft ook een
tijd bij de persdienst van Buitenlandse Zaken gewerkt zonder salaris te ontvangen. In 2008 werd ook gemeld dat
Beatrice geinteresseerd was in het nastreven van een carriere bij de website van de Financial Times. Ze was een
tijdje een betaalde stagiaire bij Sony Pictures, maar nam ontslag na het hackincident dat het bedrijf eind 2014 trof.

In april 2015 werd gemeld dat Beatrice had besloten om naar New York City te verhuizen. Vanaf april 2017 had
Beatrice een voltijdbaan en verdeelde ze haar tijd tussen Londen en New York City. Ze staat bekend als Beatrice
York in haar professionele leven en is Vice President of Partnerships and Strategy bij Afiniti. Ze heeft ook de
leiding over een Afiniti-programma om senior bedrijfsleiders over de hele wereld te betrekken bij het ondersteunen
van vrouwen in leiderschap. Ze werkt met het programma door middel van liefdadigheidsinspanningen en spreekbeurten.

Prinses Beatrice is beschermvrouwe van een aantal organisaties en richt de meerderheid van haar liefdadigheidswerk op het welzijn van kinderen en onderwijs.
Prinses Beatrice is dyslectisch en is daarom geinterresseerd in goede doelen die te maken hebben met dyslexie en leermoeilijkheden.

In 2007 werd Prinses Beatrice een wereldwijde ambassadeur voor Street Child (voorheen bekend als Children in Crisis), een liefdadigheidsinstelling opgericht
door haar moeder, Sarah, Duchess of York, in 1993. Het goede doel heeft tot doel kinderen en vrouwen te onderwijzen van enkele van de armste landen.

In 2009 verscheen Prinses Beatrice als een extra, portret van een hofdame (niet sprekend), in de film The Young Victoria, een film geproduceerd door
Sarah, Duchess of York, die zich richtte op het vroege bewind van Koningin Victoria, en haar huwelijk met Prins Albert van Saxe-Coburg en Gotha.
Koningin Victoria en Prins Albert zijn de over-over-over-grootouders van Beatrice.

In april 2010 werd Prinses Beatrice het eerste lid van de koninklijke familie dat de marathon van Londen voltooide en samen met vrienden rende
om geld in te zamelen als onderdeel van 'Team Caterpillar', dat een aantal goede doelen ondersteunde.

Prinses Beatrice richtte samen met zes vrienden ook The Big Change Charitable Trust op, dat charitatieve projecten in het Verenigd Koninkrijk identificeert
en ondersteunt die het leven van jonge mensen verbeterd. In september 2012 beklom Prinses Beatrice samen met haar medeoprichters de Mont Blanc in het eerste
fondsenwervingsproject van The Big Change: The Big Climb.

In mei 2016 was Prinses Beatrice een jurylid voor de Oscar's Book Prize, een kinderboekprijs die een eerbetoon was aan de liefde voor verhalen
van Oscar Ashton. De prijs is bedoeld om het belang van lezen met kinderen te benadrukken. Prinses Beatrice is daarna beschermvrouwe
geworden van Oscar's Book Prize.

Prinses Beatrice en Prinses Eugenie werden beschermvrouwe van de Teenage Cancer Trust in juni 2016. Hun moeder, Sarah, Hertogin van York,
is ook een beschermvrouwe van de Teenage Cancer Trust.

Prinses Beatrice is beschermvrouwe van de Berkshire Community Foundation, Broomwood African Education Foundation, English National Ballet School,
Forget Me Not Children's Hospice, Helen Arkell Dyslexia Centre, The Edinburgh Children's Hospital Charity, The York Theatre Royal
en The York Musical Society. Sinds 12 maart 2019 is Prinses Beatrice bestuurslid van The Outward Bound Trust.

Huwelijk


De Hertog en Hertogin van York zijn verheugd om de verloving van Prinses Beatrice met de heer Edoardo Mapelli Mozzi aan te kondigen op 26 september 2019.
Het echtpaar verloofde zich in september 2019 in Italie. Edo ontwierp een ring in samenwerking met de Britse juweelontwerper Shaun Leane.

Graaf Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi is geboren op 19 november 1983 en lid van de Italiaanse adel. Hij is de zoon van graaf Alessandro
"Alex" Mapelli-Mozzi, een voormalige Britse Olympier en lid van de Italiaanse adel. Zijn moeder is Nicola "Nikki" Williams-Ellis
(geboren Nicola Diana Burrows), haar tweede huwelijk was met Christopher Shale tot aan zijn overlijden. In 2017 trouwde zijn moeder
voor de derde keer met de beeldhouwer David Williams-Ellis. Graaf Edoardo heeft een oudere zus Natalia Alice Yeomans (geboren in 1981
als Gravin Natalia Mapelli-Mozzi) en een jongere broer Alby Shale (geboren 1991) uit het tweede huwelijk van zijn moeder. Zijn vader
graaf Alessandro "Alex" Mapelli-Mozzi hertrouwde later met Ebba Margaretha Antonie Mapelli-Mozzi, geboren von Eckermann.

De interesse van Edoardo voor onroerend goed werd aangewakkerd door de carriere van zijn moeder in commercieel onroerend goed. Hij ging naar het
Radley College, maar wilde geen onroerend goed studeren; in plaats daarvan behaalde hij een masterdiploma in politiek aan de Universiteit van Edinburgh.

Toen hij 23 jaar oud was, richtte Edoardo Banda Property op, een bedrijf voor vastgoedontwikkeling en interieurontwerp dat zich richt op het
ontwerpen van huizen voor vermogende klanten in ondergewaardeerde delen van Londen. Website Banda Property: https://bandaproperty.co.uk/
Hij heeft bestuursfuncties in een aantal bedrijven, sommige samen met zijn moeder Nikki en zijn zwager Tod Yeomans. Hij is mede-oprichter van de
Brits-Rwandese liefdadigheidsorganisatie "Cricket Builds Hope", die cricket wil gebruiken als hulpmiddel voor positieve sociale verandering in Rwanda.
Voorheen bekend als de Rwanda Cricket Stadium Foundation (RCSF), werd het goede doel in 2011 opgericht om het eerste graswicket cricketveld van Rwanda
te bouwen, nu bekend als Gahanga International Cricket Stadium. Edoardo's overleden stiefvader Christopher Shale had het idee voor het goede doel bedacht,
maar hij stierf voordat hij het van de grond kon krijgen. Shale's familie en vrienden hebben de stichting na zijn dood opgericht.

Edoardo Mapelli Mozzi was verloofd met de Amerikaanse architect en ontwerper Dara Huang totdat ze uit elkaar gingen in 2018, ze hadden vanaf 2015
een relatie. Dara richtte in 2013 het architectuur- en ontwerpbureau Design Haus Liberty op en ze is de mede-oprichter van Vivahouse. Edoardo en
Dara hebben een zoon: Christopher Woolf (2016). In 2018, na zijn breuk met Dara, begon Edoardo een relatie met Prinses Beatrice van York, die hij al
sinds zijn jeugd kende. Zijn familie is al tientallen jaren goede vrienden met haar ouders, Prins Andrew, Hertog van York en Sarah, Hertogin van York.


Foto: Prinses Eugenie / The British Monarchy


Foto: Prinses Eugenie / The British Monarchy


Foto: Prinses Eugenie / The British Monarchy


Foto: Misan Harriman / Sarah, Duchess of York


Foto: Misan Harriman / Sarah, Duchess of York


Foto: Misan Harriman / Sarah, Duchess of York


Foto: Misan Harriman / Sarah, Duchess of York

Op 29 mei 2020 schreef Sarah het volgende aan haar dochter Beatrice op sociale media:
"Ik hou van je, mijn lieve Beatrice. Je hebt me meer vreugde gegeven dan ik ooit had kunnen wensen. Ik ben zo opgewonden om de liefde
van jou en Edo te vieren als we allemaal niet meer op slot zijn. Het belangrijkste is gezondheid en liefde en vandaag stuur ik het
naar jou en alle andere mensen die in deze tijd gingen trouwen .. zo trots op jullie allemaal."


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

De prive-huwelijksceremonie van Prinses Beatrice en de heer Edoardo Mapelli Mozzi vond plaats op 17 juli 2020 om 11.00 uur in
The Royal Chapel of All Saints in Royal Lodge, Windsor. De kleine ceremonie werd bijgewoond door Koningin Elizabeth, Prins Philip
(The Duke of Edinburgh) en naaste familie. De bruiloft vond plaats in overeenstemming met de richtlijnen van de regering.

Het paar besloot om een kleine priveceremonie te houden met hun ouders en broers en zussen na het uitstel van hun huwelijk van 29 mei 2020
vanwege de uitbraak van Covid-19. Het huwelijksceremonie zou oorspronkelijk op 29 mei 2020 plaats vinden in The Chapel Royal, St James's Palace
gevolgd door een privereceptie, gegeven door Koningin Elizabeth, in de tuinen van Buckingham Palace.

De trouwjurk van Prinses Beatrice van York, ontworpen door de beroemde Britse modeontwerper Sir Norman Hartnell, werd uitgeleend door
Koningin Elizabeth voor haar huwelijk met de heer Edoardo Mapelli Mozzi op 17 juli 2020. Het is gemaakt van ivoorkleurige peau de soie taft,
en de rok is afgezet met een band van ivoor duchesse satijn. De jurk is een voorbeeld van Hartnell's kenmerkende crinoline-silhouet en liefde
voor verfraaiing, zoals te zien is in het geometrische handborduurwerk in kristallen en diamanten op het lijfje, de taille en de heupen.

Het oorspronkelijke ontwerp van Sir Norman Hartnell werd aangepast voor Prinses Beatrice onder leiding van Miss Angela Kelly,
persoonlijk adviseur, dressoir en curator van Koningin Elizabeth, en de Britse modeontwerper Mr Stewart Parvin. Het silhouet
met volledige rok werd verzacht om een meer eigentijdse, vereenvoudigde vorm te geven, en de onderrok en petticoats werden
opnieuw gemaakt en gebonden met zijden tule. Korte mouwen van driedubbele organza werden aan de bandjes toegevoegd en geborduurd
met vintage diamanten die passen bij het originele Hartnell-borduurontwerp. Elke wijziging aan de jurk is omkeerbaar.

Sir Norman Hartnell (1901-1979) werd voor het eerst couturier van Koningin Elizabeth de Koningin-Moeder in 1937 en vervolgens van
haar dochter, Hare Majesteit de Koningin, die hem in 1957 een koninklijk bevel toekende. Hartnell was verantwoordelijk voor het
ontwerpen van veel van de outfits gedragen door de Koningin voor staatsevenementen, rondleidingen en familiefeesten gedurende de
eerste helft van haar regering, waaronder de trouwjurk van Hare Majesteit in 1947 en de kroningsjurk in 1953. Hij werd geridderd
door de Koningin in 1977 en bleef voor Hare Majesteit werken tot zijn dood in 1979.

De Koningin droeg de taftjurk voor het eerst tijdens een staatsdiner in de Britse ambassade in Rome tijdens een staatsbezoek in 1961.
Hare Majesteit droeg het opnieuw tijdens de première in Londen van de film Lawrence of Arabia in 1962 en voor de staatsopening van
het parlement in 1966. Het ontwerp van de jurk is in overeenstemming met de overheersende stijl van de staatsavondkleding van
Hare Majesteit in de jaren zestig - een silhouet met een volle rok, vaak uitgevoerd in ivoorkleuren om een perfecte folie te
bieden voor rijke borduurmotieven en de felgekleurde brede ribbels van ordes van insigne.

Prinses Beatrice droeg trouwschoenen gemaakt door Valentino en eerder gedragen door haar
bij gelegenheden zoals de bruiloft van de Hertog en Hertogin van Cambridge in 2011.

Prinses Beatrice droeg de Queen Mary's Diamond Fringe Tiara, ook in bruikleen van
Koningin Elizabeth en die werd gedragen door Koningin Elizabeth op haar eigen trouwdag.

De Queen Mary's Diamond Fringe Tiara is gemaakt van een diamanten halsketting gegeven door Koningin Victoria voor het huwelijk van Prinses Mary
van Teck in 1893. Prinses Mary droeg de diamanten halsketting in het haar. In 1919 liet Koningin Mary het het juweel dus vermaken naar Russische
mode door The House of Garrard. Zo werd het diadeem geinspireerd op de kokoshnik, een oud Russisch hoofddeksel. Zo'n 'kokoshnik-diadeem' was zeer
in trek bij de Russische tsarenfamilie in de 19e en 20e eeuw. Het juweel heeft 47 staafjes diamant, gescheiden door kleinere staafjes.

De ring van Beatrice is ontworpen door Shaun Leane en de ring van meneer Mapelli Mozzi was een vintage gouden band ontworpen door Josh Collins.

De zoon van meneer Mapelli Mozzi, Christopher Woolf, was getuige en bruidsjongen.

Het bruidsboeket is ontworpen door Patrice Van Helden, mede-eigenaar van RVH Floral Design, en bevatte hangende jasmijn,
lichtroze en cremekleurige zoete erwten, Royal Porcelina trosrozen, roze O'Hara rozen, roze 'wax flower' (Chamelaucium uncinatum)
en babyroze astilbe, evenals takjes mirte in overeenstemming met de koninklijke traditie.
Het bruidsboeket is geplaatst op het graf van de Unknown Warrior in Westminster Abbey.

Takjes mirte van Osbourne House zijn inbegrepen in het boeket. De traditie van het dragen van mirte begon
nadat Koningin Victoria tijdens een bezoek aan Gotha in Duitsland een ruikertje met mirte kreeg van de grootmoeder
van Prins Albert. In hetzelfde jaar kochten Koningin Victoria en Prins Albert Osborne House als een familie-uitje
en een takje uit het bosje werd geplant tegen de terrasmuren, waar het vandaag de dag nog steeds gedijt.

De mirte werd voor het eerst gedragen door de oudste dochter van Koningin Victoria, Prinses Victoria, toen ze in 1858 trouwde.


Foto: Benjamin Wheeler / The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Het gelukkige echtpaar Prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi samen gefotografeerd met Koningin Elizabeth en The Duke of Edinburgh (Prins Philip).
Foto: Benjamin Wheeler / The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Benjamin Wheeler / The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Benjamin Wheeler / The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily

Op 19 juli 2020 plaatste Edoardo Mapelli Mozzi op zijn Instagram het volgende gedicht met de volgende drie foto's:
I carry your heart with me (i carry it in my heart) i am never without it (anywhere i go you go, my dear; and whatever is
done by only me is your doing, my darling) i fear no fate (for you are my fate, my sweet) i want no world (for beautiful
you are my world, my true) and it's you are whatever a moon has always meant and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows (here is the root of the root and the bud of the bud and the sky of the sky of a tree
called life; which grows higher than the soul can hope or mind can hide) and this is the wonder that's keeping the stars apart

i carry your heart (i carry it in my heart)

By Edward Estlin Cummings


Foto: Benjamin Wheeler / https://www.instagram.com/edomapellimozzi/


Foto: Benjamin Wheeler / https://www.instagram.com/edomapellimozzi/


Foto: Benjamin Wheeler / https://www.instagram.com/edomapellimozzi/

Op 20 juli 2020 schreef Prinses Eugenie op haar Instagram het volgende met de officiele vrijgegeven
trouwfoto's van Prinses Beatrice en Edoardo die al hier op de website staan (dus die komen niet dubbel).
"Kon Bea niet gelukkiger zijn (snap het) ... Wat een grote vreugde en een voorrecht om je, mijn mooie grote zus, door het
gangpad naar Edo te zien lopen. Ik ben zo trots op je en ik ben zo opgewonden om je te steunen in het volgende hoofdstuk
van je leven. We gaan zo veel lol hebben samen. Fijne trouwdag voor jullie allebei xxxx"

Prinses Beatrice van York heeft het boeket dat ze droeg tijdens haar huwelijk in The Royal Chapel of All Saints
in Royal Lodge, Windsor, naar Westminster Abbey gestuurd om uit te rusten op het graf van de onbekende soldaat.

Dit is een traditie die Koningin Elizabeth, de Koningin Moeder, is begonnen bij haar huwelijk met Koning George VI
ter nagedachtenis aan haar broer Fergus, die in 1915 tijdens de Slag om Loos tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gedood.


Foto: Westminster Abbey / https://www.westminster-abbey.org/


Foto: Westminster Abbey / https://www.westminster-abbey.org/


Foto: Westminster Abbey / https://www.westminster-abbey.org/

Op 28 juli 2020 deelde Rob Van Helden Floral Design het volgende bericht op Instagram en de volgende foto:
"Wat een week....!!! Heel erg bedankt voor al je vriendelijke berichten ...ZO dankbaar voor de eer en het
voorrecht om deel uit te maken van de bruiloft van Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Beatrice van York
en de heer Edoardo Mapelli Mozzi. Ik wens hen een leven vol liefde en geluk. Veel liefs, Patrice en Rob."


Foto: Benjamin Wheeler / Rob Van Helden Floral Design

De trouwjurk van Prinses Beatrice van York, voor het eerst gedragen door Hare Majesteit de Koningin in de jaren zestig,
is van 24 september 2020 t/m 22 november 2020 aan het publiek te zien zijn in Windsor Castle. Op de tentoonstelling
in Windsor Castle zullen ook de trouwschoenen van Prinses Beatrice te zien zijn, gemaakt door Valentino. Daarnaast is
er een replica gemaakt van het bruidsboeket van Hare Koninklijke Hoogheid, gemaakt van kunstbloemen.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

17 juli 2021, Edo op Instagram: Ik kan niet geloven dat het 1 jaar geleden is. Sindsdien is
elke seconde van elke dag zo vol vreugde, geluk, gelach en liefde. Je bent de liefste, leukste
en mooiste persoon in de wereld. Dankjewel lieverd voor elke seconde.


Foto: Edo Mapelli Mozzi

8 augustus 2021: Edo op Instagram: Gelukkige verjaardag mijn liefde. Ik hou van je met heel mijn hart.


Foto: Edo Mapelli Mozzi

Gezin


Prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi hebben samen 1 kind:
- Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi (18 september 2021).

Op 19 mei 2021 maakte Buckingham Palace bekend:

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrice en de heer Edoardo Mapelli Mozzi zijn
verheugd aan te kondigen dat ze in de herfst van dit jaar een baby verwachten.

De Koningin is geinformeerd en beide families zijn verheugd met het nieuws.

Het is Wereld Bijen Dag!! Een dag om de meest badass kleine
vriend van de natuur te vieren met hun zwarte en gele strepen.

Maar onze harige kleine vrienden moeten vandaag delen met mijn grote zus Bea die een kleintje op komst heeft.

Beabea en Edo enorm gefeliciteerd met jullie nieuws - ik kan niet wachten om de kleine te ontmoeten!


Foto: Benjamin Wheeler / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Aankondiging van de geboorte van de baby van Prinses Beatrice en de heer Edoardo Mapelli Mozzi, 20 september 2021:

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrice en de heer Edoardo Mapelli Mozzi
zijn verheugd de veilige aankomst van hun dochter aan te kondigen op zaterdag
18 september 2021 om 23.42 uur in het Chelsea and Westminster Hospital, Londen.

De baby weegt 6 pond en 2 ons.

De grootouders en overgrootouders van de nieuwe baby zijn allemaal geinformeerd en verheugd over
het nieuws. De familie wil alle medewerkers van het ziekenhuis bedanken voor hun geweldige zorg.

Hare Koninklijke Hoogheid en haar kind maken het allebei goed, en het paar kijkt
ernaar uit om hun dochter voor te stellen aan haar grote broer Christopher Woolf.

Princess Beatrice of York op haar Twitter:

Zo verheugd om het nieuws te delen van de veilige aankomst van onze dochter op zaterdag
18 september 2021, om 23.42 uur, in het Chelsea and Westminster Hospital, Londen.

Bedankt aan het verloskundigenteam en iedereen in het ziekenhuis voor hun geweldige zorg.


Foto: Princess Beatrice of York Twitter

Op 20 september 2021 schreef Prinses Eugenie op haar Instagram:

Aan mijn liefste Beabea en Edo
Gefeliciteerd met je nieuwe engel. Ik kan niet wachten om haar te ontmoeten en ik ben zo trots
op je. We gaan zoveel plezier beleven aan het zien opgroeien van onze kinderen. Liefs Euge

Aan mijn nieuwe nichtje
Ik hou nu al van je en vind je gewoon geweldig van de foto's..
we gaan zoveel plezier hebben samen. Hou van je tante Euge

Op 1 oktober 2021: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrice en de heer Edoardo
Mapelli Mozzi hebben hun dochter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi genoemd. Het stel heeft
gezegd: "Het gaat allemaal goed met ons en Wolfie is de beste grote broer van Sienna."


Foto: The British Monarchy

Edoardo op Instagram: Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.
Ons leven samen is net begonnen en ik kan niet wachten om alle geweldige dingen te zien die ons te wachten staan.

Ik voel zoveel liefde en dankbaarheid voor mijn geweldige vrouw, baby Sienna en Wolfie. Dit zijn de dagen die ik nooit wil
vergeten. Deze week zei een vriend tegen me het liefste gezegde ... dat je met elk kind een heel nieuw hart laat groeien.

Hartelijk dank aan de vroedvrouw en het geweldige team van het Chelsea and Westminster Hospital.


Foto: Edo Mapelli Mozzi

Prinses Beatrice op Twitter: We zijn verheugd om te delen dat we onze dochter Sienna Elizabeth Mapelli
Mozzi hebben genoemd. Het gaat allemaal goed met ons en Wolfie is de beste grote broer van Sienna.

Foto's van Prinses Beatrice


Op 8 augustus 2020 schreef Prinses Eugenie op haar Instagram het volgende:
"Fijne verjaardag lieve Beabea! Hier zijn we aan de vooravond van jullie huwelijk. Nog steeds een
scrunchie of haaraccessoire rocken (sinds de jaren 90) en een enorme glimlach op onze gezichten. "


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 8 augustus 2020 deelde de sociale media kanalen van The Royal Family onderstaande verjaardagswens voor Prinses Beatrice:
"Ik wens prinses Beatrice een hele fijne verjaardag! Hare Koninklijke Hoogheid is het 5e kleinkind van de Koningin.
Deze foto is gemaakt toen de Prinses zich bij haar grootmoeder voegde tijdens een Witte Donderdagdienst in York Minster."


Foto: The British Monarchy

Prinses Beatrice begraaft tijdcapsule ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum!, 16 september 2021


Vorige week hadden we de eer onze beschermvrouwe, Prinses Beatrice, te verwelkomen
in Russell House om de 10dee verjaardag van de bouw ervan te vieren.

Op het tuinfeest ontmoette Prinses Beatrice een aantal van onze families, evenals medewerkers, vrijwilligers en
supporters. Beatrice zei: "In de afgelopen 10 jaar heeft de liefdadigheidsinstelling meer dan 800 families
ondersteund - ik ben gewoon de woorden kwijt over het verschil dat deze steun heeft gemaakt voor zoveel levens".

"Als mensen me vragen waarom ik de beschermvrouwe van dit geweldige goede doel ben geworden, hoef
ik alleen maar uit te leggen hoeveel een belangrijk onderdeel van de gemeenschap Russell House en
het goede doel is geworden. En wat een gedenkwaardige prestatie is het voor ons om hier vandaag
te staan en te vieren dat we die gemeenschap 10 jaar steunen."

Tijdens het evenement hield Russell, naar wie het hospice is vernoemd, ook een emotionele toespraak over hoe trots
hij is op hoe ver het hospice is gekomen: "Elk pond dat je aan het hospice geeft, is als een hart voor de families",
zei hij. zei. "Dit was de droom van mijn moeder, om andere families zoals de onze te helpen."

Later begroef Beatrice een tijdcapsule om mensen in de toekomst inzicht te geven in Forget Me Not
in 2021, inclusief een brief die ze had geschreven, een brief van een vergeet-mij-niet-moeder,
een handafdruk van een kind en enkele foto's van Russell House.

We willen Prinses Beatrice enorm bedanken en alle anderen die zich
bij ons hebben gevoegd om deze gedenkwaardige mijlpaal te markeren.


Foto: Forget Me Not


Foto: Forget Me Not


Foto: Forget Me Not


Foto: Forget Me Not


Foto: Forget Me Not


Foto: Forget Me Not


Foto: Forget Me Not


Foto: Forget Me Not


Foto: Forget Me Not

Prinses Beatrice en Edo, Carl Philip en Sofia op de bres voor dyslexie, 27 april 2022


De World Dyslexia Assembly begint binnenkort hier in het Koninklijk Paleis.
Prinsparet Stiftelse in samenwerking met Made by Dyslexia nodigt acteurs uit de
hele samenleving uit om te werken aan een meer inclusieve samenleving voor dyslectici.

Een speciaal woord van dank aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrice, een lange
tijd activist voor dyslectische geesten, en aan haar man Edoardo voor zijn komst.

Op 27 april 2022 namen de Koningin, Prins Carl Philip, Prinses Sofia, Prinses Beatrice en Edoardo
Mapelli Mozzi deel aan de World Dyslexia Assembly Sweden. Het doel van het internationale symposium
was het vergroten van de kennis over en het nuanceren van het beeld van dyslexie.

De World Dyslexia Assembly werd georganiseerd door de Prinsparets stiftelse in samenwerking
met de Britse organisatie Made By Dyslexia, waarvan Prinses Beatrice ambassadeur is.

Overdag kwamen internationale en nationale actoren uit de onderwijssector, het bedrijfsleven
en de onderzoekswereld bijeen. Van de Zweedse regering nam de minister van Onderwijs deel.

Prins Carl Philip opende het symposium met een toespraak:

"Uwe Majesteit,
Uwe Koninklijke Hoogheden,
Minister,
Dames en heren,

Welkom in Stockholm en het Koninklijk Paleis. Ik ben verheugd
u te mogen verwelkomen op de eerste World Dyslexia Assembly.

Zoals velen van jullie weten, heb ik zelf dyslexie. Ik ken enkele van de uitdagingen
waarmee kinderen en jongeren met dyslexie worden geconfronteerd.

Maar dit is het ding:

Hoewel ik wat moeite heb gehad, heb ik het geluk gehad om goede
hulp te krijgen. Kennis en begrip ontvangen. Opgenomen worden.

Helaas hebben niet alle kinderen met dyslexie dat geluk.

Daarom hebben Prinses Sofia en ik onze stichting opgericht, met de visie dat alle kinderen
en jongeren de kans moeten krijgen om zichzelf te zijn. Wij willen ons steentje bijdragen
aan een inclusieve samenleving; een samenleving die de uniciteit van elk individu ondersteunt.

Nog niet zo lang geleden werden mensen met dyslexie vaak als dom beschouwd. Of lui. Of allebei.
Tegenwoordig weten we beter. We weten dat dyslexie zoveel meer is dan moeite hebben met lezen
of schrijven. Die dyslexie kan ook worden geassocieerd met kwaliteiten als creativiteit, het
vermogen om patronen te zien en een sterk probleemoplossend vermogen.

Vaardigheden die op veel gebieden zeer waardevol zijn.

En toch: nog steeds worden kinderen en jongeren met dyslexie geconfronteerd met onwetendheid
en vooroordelen. Te veel van hen zijn afhankelijk van het vermogen van hun ouders om hun
behoeften te bepleiten en door complexe ondersteuningssystemen te navigeren.

Een paar jaar geleden bezochten prinses Sofia en ik Londen om de Global Summit van
Made By Dyslexia bij te wonen. Op de top ontdekten we de gedeelde ambitie van onze
en Made By Dyslexia om ervoor te zorgen dat kinderen met dyslexie niet afhankelijk
zijn van "geluk", maar eerder kennis en begrip krijgen.

Onze gedeelde ambitie is waarom we hier vandaag samen zijn.

Nogmaals, ik ben verheugd u te mogen verwelkomen op The First World Dyslexia Assembly.
Dit is de eerste stop op een wereldtournee van partners met een gezamenlijke missie:
dyslectisch denken versterken op elke school en op elke werkplek.

Vandaag is een startpunt voor nieuwe gesprekken, nieuwe samenwerkingen en nieuwe
oplossingen om elk kind en elke jongere te ondersteunen om zichzelf te zijn.

Ik ben bijzonder vereerd Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Beatrice, in Zweden te
mogen verwelkomen. Beste Prinses Beatrice, uw toewijding aan onze gezamenlijke zaak
is bewonderenswaardig, en uw aanwezigheid hier vandaag laat echt zien dat er geen
nationale grenzen zijn aan grote initiatieven voor een betere toekomst.

Ik ben ook zeer vereerd om de Zweedse minister van Scholen, Lina Axelsson Kihlblom,
hier vandaag te mogen verwelkomen, samen met vele andere interessante gasten.

Dames en heren: jullie zijn de changemakers. Jij bent het die een toekomst
zal aansturen en creëren die de uniciteit van elk individu ondersteunt.

Samen met Prinses Sofia wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie
aanwezigheid hier vandaag. En we kijken uit naar interessante discussies.

Nogmaals een warm welkom!

Daarmee nodig ik Kim Waller, secretaris-generaal van de Stichting Prinspaar, uit op het podium."

Daarna ging de dag verder met vier paneldiscussies met als koppen:

- Dyslectisch denken op de werkplek versterken
- Dyslectisch denken versterken in het onderwijs
- Dyslectisch denken bij jongeren versterken
- Je dyslectische denken versterken


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Jonas Borg/Prinsparets stiftelse


Foto: Jonas Borg/Prinsparets stiftelse


Foto: Jonas Borg/Prinsparets stiftelse

Prinses Beatrice wordt 34 jaar, 8 augustus 2022


Gelukkige verjaardag voor mijn speciale grote zusje. Hou veel van je!


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Je bent 's werelds beste vrouw. Daarnaast ben je de beste moeder ter wereld.
We houden zo ontzettend veel van je. Gelukkige verjaardag mijn schat.


Foto: Edoardo Mapelli Mozzi

Prinses EugenieFoto: https://thedukeofyork.org/

Eugenie Victoria Helena of York wordt geboren op 23 maart 1990 in The Portland Hospital, London als
tweede kind van The Duke of York, Andrew en Sarah, Duchess of York.

Prinses Eugenie werd gedoopt in de St. Mary Magdalene Church in Sandringham op 23 december 1990.

Prinses Eugenie is elfde in de lijn van troonsopvolging.

Prinses Eugenie startte school aan de Upton House School, Berkshire. Daarna ging ze naar de Coworth Park School. Prinses Eugenie ging naar
St. George's School in Windsor en stapte in 2003 over naar het Marlborough College in Wiltshire, waar ze A-levels in kunst, Engelse literatuur
en kunstgeschiedenis voltooide. Prinses Eugenie studeerde in september 2009 een gecombineerde Honours BA in Engelse literatuur, Geschiedenis
van Kunst en Politiek aan de Newcastle University en studeerde af in 2012 met een 2:1 degree.

Na stages bij veilinghuis Christie's in 2010 en de Royal Collection in 2013 verhuisde Prinses
Eugenie in oktober 2013 naar New York om voor het online veilingbedrijf Paddle8 te werken als
manager van benefietveilingen. In juli 2015 verhuisde ze terug naar Londen om te werken voor de
kunstgalerie Hauser & Wirth als associate director, en werd in 2017 gepromoveerd tot directeur.

In oktober 2002 onderging Prinses Eugenie, 12 jaar oud, een operatie aan het Royal National Orthopaedic Hospital in Stanmore, Middlesex, om een
scoliose-aandoening te corrigeren. Als gevolg van deze operatie wil Prinses Eugenie anderen ondersteunen die soortgelijke behandelingen ondergaan.
Sinds 2012 is Prinses Eugenie beschermvrouwe van Royal National Orthopaedic Hospital's Redevelopment Appeal. Een verdieping in het ziekenhuis heet
Princess Eugenie House. Op 21 maart 2019 is Prinses Eugenie beschermvrouwe geworden van RNOH Charity. De RNOH Charity: we verzamelen geld om de
RNOH te helpen zorg van wereldklasse te bieden aan patienten met musculoskeletale aandoeningen en om hun baanbrekende werk te ondersteunen.

In juni 2012 was Prinses Eugenie een van de ongeveer 3.000 fietsers die deelnamen aan Nightrider, een fietstocht van 100 km door Londen.
Prinses Eugenie heeft geld ingezameld voor het Royal National Orthopedic Hospital en de Marylebone Cricket Club Foundation.

Prinses Eugenie is, naast haar moeder Sarah, Duchess of York, ook beschermvrouwe van de Elephant Family,
een liefdadigheidsactie die campagne voert om de Aziatische olifant en hun habitat te beschermen.
Prinses Eugenie bezocht Tara the Elephant in The Duke of York Square, Londen, in juni 2015 ter ondersteuning van het goede doel.

Prinses Eugenie en Prinses Beatrice werden beschermvrouwe van de Teenage Cancer Trust in juni 2016.
Hun moeder, Sarah, Hertogin van York, is ook een beschermvrouwe van de Teenage Cancer Trust.

Prinses Eugenie werd beschermvrouwe van het Coronet Theatre, Kensington in november 2016. Het Coronet Theatre
is een theater- en kunstruimte voor Kensington en Londen.

Prinses Eugenie werd beschermvrouwe van de Europese School voor Osteopathie in april 2017. De ESO is een wereldberoemde leverancier van
hoogwaardig osteopathisch onderwijs dat beschikbaar is van niet-gegradueerden en postuniversitaire niveaus.

In 2017 werd Prinses Eugenie de ambassadeur van de Artemis Council of the New Museum, een lidmaatschapsinitiatief
op uitnodiging dat uitsluitend gericht was op het ondersteunen van vrouwelijke kunstenaars. Prinses Eugenie werd
in 2018 ook ambassadeur van Project 0, een liefdadigheidsinstelling die zich in samenwerking met Sky Ocean Rescue
richt op het beschermen van de oceaan tegen plasticvervuiling.

In 2018 werd Prinses Eugenie een wereldwijde ambassadeur voor Street Child (voorheen bekend als Children in Crisis), een liefdadigheidsinstelling opgericht
door haar moeder, Sarah, Duchess of York, in 1993. Het goede doel heeft tot doel kinderen en vrouwen te onderwijzen van enkele van de armste landen.

Prinses Eugenie werd in mei 2018 beschermvrouwe van de Tate Young Patrons. De Tate Young Patrons zijn opgericht in 2007 en zijn een groep van verzamelaars,
filantropen en kunstliefhebbers jonger dan 40 jaar, die een bijdrage leveren aan het behoud van historische werken, het verwerven van nieuwe werken voor
de Tate collectie en het ondersteunen van onderwijs en cursus programma's.

Ook in 2018 werd Prinses Eugenie beschermvrouwe van de Big Cat Sanctuary, een liefdadigheidsinstelling die de Big Cats beschermt tegen uitsterven.

De interesse van Prinses Eugenie in anti-slavernij werd in 2012 geinitieerd na het bezoek van The Duke of York aan de
Women's Interlink Foundation in Calcutta, India. Prinses Eugenie bezocht India in 2012 samen met haar moeder en wilde
een sleutelrol spelen in dit werk. In 2017 lanceerde Prinses Eugenie The Anti-Slavery Collectivemet Julia de Boinville,
met als doel op een dag de moderne slavernij af te schaffen door kwetsbare vrouwen en kinderen te ondersteunen. Hare
Koninklijke Hoogheid sloot zich in september 2018 aan bij een VN-missie naar Servie met het VN-trustfonds om geweld
tegen vrouwen te beeindigen. In oktober 2019 werd Prinses Eugenie beschermvrouwe van Anti-Slavery International.

Prinses Eugenie legde een krans bij de Westminster Abbey in Londen tijdens een dienst om het werk van William Wilberforce te
herdenken en de inzet van het Verenigd Koninkrijk om moderne slavernij te bestrijden te markeren. The York Family creeerde
The Key to Freedom, dat samenwerkt met de Women's Interlink Foundation om producten te verkopen in Topshop, de Royal Collection
en onlangs de 'Eugenie' sjaal in Hobbs lanceerde ter gelegenheid van haar bruiloft.

Sinds 1 mei 2019 is Prinses Eugenie beschermvrouwe van Horatio's Garden, een liefdadigheidsinstelling die prachtig toegankelijke tuinen
creeert in NHS spinale letselcentra.

Sinds 21 februari 2020 maakt Prinses Eugenie deel uit van TOGETHERBAND-campagne. Een ontwikkelingscampagne
om via vriendschapsarmbanden te verkopen de duurzame ontwikkelingsdoelen tegen 2030 te bereiken.

Prinses Eugenie: "Ik koos voor doel 8: waardig werk en economische groei omdat ik geloof dat iedereen in de wereld het verdient om vrij te zijn van
slavernij en dat alle mensen recht hebben op hun eigen toekomst. Door mijn werk met TASC heb ik de ongelooflijke kracht gezien van wat kan worden
bereikt wanneer mensen elkaar ondersteunen en opbeuren. Met TOGETHERBAND hebben we de mogelijkheid om grote verandering te creeren en ik hoop dat
we allemaal de krachten kunnen bundelen om de duurzame ontwikkelingsdoelen tegen 2030 te bereiken."


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

In mei 2020 werd onthuld dat Prinses Eugenie en haar man Jack het Leger des
Heils hielpen met het inpakken van voedsel tijdens de COVID-19-pandemie.

Op 15 oktober 2020 is Prinses Eugenie beschermvrouwe geworden van de Scoliosis Association UK.

Op 8 juni 2021: Bleu is verheugd de benoeming aan te kondigen van onze nieuwste BLUE Ambassadeur,
HKH Prinses Eugenie. Prinses Eugenie kondigde haar Blue ambassadeurschap aan op World Ocean Day.
Blue Marine Foundation (BLUE) is een liefdadigheidsinstelling die zich inzet om de oceaan weer
gezond te maken door overbevissing, een van 's werelds grootste milieuproblemen, aan te pakken.

In oktober 2021 bezocht Prinses Eugenie het outreach-centrum van het Leger des Heils als onderdeel van haar werk met
het Anti-Slavery Collective. Ze nam deel aan een cursus kunsttherapie samen met overlevenden van moderne slavernij.

In juni 2022 lanceerde Eugenie de Ocean Advocate Series, waarin gesprekken met
oceaanadvocaten en experts over het behoud van de zeeen en het milieu worden gevoerd.

Huwelijk


Op 22 januari 2018 is officieel de verloving bekend gemaakt van Prinses Eugenie met Jack Brooksbank.
Het echtpaar heeft al acht jaar een relatie. Ze ontmoetten elkaar in 2010 in Verbier, toen Prinses Eugenie 20 jaar oud was en Jack Brooksbank 24 was.


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Jack Christopher Stamp Brooksbank wordt op 3 mei 1986 in St. Thomas's Hospital te London als zoon
van George Brooksbank (8 februari 1949 - 18 november 2021) en Nicola Brooksbank-Newton (1953).
Jack Brooksbank heeft een jongere broer Thomas Brooksbank. Jack werd
gedoopt in The Guards Chapel, Wellington Barracks op 26 september 1986.

Jack begon zijn schooltijd op de Finton House School in Wandsworth. Daarna volgde hij vijf jaar de Ludgrove Prep School in Wokingham.
Hierna ging hij naar Stowe School.

Jacks hobby's zijn voornamelijk sportief, inclusief skien, tennis en voetbal - hij is een enthousiaste supporter van Chelsea FC.
Hij houdt van het kijken naar live sportevenementen, evenals een bezoek aan het theater en de bioscoop. Jack en zijn familie gingen jaarlijks
naar Cornwall, waar Jack enthousiast zou surfen, rotsklimmen en zwemmen in de zee. Toen hij ongeveer 10 jaar oud was kocht de familie een vakantiehuis
in Frankrijk en hij is er sindsdien altijd heen gegaan.

Sinds hij Prinses Eugenie heeft ontmoet, heeft hij een grote belangstelling voor hedendaagse kunst ontwikkeld en zal hij waar mogelijk met haar
functies bijwonen en veel over kunst leren. Jack ondersteunt ook Prinses Eugenie in haar liefdadigheidswerk, waarvan er vele zijn, en helpt haar
met haar steeds toenemende werklast. Zijn vader is uitvoerend directeur van een liefdadigheidsinstelling genaamd 'Supporting Wondend Veterans',
die veteranen helpt hun toekomst te herbouwen via een uniek, speciaal ontworpen, op ski's gebaseerd ontwikkelingsprogramma. In de afgelopen vijf
jaar heeft Jack het goede doel op zoveel mogelijk manieren ondersteund.

Jack werkt in de horeca.


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily

Het huwelijk tussen Prinses Eugenie en Jack Brooksbank vond plaats op 12 oktober 2018 in St. George’s Chapel in Windsor.

Jack Brooksbank heeft zijn broer, Thomas Brooksbank, gevraagd om zijn getuige te zijn bij zijn huwelijk met Prinses Eugenie.
Prinses Eugenie heeft haar zus, Prinses Beatrice, gevraagd om haar Maid of Honour te zijn.

Prinses Eugenie en Jack Brooksbank hadden de volgende bruidsmeisjes en bruidsjonkers gekozen:
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Charlotte van Cambridge (3 jaar oud, dochter van Prins William en Hertogin Catherine),
Miss Savannah Philips (7 jaar - dochter van mevrouw Autumn Phillips en de heer Peter Phillips),
Miss Isla Philips (6 jaar - dochter van mevrouw Autumn Phillips en de heer Peter Phillips),
Miss Mia Tindall (4 jaar - dochter van mevrouw Zara Tindall en de heer Mike Tindall),
Miss Maud Windsor (5 jaar - peetdochter van Prinses Eugenie, dochter van Lady Frederick Windsor en Lord Frederick Windsor),
Miss Theodora Williams (6 jaar - dochter van mevrouw Ayda Field en de heer Robbie Williams),
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins George van Cambridge (5 jaar, zoon van Prins William en Hertogin Catherine),
De heer Louis de Givenchy (6 jaar - zoon van mevrouw Zoe De Givenchy en de heer Olivier De Givenchy).

Prinses Eugenie en Jack Brooksbank hadden de volgende speciale begeleiders gekozen:
The Lady Louise Mountbatten-Windsor (14 jaar, dochter van The Earl of Wessex en The Countess of Wessex),
Viscount Severn (10 jaar, zoon van The Earl of Wessex en The Countess of Wessex).


Prinses Eugenie en de heer Jack Brooksbank zijn gefotografeerd in de Witte White Drawing Room, Windsor Castle met (van links naar rechts):
De heer Thomas Brooksbank, Mevrouw Nicola Brooksbank, De heer George Brooksbank, Prinses Beatrice van York, Sarah, hertogin van York, De Hertog van York.
Middelste rij: Prins George van Cambridge, Prinses Charlotte van Cambridge, Hare Majesteit de Koningin, Zijne Koninklijke Hoogheid De hertog van Edinburgh,
Miss Maud Windsor, De heer Louis De Givenchy. Voorste rij: Miss Theodora Williams, Miss Mia Tindall, Miss Isla Phillips en Miss Savannah Phillips.
Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Prinses Eugenie en de heer Jack Brooksbank zijn gefotografeerd in de White Drawing Room, Windsor Castle met (van links naar rechts):
Achterste rij: Prins George van Cambridge, Prinses Charlotte van Cambridge, Miss Theodora Williams, Miss Isla Phillips en De heer Louis De Givenchy.
Voorste rij: Miss Mia Tindall, Miss Savannah Phillips en Miss Maud Windsor.
Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Op 16 oktober 2018 schreef Prinses Eugenie op haar Instagram het volgende bij een foto:
Jack en ik willen graag iedereen bedanken die betrokken was bij het maken van onze
speciale dag en voor alle prachtige wensen die we als getrouwd paar kregen.


Foto: Alex Bramall / The British Monarchy / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / Clarence House


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

De trouwjurk van Prinses Eugenie is ontworpen door Peter Pilotto en Christopher De Vos, die in 2007 het Britse label Peter Pilotto
oprichtten in Londen. Het merk staat bekend om zijn innovatieve textielontwerp, gecombineerd met een modern vrouwelijk silhouet.

Prinses Eugenie ontmoette de ontwerpers toen ze samen een evenement organiseerde ter ondersteuning
van vrouwelijke kunstenaars. Hare Koninklijke Hoogheid draagt al jaren ontwerpen van het merk.

Prinses Eugenie, de heer Pilotto en de heer De Vos hebben nauw samengewerkt bij het ontwerpen van de jurk. De ontwerpers
deden archiefonderzoek naar eerdere jurken die leden van de koninklijke familie droegen en identificeerden een silhouet.

Tijdens verschillende fittingen werd de jurk laag voor laag ontwikkeld, waarbij ze werd opgebouwd vanaf het korset en de complexe
onderrok tot het aansluitende lijfje en de volledig geplooide rok. De jurk heeft een halslijn die zich om de schouders vouwt tot
een lage rug die overgaat in een vloeiende sleep over de volledige lengte. De lage rug op de jurk was op specifiek verzoek van
Prinses Eugenie, die op 12-jarige leeftijd geopereerd was om scoliose te corrigeren.

De stof is ontworpen door de heer Pilotto en de heer De Vos in hun studio in Oost-Londen en bevat een aantal symbolen die betekenis hebben
voor Prinses Eugenie als motieven. De symbolen zijn een distel voor Schotland en erkennen de voorliefde van het paar voor Balmoral, een klaver
voor Ierland als een knipoog naar de familie Ferguson van de bruid, de York Rose en klimop die het huis van het paar vertegenwoordigen.
Peter Pilotto en Christopher De Vos hebben deze symbolen opnieuw geinterpreteerd in een slinger van touwachtige motieven, geweven
in een jacquard van een mix van zijde, katoen en viscose. Nadat het kunstwerk was voltooid, werd het vertaald in een jacquardweefsel
in de regio Como in Italie. Het resultaat is een zeer modern ogende stof met een zeer ingewikkelde weeftechniek.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Jack Brooksbank's bruiloftsoutfit was een zwart en grijs ochtendpak met een levendig
blauw gilet, gemaakt door kleermakers bij Huntsman of Savile Row, Londen.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Op haar trouwdag droeg Prinses Eugenie de Greville Emerald Kokoshnik Tiara, die haar door Koningin Elizabeth was uitgeleend.
De tiara is gemaakt van briljant en roosgeslepen diamanten pave gezet in platina, met aan weerszijden zes smaragden. Het werd gemaakt
door het Parijse juwelenhuis Boucheron voor mevrouw Greville in 1919 in de modieuze kokoshnik-stijl die populair was geworden bij het
Russische keizerlijke hof. Mevrouw Greville schonk de tiara in 1942 aan Koningin Elizabeth, de gemalin van Koning George VI.
Prinses Eugenie draagt diamanten en smaragdgroene oorringen, een huwelijksgeschenk van de bruidegom.

De Trouwschoenen zijn satijnen peep-toe pumps van Charlotte Olympia.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De avondjurk van Prinses Eugenie is gemaakt door ontwerper Zac Posen.

De heer Posen zei dat hij zich liet inspireren door de schoonheid van Windsor Castle
en het omliggende platteland en koos voor een stof in de kleur van een Engelse roos.

De jurk is gemaakt van Brits zijden chiffon en heeft een cape, subtiel geborduurd met de Witte
Roos van York, verzameld op de onderrug en gedrapeerd in een zacht geplooide lange sluier.

Twee diamanten broches met tarweoren, door Koningin Elizabeth aan Prinses Eugenie uitgeleend
en door Prinses Eugenie gedragen als haarschuiven bij de avondreceptie.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Het bruidsboeket, gemaakt door de zus van bloemenontwerper Rob Van Helden, Patrice Van Helden Oakes, bestaat uit
lelietje-van-dalen, Stephanotis-pitten, hints van babyblauwe distels, witte trosrozen en hangende klimop.

Takjes mirte van Osbourne House zijn ook inbegrepen in het boeket. De traditie van het dragen van mirte begon
nadat Koningin Victoria tijdens een bezoek aan Gotha in Duitsland een ruikertje met mirte kreeg van de grootmoeder
van Prins Albert. In hetzelfde jaar kochten Koningin Victoria en Prins Albert Osborne House als een familie-uitje
en een takje uit het bosje werd geplant tegen de terrasmuren, waar het vandaag de dag nog steeds gedijt.

De mirte werd voor het eerst gedragen door de oudste dochter van Koningin Victoria, Prinses Victoria, toen ze in 1858 trouwde.

Prinses Eugenie gouden band huwelijksring werd geschonken door Koningin Elizabeth en volgt in de koninklijke familietraditie
sinds de bruiloft van Koningin Elizabeth de Koningin Moeder in 1923, waarbij ze puur Welsh-goud gebruikten voor hun trouwringen.
Jack koos er daarentegen voor om zelf geen trouwring te dragen, in de voetsporen van Eugenie's neef Prins William.

Prinses Eugenie van York heeft het boeket dat ze droeg tijdens haar huwelijksceremonie in St.George's Chapel,
Windsor Castle, naar Westminster Abbey gestuurd om te rusten op het graf van de onbekende soldaat.

Dit is een traditie die Koningin Elizabeth, de Koningin Moeder, is begonnen bij haar huwelijk met Koning George VI
ter nagedachtenis aan haar broer Fergus, die in 1915 tijdens de Slag om Loos tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gedood.


Foto: Westminster Abbey / https://www.westminster-abbey.org/


Foto: Westminster Abbey / https://www.westminster-abbey.org/


Foto: Westminster Abbey / https://www.westminster-abbey.org/

Op 22 november 2018 deelde Prinses Eugenie een terugblik met foto naar haar huwelijk op haar Instagram.


Foto: Alex Bramall / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 12 oktober 2019 deelde Prinses Eugenie een foto van achter de schermen van haar huwelijk ter ere van haar eerste huwelijksverjaardag.


Foto: Divine Day Photography / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 22 januari 2020 deelde Prinses Eugenie een nog niet eerder vrijgegeven verlovingsfoto met de volgende tekst:
Op deze dag twee jaar geleden ... kondigden Jack en ik aan dat we verloofd waren ..


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Deze Valentijnsdag 14 februari 2020 wilde ik een oudje delen, maar een goodie van
Jack en ik in 2010, het jaar dat we elkaar ontmoetten..Happy Valentine's Day..


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 22 januari 2021 deelde Prinses Eugenie een mooie foto met de tekst: Dit keer 3 jaar geleden.
Flashback naar zo'n gelukkig moment toen Jack en ik onze verloving aankondigden.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

12 oktober 2021: Gelukkige huwelijksverjaardag mijn liefste.. 3 jaar vandaag!!


Foto: Divine Day Photography / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Een van mijn favorieten van Prinses Eugenie op weg om het officieel te maken. Wat een eer. Drie
jaar geleden vandaag, prachtige eenheid. Gelukkige huwelijksverjaardag voor jullie allebei!


Foto: Divine Day Photography / https://www.instagram.com/divinedayphotography/

Gezin


Prinses Eugenie en Jack hebben samen 1 kind:
- August Philip Hawke Brooksbank (9 februari 2021)

Van november 2020 tot mei 2022 was het hoofdverblijf van het paar Frogmore Cottage,
dat werd verhuurd aan Eugenie's neef Prins Harry. In mei 2022 werd gemeld dat ze
naar Portugal waren verhuisd, waar Brooksbank voor Michael Meldman werkt, en dat
ze opnieuw in Ivy Cottage zouden blijven terwijl ze in Engeland waren.

Op 25 september 2020 maakte Buckingham Palace het volgende bekend:

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Eugenie en de heer Jack Brooksbank
zijn zeer verheugd aan te kondigen dat ze begin 2021 een baby verwachten.

De Hertog van York en Sarah, Hertogin van York, de heer George Brooksbank en mevrouw
Nicola Brooksbank, de Koningin en de Hertog van Edinburgh zijn verheugd met het nieuws.

Prinses Eugenie schreef op haar Instagram op 25 september 2020 het volgende, met twee foto's:
Jack en ik zijn zo opgewonden voor begin 2021....


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 25 september 2020 deelde ook Sarah Ferguson op sociale media haar vreugde over haar dochters zwangerschap:
Ik ben zo opgewonden door het nieuws dat Eugenie en Jack hun eerste kind verwachten. Opgewonden voor hen allebei en in mijn 60ste jaar kan
ik niet wachten om grootmoeder te worden. Het verwelkomen van een nieuwe baby in de familie York zal een moment van grote vreugde worden.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Eugenie is 9 februari 2021, om 08.55 uur
bevallen van een zoon in het Portland Hospital. Jack Brooksbank was aanwezig.

De baby weegt 8 pond en 1 ons en dat is gelijk aan 3629 gram.

De Koningin, de Hertog van Edinburgh, The Duke of York, Sarah, Duchess of York en de heer en
mevrouw George Brooksbank zijn op de hoogte gebracht en zijn verheugd met het nieuws.

Dit is het eerste kind van Prinses Eugenie en Jack Brooksbank, het eerste kleinkind van The Duke of York
en Sarah, Duchess of York, en het negende achterkleinkind van de Koningin en de Hertog van Edinburgh.

Hare Koninklijke Hoogheid en haar kind maken het allebei goed.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 20 februari 2021 plaatste Prinses Eugenie op haar Instagram:
"We wilden je voorstellen aan August Philip Hawke Brooksbank ..

Bedankt voor zoveel geweldige berichten. Ons hart is vol liefde voor deze kleine mens,
woorden kunnen dat niet uitdrukken. We zijn verheugd deze foto's met u te kunnen delen.

Foto's: door onze geweldige verloskundige. Bedankt aan de geweldige essentiele
werkers, waaronder onze verloskundige die ons jongetje ter wereld hielp brengen."


Foto: Verloskundige Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Verloskundige Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Verloskundige Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

In haar Instagram Sorie staat: "Denkend aan mijn eigen opa, introduceren we onze kleine jongen in het weekend
van de verjaardag van zijn opa. Hij is vernoemd naar zijn overgrootopa en zijn oudovergrootvaders."


Foto: Verloskundige Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 20 februari 2021 plaatste Sarah, Duchess of York op haar sociale media:
"Als grootouders zijn The Duke of York en ik opgewonden en gezegend met de komst van onze kleinzoon
August Philip Hawke Brooksbank. Hij is een prachtige zegen en een brenger van zoveel liefde en vreugde
voor ons hele gezin. Ik ben zo trots op Jack en Eugenie, ze zijn en zullen geweldige ouders zijn."

Op 14 maart 2021 plaatste Prinses Eugenie op haar Instagram:
Ik ben zo opgewonden om de moeder van August te zijn en zoals je kunt zien, geniet ik van mijn eerste Moederdag.

Ik vier ook mijn mooie mama met deze foto van ons uit maart 1990. Je hebt me zoveel geleerd.

Fijne Moederdag voor iedereen!


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 23 maart 2021 plaatste Prinses Eugenie twee nieuwe foto's van haar zoontje August op haar Instagram:
"Bedankt voor de verjaardagsliefde gisteren.. Ik heb het beste cadeau gekregen dat ik maar kan wensen!!"


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 4 april 2021 plaatste Prinses Eugenie een nieuwe foto van haar man en haar zoontje bij de bloessems.
Ze schreef erbij:"Ik wens iedereen een vrolijk Pasen en een bloeiende lente".


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Op 3 mei 2021 deelde Prinses Eugenie nieuwe foto's van haar man en zoontje.
Ze schreef erbij: Je bent uitzonderlijk .. Gefeliciteerd mijn liefste.


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

10 juni 2021: Denkend aan opa op wat zijn 100ste verjaardag zou zijn geweest.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

20 juni 2021: Fijne Vaderdag voor jou mijn liefste.. je bent de ultieme vader voor onze jongen!!


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

29 juni 2021: Een gigantische kudde van meer dan 100 olifanten is aangekomen in Green Park om deze
zomer hun CoExistence met Londen te delen. Als beschermvrouwe van Elephant Family en ere-matriarch
is het mij een genoegen om deze reis met u te delen. Binnen de kudde van The Tea Timers is een prachtige
babyolifant genaamd Assam August - en het was zo leuk om mijn August mee te nemen om hem te ontmoeten.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Happy Halloween: vraag me af waar ze het over hebben..


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

1 januari 2022: Gelukkig nieuwjaar allemaal.. Tot ziens 2021. Een jaar dat ons gezegend heeft met
onze jongen en ons gezin heeft zien groeien met nieuwe toevoegingen, maar ook een jaar die ons
enkele van onze grootste en helderste lichten kostte. Voor altijd in onze harten.


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

9 februari 2022: Gelukkige 1e verjaardag aan onze kleine held Augie.
Je bent zo'n speciale ziel die elke kamer opfleurt met je glimlach en
zwaai. Je hebt ons zo ontzettend trots gemaakt. Wij houden van jou!


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

23 maart 2022: Happy Birthday Eugenie - Sarah Ferguson


Foto: Sarah, Duchess of York

Wat een verjaardag om met mijn jongens in het park te vieren. Bedankt Xx


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

3 mei 2022: Gefeliciteerd met je verjaardag mijn Jack. 36 jaar vandaag.
Wat een reis is het tot nu toe geweest. Kan niet wachten op zoveel meer.


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Internationale scoliose-bewustmakingsdag


Het is Internationale Scoliose Awareness Day op 29 juni 2019 en het einde van de Scoliose Awareness Maand in Amerika ...
Ik ben overweldigd door de steunbetuigingen die ik heb ontvangen sinds ik mijn litteken op mijn trouwdag heb laten zien.
Voor iedereen die net de diagnose heeft gekregen, voor degenen die een beugel dragen, voor degenen die herstellen van
een operatie en voor degenen die al jaren met een litteken leven - Mijn gedachten zijn bij u op Scoliose Awareness Day.
En aan de artsen, verpleegsters, fysiotherapeuten en onderzoekers - dank je wel.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Australie


Ik had het geluk om in 2009 naar Mogo Wildlife Park te gaan terwijl ik mijn tante in Australie bezocht. Het was zo'n ongelooflijke ervaring om bij
de dieren te zijn en zo'n toegewijd team van mensen te ontmoeten die deze prachtige wezens ondersteunen. Mogo Wildlife Park is het afgelopen weekend
heropend nadat de verwoestende bosbranden het park en het leven van de keepers en dieren bedreigden. Chad Staples, de directeur van de dierentuin,
ontving een sms 'ga nu naar het oosten naar het strand en schuil op zijn plaats', maar hij en zijn team kozen ervoor om te blijven en het vuur te
bestrijden om het park te redden. Ik heb ontzag voor hoe menselijke vastberadenheid en drive dergelijke angstaanjagende omstandigheden kunnen
overwinnen en ik wilde dit verhaal van hoop delen na wat Australie heeft meegemaakt.

Al mijn gedachten waren en zijn bij al diegenen die getroffen zijn door de branden in Australie.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Eugenie brengt ode aan Vrouwen op Internationale VrouwendagFoto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

30ste verjaardag Prinses Eugenie, 23 maart 2020


Bedankt voor alle geweldige verjaardagsberichten!


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie is trots op The Royal National Orthopaedic Hospital ivm het coronavirus, 24 maart 2020


Ik ben zo trots op mijn ziekenhuis, The Royal National Orthopaedic Hospital, omdat ze voor het eerst sinds 1982 een traumacentrum zijn geworden vanwege
ongelooflijk uitdagende tijd waarmee we worden geconfronteerd en de ongekende druk waarmee alle ziekenhuizen en hun personeel
worden geconfronteerd. Het heeft een Covid-19-fonds gecreeerd voor de RNOH-medewerkers die onze steun dringend nodig hebben.
Het doel van het fonds is om hun eerstelijns klinisch personeel op elke mogelijke manier te helpen - van het verstrekken van
maaltijden tot het kopen van essentiele apparatuur, tot het ondersteunen van de geestelijke gezondheid in tijden van crisis.

Ga naar https://www.justgiving.com/campaign/rnohcharitycovid-19 of neem contact met hen op voor donaties in natura
door een e-mail te sturen naar rnoh.fundraising@nhs.net of te bellen naar 0208 909 5362.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie bewonderd de toespraak van Koningin Elizabeth, 5 april 2020


Bedankt voor je woorden, ze brengen ons samen en verenigen ons in onze poging om te overwinnen.
Hare Majesteit de Koningin sprak vanavond vanuit Windsor Castle het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest toe.

"We moeten troosten dat, hoewel we misschien nog meer te verduren hebben, betere dagen zullen terugkeren: we
zullen weer bij onze vrienden zijn; we zullen weer bij onze familie zijn; we zullen elkaar weer ontmoeten."

Prinses Eugenie wenst ons een gelukkig pasen, 12 april 2020


Vrolijk Pasen voor jou. Om de paasboodschap van Hare Majesteit te citeren: "Moge de levende vlam van de paashoop een vaste gids zijn in onze toekomst."


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie viert Wereld Kunstdag, 15 april 2020


Het is Wereldkunstdag ... Ik wilde iets delen wat ik een paar jaar geleden deed. ⁣Door mijn oude kunst en ambachten heen kijken was
vandaag zo leuk en ik hoop dat deze keer meer creativiteit kan opleveren voor iedereen die ervan geniet. ⁣Fijne worldartday.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie viert de verjaardag van Koningin Elizabeth, 21 april 2020


Ik wens Hare Majesteit een heel gelukkige 94e verjaardag.
Moge vandaag vreugde brengen in een tijd waarin gezinnen niet samen met elkaar kunnen vieren. Al mijn liefde.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie viert 10 jaar samen zijn met Jack, 25 april 2020


Jack en ik vieren vandaag ons 10-jarig jubileum ... en we hebben het geluk om nu samen te zijn.

Als iemand deze week een jubileum heeft, of je nu samen bent of niet vanwege deze uitdagende tijd, als je een frontlijnwerker
bent die je persoon wil vertellen dat je van hem houdt, stuur me dan alsjeblieft een foto en bericht via DM van hoe je het viert
en ik zal je berichten in mijn verhaal de komende dagen delen.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie viert verjaardag Jack, 3 mei 2020


Happy Birthday my love...


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie en Jack doen vrijwilligerswerk ivm de coronapandemie, 13 mei 2020


Sinds 1865 staat het Leger des Heils daar met open deuren om zoveel mensen te helpen. In de afgelopen paar jaar was ik getuige van hun
toewijding en hard werken uit de eerste hand, dus toen ze Jack en ik uitnodigden op hun nieuw gecreëerde hub om dozen in te pakken,
grepen we de kans. Als een groep vrijwilligers hebben we geholpen met het inpakken van karren met voedsel die vervolgens worden meegenomen
en gedistribueerd naar de enorm belangrijke en broodnodige voedselbanken van het leger die duizenden in het hele VK voeden.
Hun boodschap is de sleutel - hun deuren staan open, zijn altijd geweest en zullen altijd blijven.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie wenst opa gelukkig verjaardag, 10 juni 2020


Een zeer gelukkige 99e verjaardag voor De hertog van Edinburgh. Opa, we wensen je een speciale
dag .. en mogen alle grootouders die hun verjaardag vieren in lockdown een geweldige tijd hebben.


Foto: Prinses Eugenie / Alex Bramall

Prinses Eugenie spreekt dank uit aan ziekenhuis personeel vanwege haar schoonvader, 20 juni 2020


De pandemie van COVID 19 is voor velen een moeilijke tijd geweest en ik wil enorm veel dank zeggen aan alle
eerstelijnsmedewerkers die ons allemaal veilig en wel hebben gehouden, terwijl ze zoveel hebben opgeofferd.

Ik wil vooral alle teams enorm bedanken die mijn schoonvader, het leven van George, hebben gered
tijdens zijn verblijf in St Mary's, Chelsea en Royal Brompton Hospital nadat hij het virus opliep.

Om George te citeren: "Er was altijd wel iemand bij de hand. Ik wil iedereen die erbij betrokken was hartelijk bedanken. Het was
een echte eye-opener voor iemand die lange tijd niet in het ziekenhuis heeft gelegen. Ik ben ze zeker mijn leven verschuldigd."

Ik kan niet beginnen mijn dank uit te spreken voor jullie allemaal om hem terug te brengen naar onze
familie, mijn man Jack, zijn broer Tom en zijn geliefde vrouw Nicola. We zijn altijd dankbaar.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie viert Vaderdag, 21 juni 2020


Gelukkige vaderdag voor mijn vader en schoonvader en voor alle vaders die vandaag en elke dag vieren ...


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie viert huwelijksdag, 12 oktober 2020


Ben de beste 2 jaar met je getrouwd en 10 jaar met jou in totaal .. gelukkige herinneringen altijd mijn lieve Jack

Eugenie deelde een korte video met foto's erin die nooit eerder te zien waren, van de video zijn hier foto's te zien.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Gelukkigste 2e verjaardag lieve Prinses Eugenie en Jack! Het was zo speciaal om deze jurk te maken voor dit
prachtige moment in je leven, om bij jou en het gezin te zijn op de prachtige magische dag, ik zal me voor
altijd herinneren. Ik wens jullie beiden voortdurende liefde en geluk, altijd met je nieuwe baby engel onderweg!


Foto: https://www.instagram.com/zacposen

Prinses Eugenie viert Thanksgiving, 26 november 2020


Ik ben alle frontliners dit jaar dankbaar voor je ongelooflijke toewijding en doorzettingsvermogen.

Ik ben alle bedrijven en liefdadigheidsinstellingen dankbaar die zoveel mogelijk hebben gedoneerd aan mensen in nood.

Ik ben dankbaar voor mijn man Jack.

Ik ben dankbaar voor de liefde voor familie en dieren die ons sterk houden.

En ik ben dankbaar voor de natuur en alles wat het ons geeft - een constante in 2020, toen de dingen zo onzeker waren.

Happy Thanksgiving voor iedereen die het vandaag viert.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Prinses Eugenie over Kersttoespraak Koningin Elizabeth, 25 december 2020


Majesteit, oma, uw woorden betekenden zoveel vandaag en aan het einde
van een jaar dat de wereld op zoveel manieren op de proef heeft gesteld.

Enkele momenten die me raakten:

"In het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld zijn de mensen op magnifieke wijze de uitdagingen
van het jaar aangegaan, en ik ben zo trots en ontroerd door deze stille, ontembare geest".

"Natuurlijk zal deze tijd van het jaar voor velen doorspekt zijn met verdriet: sommigen rouwen om het verlies
van degenen die hen dierbaar zijn, en anderen missen vrienden en familieleden die afstand nemen om veiligheid,
terwijl alles wat ze echt zouden willen met Kerstmis een simpele knuffel of een kneep in de hand".

"Als je een van hen bent, ben je niet de enige, en laat me je verzekeren van mijn gedachten en gebeden".

"We blijven geïnspireerd worden door de vriendelijkheid van vreemden en putten troost
uit het feit dat er zelfs op de donkerste nachten hoop is in de nieuwe dageraad".

Bedankt voor het inspireren en leiden van ons zoals altijd!

Fijne kerst allemaal!


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

31ste verjaardag Prinses Eugenie, 23 maart 2021


De vreugde van kinderen. In diepe dankbaarheid voor mijn geluk in mijn glorieuze meisjes. Gelukkige verjaardag Eugenie.


Foto: Sarah Ferguson / https://www.instagram.com/sarahferguson15/


Foto: Sarah Ferguson / https://www.instagram.com/sarahferguson15/

Milieudag 2021, 5 juni 2021


Milieudag 2021!! Bedankt wereld dat je ons zo'n mooie plek hebt gegeven om te wonen.

Om deze dag te markeren, wilde ik enkele foto's van de afgelopen jaren (en recentere) delen
die me eraan herinneren hoe geweldig onze omgeving is en hoe we deze altijd moeten beschermen.


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: https://www.instagram.com/princesseugenie/

The Anti-Slavery Collective


De interesse van Prinses Eugenie in anti-slavernij werd in 2012 geinitieerd na het bezoek van The Duke of York
aan de Women's Interlink Foundation in Calcutta, India. Prinses Eugenie bezocht India in 2012 samen met haar
moeder en wilde een sleutelrol spelen in dit werk. In 2017 lanceerde Prinses Eugenie The Anti-Slavery Collective
met Julia de Boinville, met als doel op een dag de moderne slavernij af te schaffen door kwetsbare vrouwen en
kinderen te ondersteunen. Hare Koninklijke Hoogheid sloot zich in september 2018 aan bij een VN-missie naar
Servie met het VN-trustfonds om geweld tegen vrouwen te beeindigen.

25 december 2020: Iedereen bij The Anti-Slavery Collective wenst u fijne feestdagen!
Dit jaar was bijzonder moeilijk voor zoveel gezinnen, bedrijven en organisaties.
We weten dat in tijden van nood de uitbuiting toeneemt. COVID-19 heeft veel uitdagingen
gecreëerd voor slachtoffers en overlevenden van moderne slavernij, terwijl het de
kwetsbaarheden van degenen die het meeste risico lopen, heeft vergroot.

We zijn zo trots op al het werk dat dit jaar in de anti-slavernijbeweging
is gedaan en kijken uit naar wat 2021 te brengen heeft.


Foto: The Anti-Slavery Collective

9 februari 2021: Namens iedereen bij The Anti-Slavery Collective willen we onze
mede-oprichter, Prinses Eugenie, enorm feliciteren met de geboorte van haar zoontje!


Foto: The Anti-Slavery Collective


Foto: The Anti-Slavery Collective

8 maart 2021: Vandaag, op Internationale Vrouwendag, willen we de reis vieren van onze
mede-oprichters, Prinses Eugenie en Julia de Boinville, die elkaar voor het eerst
ontmoetten als twee meisjes op school en nu samen vechten tegen moderne slavernij.

Sinds de oprichting van The Anti-Slavery Collective in 2017 hebben ze talloze veilige huizen bezocht, een serie Tech Tackles
Trafficking-evenementen ontwikkeld, bordelen bezocht met de Metropolitan Police, India bezocht met The Freedom Fund,
een rondetafelgesprek gehouden met de Amerikaanse ambassadeur-at- groot voor mensenhandel, en nog veel meer.

Hun onvermoeibare inzet om te vechten voor de 40,3 miljoen mensen die
het slachtoffer zijn van moderne slavernij, inspireert ons elke dag.


Foto: The Anti-Slavery Collective


Foto: The Anti-Slavery Collective


Foto: The Anti-Slavery Collective


Foto: The Anti-Slavery Collective


Foto: The Anti-Slavery Collective

BlueMarine Foundation, 8 juni 2021


Vandaag ging ik naar het Forest for Change in Somerset House met het geweldige team van The Global Goals.

Midden in dit prachtige bos staan de United Nations 17 Global Goals als pilaren.
Vandaag vierden we doel 14: Life Below Water op World Oceans Day.

Ik heb geluisterd naar een aantal ongelooflijke mensen die allemaal opmerkelijke dingen doen
om onze oceanen te beschermen en een kracht van verandering te zijn voor hen en de wezens erin. ⁣ ⁣

Bedankt The Global Goals voor het samenbrengen van ons om over de oceaan te praten en
voor het praten met mij over mijn nieuwe rol als BlueMarine Foundation-ambassadeur.⁣


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Sky Arts, 8 september 2021


Ik had het voorrecht om een aflevering voor Sky Arts op te nemen in Buckingham Palace in The Queens Gallery
over de prachtige tentoonstelling 'Masterpieces from Buckingham Palace' die nu tot 13 februari 2022 te zien is. ⁣

Ik sprak met Kate Bryan over wat kunst en deze kunstwerken in het bijzonder voor mij betekenen. ⁣Stem vanavond
om 20.00 uur af op Sky Arts om de show te zien en ga naar de opmerkelijke tentoonstelling nu het nog kan.


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Hospital Rooms, 18 oktober 2021


Vanmorgen bezocht ik de Askew Ward in de Mental Health Unit van Hammersmith and Fulham
Hospital om het werk van Hospital Rooms liefdadigheid in de praktijk te zien.

Hospital Rooms werken nauw samen met afdelingspersoneel en ziekenhuismedewerkers om kunst in
ruimtes zoals de Askew Ward te brengen, om op een donker moment het broodnodige licht te geven. ⁣ ⁣

De liefdadigheidsinstelling werkt met kunstenaars die ziekenhuisafdelingen bezoeken om kunstwerken
op de muren te schilderen, de gebruikers van de dienst te ontmoeten en uiteindelijk iets positiefs
achter te laten voor degenen die worstelen met psychische problemen.⁣ ⁣

Het was inspirerend om alle betrokkenen vandaag te ontmoeten. Je kunt meer te weten komen
over het geweldige werk van Hospital Rooms op hun website: https://hospital-rooms.com/

Eugenie aanwezig bij COP26, 4-5 november 2021


Een prachtige eerste dag op COP26, een ontmoeting en een gesprek met
enkele van de meest inspirerende initiatieven en mensen die er zijn.

Wat een geweldige dag 2 op COP26 met een paar oude en nieuwe vrienden.


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Horatio's Garden, 1 juni 2022


Wat een vreugde was het om de nieuwe Horatio's Garden officieel te openen in The Royal
National Orthopaedic Hospital. Dit is hun 5e tuin in het VK die is aangesloten op een
ruggengraateenheid die patiënten de natuur en het buitenleven biedt op een moment dat
ze dit het meest nodig hebben. Ik ben een trotse beschermheer van deze
liefdadigheidsinstelling en het was een bijzonder speciaal bezoek, aangezien
het het ziekenhuis is waar ik als kind een wervelkolomoperatie heb ondergaan.

Het was een eer om alle vrijwilligers, artsen, verpleegkundigen, patiënten
en tuinmannen te ontmoeten die deze tuin echt tot leven brengen.

De laatste drie foto's zijn van de mooie Jubilee Tree die werd geplant voor The
Queen's Green Canopy een prachtige viering van de ongelooflijke jubileummijlpaal.


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Aankondiging van het overlijden van The Duke of Edinburgh, 9 april 2021


Met diepe droefheid heeft Hare Majesteit de Koningin het overlijden aangekondigd van haar
geliefde echtgenoot, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

Zijne Koninklijke Hoogheid is vanmorgen vredig overleden in Windsor Castle.

De koninklijke familie rouwt samen met mensen over de hele wereld om zijn verlies.

Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan op www.royal.uk


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Tijdens de coronaviruspandemie, en in het licht van het huidige overheidsadvies en richtlijnen voor sociale afstand,
worden aangepaste begrafenis- en ceremoniele regelingen voor Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh
overwogen door Hare Majesteit de Koningin. Details zullen te zijner tijd worden bevestigd.

In overeenstemming met het volksgezondheidsadvies wordt leden van het publiek gevraagd om de huidige regeringsrichtlijnen
te blijven volgen, zich niet in menigten te verzamelen en geen koninklijke residenties te bezoeken om hun respect te betuigen.

Gedurende deze tijd vraagt de koninklijke familie dat leden van het publiek overwegen een donatie te doen
aan een goed doel in plaats van bloemenhulde achter te laten ter nagedachtenis aan de Hertog van Edinburgh.

Op de website https://www.royal.uk/ is een online condoleanceregister
beschikbaar voor degenen die berichten willen achterlaten.

Vlaggen van de Unie hangen halfstok in alle koninklijke woningen die de vlag van de Unie voeren.
De Royal Standard blijft wapperen op Windsor Castle, waar de Koningin verblijft.

Begrafenis van de Hertog van Edinburgh


De begrafenis van de Hertog van Edinburgh vindt plaats op zaterdag 17 april 2021 om 15.00 uur in
St. George's Chapel, Windsor. De uitvaartdienst begint om drie uur met een nationale minuutstilte.
De dienst wordt voorafgegaan door een ceremoniele processie op het terrein van Windsor Castle.

De plannen voor de begrafenis zijn in overeenstemming met de persoonlijke wensen van
de Hertog van Edinburgh, en de gelegenheid zal het leven van de Hertog en zijn meer
dan 70 jaar dienst aan de Koningin, het VK en het Gemenebest erkennen en vieren.

Het zal een ceremoniele koninklijke begrafenis zijn, hetzelfde als voor Koningin Elizabeth de koningin-moeder,
in plaats van een staatsbegrafenis - iets dat over het algemeen is voorbehouden aan vorsten. De plannen zijn
goedgekeurd door de Koningin en weerspiegelen passend overheidsadvies.

Overzicht


De kist van de Hertog van Edinburgh, bedekt met de persoonlijke standaard van Zijne Koninklijke Hoogheid en gekleed met een
bloemenkrans, zal aanvankelijk rusten in de privekapel in Windsor Castle, waar hij zal blijven tot de dag van de begrafenis.

Op zaterdag 17 april 2021 zal de kist van The Duke of Edinburgh worden verplaatst door een Bearer Party, gevonden
door The Queen's Company, 1st Battalion Grenadier Guards. In de Quadrangle bij Windsor Castle zullen representatieve
detachementen worden geplaatst die zijn ontleend aan de militaire speciale relaties van Zijne Koninklijke Hoogheid.

De kist van Zijne Koninklijke Hoogheid zal worden vervoerd in een speciaal gebouwde Land Rover - waar de Hertog bij
het ontwerp van betrokken was - geflankeerd door militaire Pall Dragers, in een kleine ceremoniele processie van de
Staatsingang naar St George's Chapel, voor de begrafenisdienst. Leden van de koninklijke familie en The Duke of
Edinburgh's Household lopen achter de kist van de Quadrangle, Chapel Hill af en het Horseshoe Cloister binnen.
De uitvaartdienst begint om 15.00 uur met een nationale minuutstilte.

De uitvaartdienst wordt bijgewoond door Hare Majesteit de Koningin en leden van de koninklijke familie. De kist,
gedragen door een Bearer Party, gevonden door de Royal Marines, zal bovenaan de West Steps of St George's Chapel
worden ontvangen door de Dean of Windsor en de aartsbisschop van Canterbury. De marinekap en het zwaard van de
Hertog van Edinburgh zullen voorafgaand aan de dienst op de kist worden geplaatst en de insignes van Zijne
Koninklijke Hoogheid zullen op het altaar van de kapel worden gelegd. Aan het einde van de dienst zal
Zijne Koninklijke Hoogheid worden begraven in de Royal Vault in St George's Chapel.

Openbare rouw


De Koningin heeft de aanbeveling van de premier goedgekeurd dat er een periode van nationale
rouw zal zijn die begint op vrijdag 9 april 2021 tot en met zaterdag 17 april 2021, de dag
van de begrafenis. Dit betekent dat vlaggen van de Unie halfstok worden gehangen op koninklijke
woningen, overheidsgebouwen, vestigingen van de strijdkrachten en Britse posten in het buitenland.

De Royal Standard blijft op volle mast vliegen.

Daarnaast is het de wens van de Koningin dat de koninklijke familie vanaf vrijdag 9 april 2021
twee weken Royal Mourning in acht neemt, t/m 23 april 2021. Koninklijke rouw zal worden waargenomen
door leden van de koninklijke familie en hun huishoudens, samen met troepen die zich inzetten voor
ceremoniele plichten. Gedurende deze periode zullen de leden van de koninklijke familie opdrachten
blijven aangaan die zijn afgestemd op de omstandigheden. Waar nodig worden rouwbanden gedragen.

Details van de ceremonie


Voorafgaand aan de begrafenis zal de kist, vergezeld door de Dean of Windsor en de Lord
Chamberlain, worden verplaatst naar de State Entrance van Windsor Castle door een Bearer
Party die is gevonden door The Queen's Company, 1st Battalion Grenadier Guards.

De Dean en de Lord Chamberlain zullen dan hun weg banen naar St. George's Chapel.

De Constable en de gouverneur van Windsor Castle zullen aanwezig
zijn bij de ingang van de staat voor het vertrek van de Coffin.

Op het gras in de Quadrangle zullen representatieve afdelingen worden geplaatst die zijn ontleend aan de militaire speciale
relaties van Zijne Koninklijke Hoogheid. De Quadrangle zal ook worden bekleed door de Household Cavalry en The Foot Guards.

De optocht stapt af van State Entree op 14.45 uur.

De Band of the Grenadier Guards, waarvan de hertog van Edinburgh 42 jaar kolonel was, zal de processie leiden.

Ze zullen worden gevolgd door de partij van de generaal-majoor en vervolgens de dienstchefs, die
de nauwe relatie van Zijne Koninklijke Hoogheid met alle gebieden van Defensie weerspiegelen.

De Coffin, gedragen op de Land Rover, zal worden geflankeerd door Pall Dragers die afkomstig zijn uit de
Special Relationships van Zijne Koninklijke Hoogheid - de Royal Marines, Regiments, Corps en Air Stations.

De Prins van Wales en leden van de koninklijke familie zullen te voet deelnemen aan de processie, direct
achter The Duke of Edinburgh's Coffin, samen met personeel van His Royal Highness's Household.

Om 14.40 uur zal de kist tevoorschijn komen bij de ingang van de State Entrance en iedereen in de processie en in
de quadrangle zal complimenten geven. De Bearer Party plaatst de Coffin op de Land Rover en trekt zich terug.

Om 14.45 uur verlaat de processie de ingang van de State Entrance voor de westelijke trappen van de St. George's Chapel.
De route van de processie, die wordt omzoomd door vertegenwoordigers van de Royal Navy, Royal Marines, The Highlanders,
4th Battalion Royal Regiment of Scotland en de Royal Air Force, is als volgt:

- State Entrance, Windsor Castle
- Engine Court
- Chapel Hill
- Parade Ground
- Horseshoe Cloister

Minute Guns worden afgevuurd door The King's Troop Royal Horse Artillery vanaf
de East Lawn bij Windsor Castle gedurende de processie. De avondklok zal luiden.

Om 14.53 uur arriveert de Land Rover aan de voet van de West Steps of St. George's Chapel.

Een erewacht en een band van The Rifles zullen de Coffin met het volkslied ontvangen wanneer de Coffin
het Horseshoe Cloister binnengaat en eindigt wanneer de Land Rover tot stilstand komt bij de West Steps.

In het Horseshoe Cloister zullen de Commonwealth Defence Advisers
uit Canada, Australie, Nieuw-Zeeland en Trinidad en Tobago zijn.

De westelijke trappen van de St. George's Chapel worden omzoomd
door een Dismounted Detachment of the Household Cavalry.

Een Royal Navy Piping Party van 1 Chief Petty Officer en 5 Ratings zal
aanwezig zijn aan de zuidkant van de West Steps of St. George's Chapel.

De Piping Party zal de 'Still' blazen zodra de Land Rover stationair staat aan de voet van de West Steps.

The Bearer Party zal de Coffin optillen en de West Steps opgaan en stoppen bij de tweede landing.
De Piping Party zal de 'Zijde' blazen. De Coffin zal pauzeren voor de Nationale Minuut Stilte om 15.00 uur.

Op de top van de West Steps zal de Dean of Windsor, samen met de aartsbisschop van Canterbury, de Coffin ontvangen.

Allen die hebben deelgenomen aan de processie zullen de St. George's Chapel niet betreden, behalve
de leden van de koninklijke familie en de kabinetschef van Zijne Koninklijke Hoogheid.

Als de deuren van de St. George's Chapel sluiten, zal de Royal Navy Piping Party de 'Carry On' blazen.

De Land Rover, Service Chiefs, Realm Defense Advisers, Body Guards, Military Knights of Windsor, samen
met vertegenwoordigers van Special Relationships zullen tijdens de uitvaartdienst in stilte uiteenvallen.

De uitvaartdienst begint zodra de kist de St. George's Chapel binnengaat
en in processie naar de Catafalque in het Quire wordt gedragen.

De 'insignes' van de hertog van Edinburgh - de medailles en onderscheidingen die Zijne Koninklijke
Hoogheid zijn toegekend door het Verenigd Koninkrijk en de landen van het Gemenebest - samen met het
stokje van zijn veldmaarschalk en Royal Air Force Wings, samen met insignes van Denemarken en
Griekenland, wordt voorgepositioneerd op kussens op het altaar in de St. George's Chapel.

Nadere details over de uitvaartdienst en de volgorde van dienstverlening zullen te zijner tijd worden vrijgegeven.

De Begrafenis ceremonie

Op 17 april 2021 vond de begrafenis van Prins Philip plaats:

De begrafenis van de Hertog van Edinburgh was een "ceremoniele koninklijke begrafenis" zijn, dezelfde als die van Koningin
Elizabeth de koningin-moeder. Het was geen "staatsbegrafenis" - iets dat over het algemeen is voorbehouden aan vorsten.

De decaan van Windsor leidde de uitvaartdienst en de aartsbisschop van Canterbury sprak de zegen uit.

Vanwege de volksgezondheidsrichtlijnen waren sommige elementen van het begrafenisplan gewijzigd,
hoewel de dag nog steeds erg in overeenstemming was met de wensen van Zijne Koninklijke Hoogheid.

De begrafenis werd live uitgezonden op tv en radio zodat mensen over de hele wereld konden deelnemen aan de rouw om de Hertog.

Lopende volgorde:

Op zaterdag 17 april 2021 om 14.40 uur kwam de kist uit de State Entrance van Windsor Castle in de Quadrangle,
gevolgd door de leden van de koninklijke familie die in de processie liepen. Allen in de Quadrangle gaven
de kist een Royal Salute voordat de kist op de Land Rover werd geplaatst.

De Koningin vertrok van de Sovereign's Entrance in de State Bentley.

De processie bewoog zich richting St. George's Chapel, door Engine Court, Chapel Hill Parade Ground en het
Horseshoe Cloister binnen, en kwam aan bij de West Steps. De processieroute werd omzoomd door vertegenwoordigers
van de Royal Navy, de Royal Marines, de Highlanders en 4th Battalion Royal Regiment of Scotland en de Royal Air Force.

Minute Guns werden afgevuurd door The King's Troop Royal Horse Artillery vanuit de East Lawn
van Windsor Castle voor de duur van de processie. De Curfew Tower Bell luidde ook.

De leden van de koninklijke familie die te voet achter de kist volgden waren:
- The Princess Royal en The Prince of Wales
- De Graaf van Wessex en Forfar en de Hertog van York
- De Hertog van Sussex, Mr. Peter Phillips en De Hertog van Cambridge
- Vice-admiraal Sir Tim Laurence en de Graaf van Snowdon

Het volkslied speelde toen de kist arriveerde bij Horseshoe Cloister, waar het werd opgewacht door
vertegenwoordigers van het Gemenebest en een gedemonteerd detachement van de Household Cavalry.

The Bearer Party droeg de kist de westelijke trappen van de kapel op voordat ze om 15.00 uur pauzeerde voor een
nationale minuutstilte. De decaan van Windsor en de aartsbisschop van Canterbury ontvingen vervolgens de kist.

Toen de deuren van de St.George's Chapel sloten, gaf de Royal Navy Piping Party de 'Carry On'

Leden van de koninklijke familie:

De volgende leden van de koninklijke familie wonen de uitvaartdienst in de kapel bij:

- De Hertogin van Cornwall
- De Gravin van Wessex en Forfar
- Burggraaf Severn
- De Lady Louise Mountbatten-Windsor
- De Hertogin van Cambridge
- Meneer en mevrouw Mike Tindall
- Prinses Beatrice, mevrouw Edoardo Mapelli Mozzi
- De heer Edoardo Mapelli Mozzi
- Prinses Eugenie, mevrouw Jack Brooksbank
- Meneer Jack Brooksbank
- The Lady Sarah en de heer Daniel Chatto
- De Hertog van Gloucester
- De Hertog van Kent
- Prinses Alexandra, the Hon. Lady Ogilvy
- The Hereditary Prince of Baden
- The Landgrave of Hesss
- The Prince of Hohenlohe-Langenburg
- De Gravin Mountbatten van Birma

De aanwezigen droegen mondkapjes voor de dienst en leden van de
koninklijke familie dragen een dagjurk of ochtendjas met medailles.

Tijdens de dienst zong een klein koor van vier muziekstukken gekozen door The Duke of Edinburgh. Het koor bevond zich in
de Nave, weg van de zittende gemeente, en in overeenstemming met de volksgezondheidsrichtlijnen was er geen samenzang.

De uitvaartdienst werd geleid door de decaan van Windsor en duurde ongeveer 50 minuten.

Aan het einde van de dienst werd de kist van de Hertog van Edinburgh in de Royal Vault neergelaten.
De aartsbisschop van Canterbury sprak de zegen uit en het volkslied werd gezongen door het koor.

Hare Majesteit de Koningin, leden van de koninklijke familie en de familie van de
Hertog van Edinburgh verlieten vervolgens de kapel via de Galilea Porch.

De Orde van de dienst is te bekijken op de pagina: "Buitenlandse Vorstenhuizen".

De Prins van Wales geeft een eerbetoon aan de Hertog van Edinburgh, namens Koninklijke Familie


Op 10 april 2021 sprak de Prins van Wales de pers toe met de volgende woorden over Prins Philip:

Ik wilde in het bijzonder zeggen dat mijn vader, naar ik veronderstel de afgelopen 70 jaar, de meest opmerkelijke,
toegewijde dienst heeft bewezen aan The Queen, aan mijn familie en aan het land, maar ook aan het hele Gemenebest.

Zoals u zich kunt voorstellen, missen mijn familie en ik mijn vader enorm. Hij was een zeer geliefde en gewaardeerde
figuur en afgezien van al het andere, kan ik me voorstellen, zou hij zo diep geraakt zijn door het aantal andere
mensen hier en elders in de wereld en het Gemenebest, die volgens mij ook ons verlies en onze leed.

Mijn lieve papa was een heel bijzonder persoon waarvan ik denk dat het vooral verbaasd zou zijn geweest over
de reactie en de ontroerende dingen die over hem zijn gezegd en vanuit dat oogpunt zijn wij, mijn familie, daar
enorm dankbaar voor. Het zal ons steunen in dit specifieke verlies en in deze bijzonder droevige tijd. Dank u.

Sarah geeft eerbetoon aan Prins PhilipFoto: https://www.instagram.com/storytimewithfergieandfriends/

Ochtenddienst Koninklijke Kapel van Allerheiligen op het terrein van de Royal Lodge in Windsor


Na het bijwonen van de ochtenddienst in de Koninklijke Kapel van Allerheiligen, ontmoetten
de Hertog van York, de Graaf en Gravin van Wessex en Lady Louise de arbeiders van Windsor
Estate om hen te bedanken voor hun steun, vooral de afgelopen dagen.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Een verklaring van The Princess Royal na de dood van The Duke of Edinburgh


Op 11 april 2021 gaf The Princess Royal een verklaring vrij over het overlijden van haar vader.

Je weet dat het gaat gebeuren, maar je bent er nooit echt klaar voor. Mijn vader is mijn leraar geweest, mijn
supporter en mijn criticus, maar het is vooral zijn voorbeeld van een goed geleefd leven en vrije dienstverlening,
gezien dat wat ik het liefst wilde navolgen. Zijn vermogen om elke persoon als een individu op zichzelf te behandelen
met zijn eigen vaardigheden, komt door alle organisaties waarbij hij betrokken was.

Ik beschouw het als een eer en een voorrecht om gevraagd te zijn in zijn voetsporen te treden
en het was een genoegen hem in contact te hebben gehouden met hun activiteiten. Ik weet hoeveel
hij voor hen betekende, in het VK, in het Gemenebest en in de rest van de wereld.

Ik zou willen benadrukken hoeveel waardering de familie heeft voor de berichten en herinneringen van zoveel mensen
wier leven hij ook raakte. We zullen hem missen, maar hij laat een erfenis na die ons allemaal kan inspireren.

In liefdevolle herinnering: Zijne Koninklijke Hoogheid De Hertog van
Edinburgh, 1921-2021, Verklaring van Prins Harry, de Hertog van Sussex


Op 12 april 2021 gaf Prins Harry een verklaring vrij over het overlijden van zijn opa.

"Mijn grootvader was een man van dienstbaarheid, eer en veel humor. Hij was authentiek
zichzelf, met een serieus scherpe humor, en kon de aandacht van elke kamer vasthouden
vanwege zijn charme - en ook omdat je nooit wist wat hij daarna zou zeggen.

Hij zal worden herinnerd als de langst regerende gemaal van de Monarch, een gedecoreerde militair, een Prins
en een Hertog. Maar voor mij, zoals velen van jullie die een geliefde of grootouder hebben verloren door de pijn
van het afgelopen jaar, was hij mijn opa: meester van de barbecue, legende van geklets en brutaal tot het einde.

Hij is een rots voor Hare Majesteit de Koningin geweest met een ongeevenaarde toewijding, aan
haar zijde gedurende 73 jaar huwelijk, en terwijl ik verder zou kunnen gaan, weet ik dat hij
op dit moment tegen ons allemaal zou zeggen, bier in de hand:'ga ermee door!'

Dus wat dat betreft, opa, bedankt voor je service, je toewijding aan oma en dat je altijd jezelf bent. U zult
zeer gemist worden, maar altijd herinnerd worden - door de natie en de wereld. Meghan, Archie en ik (evenals
je toekomstige achterkleindochter) zullen altijd een speciaal plekje voor je in ons hart hebben."

'Per Mare, Per Terram'


Foto: Archewell website / https://archewell.com/


Foto: Archewell website / https://archewell.com/

Een bericht van de Hertog van Cambridge na de dood van de Hertog van Edinburgh


Op 12 april 2021 gaf Prins William een verklaring vrij over het overlijden van zijn opa.

De eeuw van mijn grootvaders leven werd bepaald door dienstbaarheid - aan
zijn land en het Gemenebest, aan zijn vrouw en koningin, en aan ons gezin.

Ik heb het geluk dat ik niet alleen zijn voorbeeld heb gehad om mij te leiden, maar ook zijn blijvende aanwezigheid
tot ver in mijn eigen volwassen leven - zowel in goede tijden als in de moeilijkste dagen. Ik zal altijd dankbaar
zijn dat mijn vrouw zoveel jaren de tijd heeft gehad om mijn grootvader te leren kennen en voor de vriendelijkheid
die hij haar heeft betoond. Ik zal de speciale herinneringen die mijn kinderen altijd zullen hebben aan hun
overgrootvader die ze in zijn koets komt ophalen nooit als vanzelfsprekend beschouwen en zelf zijn
aanstekelijke gevoel voor avontuur en zijn ondeugende gevoel voor humor zien!

Mijn grootvader was een buitengewone man en maakte deel uit van een buitengewone generatie.
Catherine en ik zullen blijven doen wat hij had gewild en zullen de Koningin de komende jaren
steunen. Ik zal mijn opa missen, maar ik weet dat hij zou willen dat we aan de slag gingen.


Foto: Photograph taken by The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Een verklaring van Prinses Eugenie na het overlijden van Prins Philip


Liefste opa,

We missen je allemaal.

Je zou zo ontroerd zijn door alle eerbetonen die de afgelopen dagen met mij zijn gedeeld.

Mensen herinneren zich dat ze naast je zaten tijdens een diner, of een keer je hand schudden, die zich
herinneren dat je terloops hallo zei, of herinneren hoeveel hun DofE-onderscheiding voor hen betekende.

Ik herinner me dat ik leerde koken, schilderen en lezen. Ik herinner me dat ik om je grappen lachte en
vroeg naar je spectaculaire leven en dienst bij de marine. Ik herinner me dat ik de worsten verbrandde
en dat je naar binnen dook om de dag te redden. Ik herinner me je handen en je lach en je favoriete bier.

Ik zal u herinneren in uw kinderen, uw kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bedankt voor je toewijding en liefde voor ons allemaal en vooral voor oma, voor wie we voor je zullen zorgen.

Met al mijn liefde
Eugenie


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Britse Koninklijke familie deelt herinneringen aan Philip


Op 14 april 2021, hebben leden van de Britse Koninklijke Familie nog niet eerder vrijgegeven foto's
gedeeld van de Hertog van Edinburgh, waarin ze hem herinneren als vader, grootvader en overgrootvader.


Foto: Clarence House

De Koningin en de Hertog van Edinburgh, omringd door zeven van hun achterkleinkinderen in Balmoral Castle in 2018.


Foto: Photograph taken by The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Deze familiefoto is gemaakt in Balmoral in 2015.


Foto: Kensington Palace


Foto: The Duke of Sussex via The British Monarchy

Een bericht van The Earl of Wessex over de erfenis van zijn vader, The Duke of Edinburgh


Op 15 april 2021 deelde de The Earl of Wessex een mooi eerbetoon aan zijn vader Prins Philip.

Het is echt opbeurend geweest om slechts enkele van de prachtige herinneringen te lezen die u hebt gedeeld
over uw ervaringen met de Duke of Edinburgh's Award en, in sommige gevallen, de ontmoeting met mijn vader.
Ik denk dat ik misschien ooit heb gezegd dat hij een man was die elkaar ooit heeft ontmoet, nooit is vergeten.

Hij had het unieke vermogen om in opmerkelijk korte tijd een blijvende indruk te maken. Ik heb, net als mijn hele familie,
een leven lang blijvende indrukken, inspiratie, gedeelde passies en liefde. Hij mag deze wereld hebben verlaten, maar zijn
geest en ethos leven voort door zijn onderscheiding, door elk aangeraakt, getransformeerd, geinspireerd leven; toen, nu
en in de toekomst. Ik dank u allen voor uw hulp bij het creeren van zo'n buitengewoon eerbetoon.


Foto: The British Monarchy

Leden van de koninklijke familie bekijken openbare condoleances voor The Duke of Edinburgh


Op 15 april 2021 bekijken de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall en de Graaf en Gravin van Wessex
en hun dochter Lady Louise de enorme bloemenzee aan condoleanceberichten voor de Hertog van Edinburgh.

In Marlborough House Gardens bekeken de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall een selectie bloemen
en condoleances die door leden van het publiek waren achtergelaten ter nagedachtenis aan The Duke of Edinburgh.

De Graaf en Gravin van Wessex en Lady Louise bekeken een selectie van berichten en bloemen
die door leden van het publiek waren achtergelaten ter nagedachtenis aan de Hertog van Edinburgh
in Windsor Castle, evenals eerbetonen van organisaties waarbij Zijne Koninklijke Hoogheid was aangesloten.

Tijdens deze periode van National Mourning zijn bloemen en condoleanceberichten van buiten
Buckingham Palace en binnen The Royal Parks verplaatst naar de privetuinen van Marlborough House.
Bloemen en condoleances uit het hele Windsor Estate zijn binnen het Castle-district verplaatst.

Leden van het publiek kunnen overwegen om een donatie te doen aan een goed doel
van hun keuze, of een bericht achterlaten in het online condoleanceregister.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Mike Tindall deelt een eerbetoon


Het is een heel trieste week geweest, maar het heeft ons de tijd gegeven om na te denken
over geweldige herinneringen en verhalen, zowel persoonlijk als gedeeld. Een toegewijde
familieman die we voor altijd zullen missen, maar waar we altijd van zullen houden.


Foto: The Duchess of Cambridge / Mike Tindall

Koningin Elizabeth deelt onbekende foto van Prins Philip en haar


De Koningin wil deze privefoto delen, gemaakt met The Duke of Edinburgh op de top van de Coyles of Muick, Schotland in 2003.


Foto: De Gravin van Wessex / The British Monarchy

Een gedicht van de Poet Laureate, Simon Armitage, ter gelegenheid van het overlijden van The Duke of Edinburgh


Het weer in het raam vanmorgen
is sneeuw, ongebruikelijke enkelvoudige vlokken,
een langzame laatste rilling van de winter. Bij zo'n gelegenheid
veronderstellen om een man te prijzen, is door te pijpen
voor een hele generatie - die bemanning wiens overleving
was altijd het spul van een klein wonder,
die aan land kwamen in oranjekrat coracles,
vochten ingenieuze oorlogen, overwonnen triomfen op zee
met vlammende lokboten en zijwaarts getrapte torpedo's.

Echtgenoten aan het werk, ze ontrolden hun plannen
over biljarttafels en motorkappen,
gehergroepeerd bij het ontbijt. Wat hun geheimen waren
was iedereen gissen en niemands zaken.
Overgrootvaders vanaf hun geboorte, na verloop van tijd werden ze
zowel binnenkern als buitenbehuizing
in een familiestuk van nestelende poppen.
Als bewijs van de vroege mens staan hun schoenafdrukken
in de verharde aarde van rozenperken en borders.

Het waren zonen van een dierenriem die niet synchroon liep
met het zonnejaar, maar draaiden hun gedachten
tot de grote wetenschap en zware vragen van de dag.
Om hun handen in rust te bestuderen, moesten ze kaarten uitbeelden
met hachured valleien en indigostromen, schema's
van oude campagnes en verkenningsmissies.
Laatste van de grote vaderlijke magiers
ze behielden hun beste trucs voor de grote finale:
Onsterfelijkheid weerleggen en volledig verdwijnen.

De grote eiken in het bos beginnen te stemmen
en komende luchten zullen hun eerbetoon brengen.
Maar voor nu, de koude sluitingsmomenten van april
parachute langzaam naar huis, dus halverwege de middag
sneeuw wordt herschikt als zaadkoppen en distels.

Door Simon Armitage, de Poet Laureate

De Begrafenis dienst, 17 april 2021


De insignes van Prins Philip zullen voor de uitvaartdienst bij het altaar in de St. George's Chapel worden gelegd.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Op deze dag van de begrafenis van ZKH Prins Philip, Hertog van Edinburgh, worden de vlaggen
van het Groothertogelijk Paleis en Berg Castle neergelaten als laatste eerbetoon.


Foto: Maison du Grand-Duc

Vandaag wordt de Hertog van Edinburgh naar zijn laatste rustplaats gebracht.
De hertog bezocht Zweden verschillende keren. Samen met Koningin Elizabeth bracht hij een staatsbezoek aan zowel
Koning Gustaf VI Adolf en Koningin Louise - die de tante van de hertog was - en aan de huidige koning en koningin.
Als laatste groet heeft de koninklijke familie bloemenkransen gestuurd naar de uitvaartdienst van vandaag in Windsor,
die vanwege de pandemie in een kleine kring wordt gehouden. In Stockholm gaat de grote bel van Riddarholmskyrkan
tussen 12.00 en 13.00 uur ter ere van de hertog van Edinburgh, die een ridder was van de Royal Seraphim Order.


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library

Vandaag om 16.00 uur Deense tijd wordt Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog
van Edinburgh begraven in St. George's Chapel bij Windsor Castle. Bij die gelegenheid wordt
bij Amalienborg een halve vlag gehesen. De prins, die meer dan 73 jaar getrouwd was met Hare
Majesteit Koningin Elizabeth II, werd geboren als prins van Griekenland en Denemarken. Bij de
begrafenis worden de Deense en Griekse decoraties van prins Philips in de kerk geplaatst, samen
met de decoraties van de prins uit Groot-Brittannie en de landen van het Gemenebest.

Prins Philip, Hertog van Edinburgh, werd op 16 november 1947 onderscheiden met de Orde van de Olifant. Als Ridder in
de Orde van de Olifant liet Prins Philip zijn wapen ophangen in de Ridderkapel in de kasteelkerk van Frederiksborg.
Prins Philip werd geboren als Prins van Griekenland en Denemarken en droeg tot 1947 het Griekse koninklijke wapen.
In de periode 1947-1949 droeg Prins Philip het hier afgebeelde wapen. Het is het Griekse koninklijke wapen met
linksboven een schild met het wapen van zijn overgrootmoeder aan moederszijde, Prinses Alice, dochter van
Koningin Victoria. Het schild van Prins Philips wordt vastgehouden door twee schildhouders. Links Hercules
van het Griekse koninklijke wapen en rechts een leeuw afgeleid van het wapen van prins Philips 'grootvader,
prins Louis van Battenberg, later Mountbatten. Deze leeuw heeft een zogenaamde scheepskroon om zijn nek
gekregen als verwijzing naar de carriere van prins Philips bij de Britse marine.

Het schild wordt bekroond met een speciale kroon en daarboven is een koninklijke helm geplaatst. Aan de helm hangt
een helmdoek in goud en hermelijn. Bovendien worden dit helmdoek en de koninklijke helm alleen gebruikt door de
Britse monarch en door de troonopvolger. Op de helm zit een zogenaamd helmmerk, dat bestaat uit zwart-witte
struisvogelveren. Het helmbord is ook geinspireerd op het wapen van Mountbatten. Over het schild is de Orde
van de Slang te zien met het motto van de orde HONI SOIT QUI MAL Y PENSE (Schande voor degenen die er slecht
over denken). Prins Philip leidde de verkiezingsslogan "God is mijn hulp". In 1949 ontving Prins Philip een
nieuw wapen, waarbij het schild wapenschilden bevatte voor Denemarken, Griekenland, Mountbatten en Edinburgh.
De andere elementen van het wapen bleven ongewijzigd. Zoals de traditie is voor Ridders van de Orde van de
Olifant, werd het originele ridderschild in de kapel bij die gelegenheid niet veranderd.


Foto: Nationalhistorisk Museum Frederiksborg


Foto: Nationalhistorisk Museum Frederiksborg

Zijne Majesteit Koning Harald heeft besloten dat een vlag halfstok zal worden gehesen vanaf
het balkon van het paleis voor de begrafenis van Prins Philip, Hertog van Edinburgh.


Foto: Det kongelige hoff

Hieronder volgen zelfgemaakte foto's van de televisie uitzending van de begrafenis plechtigheid van Prins Philip:

In liefdevolle herinnering aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh (1921-2021).


Foto: The British Monarchy

Ontvangen Rouwpost nav het overlijden van Prins Philip


Op 1 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van de Graaf en Gravin van Wessex en Forfar voor het
overlijden van zijn vader Prins Philip op 9 april 2021. De Graaf van Wessex (Prins Edward) is het
vierde kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip. Dit is de allereerste kaart van hun.

Op 13 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van Prinses Anne voor het overlijden van haar vader Prins Philip.
Prinses Anne is het tweede kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip en de enige dochter.
De postbode bracht deze kaart van prinses Anne op Hemelvaartsdag. De postbode was de dag ervoor niet gekomen.Op 18 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van de Prins van Wales voor het overlijden van zijn
vader Prins Philip. De Prins van Wales is het eerste kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip.

Op 22 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van Prins William en Hertogin
Catherine voor het overlijden van zijn opa Prins Philip en overgrootvader Prins
Philip. Prins William is Koningin Elizabeth's en Prins Philip's derde kleinkind.

Op 8 juni 2021 ontving ik de Condoleance brief van The Duke of York voor het overlijden van zijn vader Prins Philip.
The Duke of York (Prins Andrew) is het derde kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip.25 juli 2021: Terug thuis na mijn vakantie uit Zwitserland vond ik dit mooie maar droevige
bedankkaartje van Koningin Elizabeth voor het overlijden van haar man Prins Philip.Koningin Elizabeth viert 95ste verjaardag, 21 april 2021


Op 21 april 2021 is het 95ste verjaardag van de Koningin.
Hare Majesteit werd geboren op 21 april 1926 in Bruton Street 17 in Londen, het eerste kind van
de Hertog en Hertogin van York, later Koning George VI en Koningin Elizabeth-de Koningin Moeder.

Dit jaar verblijft de Koningin in Windsor Castle tijdens een periode
van Koninklijke Rouw na de dood van de Hertog van Edinburgh.


Foto: The British Monarchy

In de loop van de dag gaf Buckingham Palace een korte verklaring vrij van de Koningin:

"Ik heb vandaag, ter gelegenheid van mijn 95ste verjaardag, veel goede wensen ontvangen. Die stel ik zeer op prijs.

Hoewel we als familie in een periode van grote droefheid verkeren, was het voor ons allemaal een troost om het
eerbetoon aan mijn man te zien en te horen, vanuit het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de rest van de wereld.

Mijn familie en ik willen iedereen bedanken voor de steun en vriendelijkheid die ons de
afgelopen dagen is getoond. We zijndiep geraakt en worden er nog steeds aan herinnerd dat
Philip gedurende zijn leven zo'n buitengewone impact heeft gehad op talloze mensen."


Foto: The British Monarchy

Koninklijke familie brengt hulde aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Philip, Hertog van Edinburgh in nieuwe BBC One-film, 22 september 2021


Voor het eerst op televisie bieden meer dan een dozijn leden van de koninklijke familie
hun persoonlijke gedachten en reflecties terwijl ze een historisch eerbetoon brengen aan
het buitengewone leven van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

Alle kinderen van de Koningin en de Hertog, samen met hun volwassen kleinkinderen
en andere leden van de koninklijke familie, hebben ermee ingestemd om deel te nemen
aan dit unieke portret van de langst dienende gemaal in de koninklijke geschiedenis.

Oorspronkelijk ontworpen ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Prins Philip, bevat deze
historische documentaire interviews die zowel voor als na de dood van de Hertog in april 2021
zijn gefilmd. De documentairemakers zijn in Buckingham Palace geweest om het vaste personeel
van de Hertog te ontmoeten en om zijn studeerkamer, privékantoor en bibliotheek vast te leggen,
precies zoals ze waren tijdens zijn zeven decennia in het hart van het koninklijke leven.

Er zijn aangrijpende herinneringen, veel humor en tal van frisse inzichten
in het karakter en de erfenis van deze koninklijke pionier.

Met speciale toegang tot de privé-cine-filmcollectie van de Koningin, is deze film een ongeëvenaard portret
van een man met een unieke plaats in de koninklijke geschiedenis - door degenen die hem het beste kenden.

Prins Philip: The Royal Family Remembers wordt uitgezonden op woensdag 22 september 2021 om 21.00 uur op BBC One.

Prince Philip: The Royal Family Remembers (1x60) is gemaakt in opdracht van Patrick Holland,
Director of Factual, Arts and Classical Music, en Claire Sillery, Head of Commissioning,
Documentaries. De BBC Commissioning Editor is Simon Young.

Het is gemaakt door Oxford Films. De schrijver en coproducent is Robert Hardman en de uitvoerend
producent is Nicolas Kent. Het is geregisseerd en geproduceerd door Matt Hill en Faye Hamilton.

In de documentaire Prince Philip: The Royal Family Remembers heeft de Britse koninklijke familie
herinneringen opgehaald aan de in april overleden prins Philip. De echtgenoot van Koningin Elizabeth
werd door zijn familie vooral herinnerd als een man die een geweldige steun voor de Koningin was.

Naast zijn kinderen Charles, Anne en Edward was Prins Andrew voor de camera getrokken om over Philip te vertellen.
Daarnaast sprak ook de echtgenoot van Prinses Anne en de echtgenote van de Prins van Wales, Camilla.

Philip werd onder meer door Prins William omschreven als "glaseerlijk en recht voor z'n raap".
Ook Prins Harry zag zijn opa op die manier: "Hij was wie hij was, ongeacht met wie hij sprak."
Ook Philips liefde voor barbecueën, vliegen en de natuur kwam ter sprake.

Wat misschien het meest in het oog springt, was Philips liefde voor Elizabeth en zijn dienstbaarheid
aan haar en het koninkrijk. "Zijn grootste prestatie was de koningin ondersteunen", meent Prinses Anne.
William was daar diep van onder de indruk" "Hij gaf een zeer succesvolle militaire carrière op om de
Koningin te dienen." "Ze waren altijd zo schattig met z'n tweeën", zegt Harry over zijn grootouders.
"Ze zetten allebei hun leven in het teken van dienstbaarheid. Dat zorgde voor een geweldige band tussen
hen. Ik mis zijn humor, maar ik mis hem vooral voor mijn oma omdat zij zo sterk dankzij hem was."

Dankdienst voor Prins Philip in Westminster Abbey, 23 december 2021


Buckingham Palace heeft aangekondigd dat in het voorjaar van 2022 in Westminster Abbey een dankdienst
zal plaatsvinden voor het leven van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

De Hertog van Edinburgh, die in april van dit jaar stierf, had een lange relatie met Westminster Abbey.
Op 20 november 1947 trouwde hij hier met prinses Elizabeth (ze werd koningin in 1952), en ze vierden
jubilea, waaronder hun zilveren, gouden en diamanten bruiloft met diensten in de abdij.

In 1956 stelde hij de Duke of Edinburgh's Award in, waarvan de 60ste verjaardag werd gevierd tijdens
een speciale dienst in november 2016. Hij was ook voorzitter en voorzitter van de Westminster Abbey
Trust, opgericht in 1973, om fondsen te werven voor de restauratie van de buitenkant van de abdij.

Jarenlang woonde Zijne Koninklijke Hoogheid de jaarlijkse Opening of the Field of Remembrance bij.
Elk jaar georganiseerd door The Poppy Factory, ziet het Field of Remembrance duizenden klaprozen
op houten kruisen en gedenktekens, die elk een militair of dienstvrouw vertegenwoordigen die is
omgekomen in een conflict, geplant op het terrein van de abdij.

Hij woonde in de loop der jaren ook tal van andere diensten en evenementen bij in de abdij.

Nadere details zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Bron: https://www.westminster-abbey.org/abbey-news/duke-of-edinburgh-memorial-service-at-the-abbey

De Kersttoespraak van Koningin Elizabeth, 25 december 2021
Hoewel het voor velen een tijd van groot geluk en vrolijkheid is, kan Kerstmis moeilijk
zijn voor degenen die dierbaren hebben verloren. Vooral dit jaar begrijp ik waarom.

Maar voor mij, in de maanden sinds de dood van mijn geliefde Philip, heb ik veel troost geput
uit de warmte en genegenheid van de vele eerbetonen aan zijn leven en werk - uit het hele land,
het Gemenebest en de wereld. Zijn gevoel voor dienstbaarheid, intellectuele nieuwsgierigheid en
vermogen om plezier uit elke situatie te persen - waren allemaal onstuitbaar. Die ondeugende,
onderzoekende twinkeling was aan het eind net zo helder als toen ik hem voor het eerst zag.

Maar het leven bestaat natuurlijk zowel uit afscheid nemen als uit eerste ontmoetingen; en hoezeer
ik en mijn familie hem ook missen, ik weet dat hij zou willen dat we van Kerstmis zouden genieten.

We voelden zijn aanwezigheid toen we ons, net als miljoenen over de hele wereld, klaarmaakten voor Kerstmis.
Hoewel Covid opnieuw betekent dat we het niet helemaal kunnen vieren zoals we hadden gewild, kunnen we nog
steeds genieten van de vele gelukkige tradities. Of het nu het zingen van kerstliederen is (zolang het deuntje
maar bekend is); de boom versieren; cadeautjes geven en ontvangen; of het kijken naar een favoriete film
waarvan we het einde al kennen, het is geen verrassing dat gezinnen hun kerstroutines zo vaak koesteren.
We zien dat onze eigen kinderen en hun families de rollen, tradities en waarden omarmen die zo veel voor
ons betekenen, omdat deze van generatie op generatie worden doorgegeven, en soms worden bijgewerkt voor
veranderende tijden. Ik zie het in mijn eigen familie en het is een bron van groot geluk.

Prins Philip was zich altijd bewust van dit gevoel van het doorgeven van het stokje. Daarom creëerde hij
The Duke of Edinburgh's Award, die jonge mensen in het Gemenebest en daarbuiten de kans biedt op verkenning
en avontuur. Het blijft een verbazingwekkend succes, geworteld in zijn geloof in de toekomst.

Hij was ook een vroege voorvechter van het serieus nemen van ons rentmeesterschap van het
milieu; en ik ben onbeschrijflijk trots dat zijn pionierswerk is overgenomen en uitvergroot
door onze oudste zoon Charles en zijn oudste zoon William - bewonderenswaardig gesteund door
Camilla en Catherine - meest recentelijk op de COP-top over klimaatverandering in Glasgow.

Komende zomer kijken we uit naar de Commonwealth Games. Het stokje reist momenteel over de hele lengte
en breedte van het Gemenebest, op weg naar Birmingham, een baken van hoop op zijn reis. Het zal een
kans zijn om de prestaties van atleten en het samenkomen van gelijkgestemde landen te vieren.

En februari, over slechts zes weken, zal het begin zijn van mijn platina jubileumjaar, waarvan ik hoop
dat het een gelegenheid zal zijn voor mensen overal om te genieten van een gevoel van saamhorigheid;
een kans om te bedanken voor de enorme veranderingen van de afgelopen zeventig jaar - sociaal,
wetenschappelijk en cultureel - en ook om met vertrouwen vooruit te kijken.

Ik weet zeker dat iemand vandaag ergens zal opmerken dat Kerstmis een tijd is voor kinderen. Het is
een boeiende waarheid, maar slechts de helft van het verhaal. Misschien is het juister om te zeggen
dat Kerstmis kan spreken tot het kind in ons allemaal. Volwassenen, wanneer ze gebukt gaan onder
zorgen, zien soms de vreugde niet in eenvoudige dingen, waar kinderen dat niet zien.

En voor mij en mijn familie, zelfs met een bekende lach die dit jaar ontbreekt, zal er vreugde zijn in Kerstmis,
omdat we de kans hebben om herinneringen op te halen en het wonder van de feestdagen opnieuw te zien door de ogen
van onze jonge kinderen, van wie we waren verheugd om er dit jaar nog vier te verwelkomen.

Ze leren ons allemaal een les - net als het kerstverhaal - dat er bij de geboorte
van een kind een nieuwe dageraad aanbreekt met eindeloze mogelijkheden.

Het is deze eenvoud van het kerstverhaal dat het zo universeel aantrekkelijk maakt: eenvoudige gebeurtenissen
die het startpunt vormden van het leven van Jezus - een man wiens leringen van generatie op generatie zijn
doorgegeven en de basis van mijn geloof zijn geweest. Zijn geboorte markeerde een nieuw begin. Zoals het
kerstlied zegt: "De hoop en angsten van alle jaren worden vanavond in u vervuld".

Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst.

Koningin Elizabeth: 70 jaar op de troon


De Dag van de Toetreding - op 6 februari 2022 - markeert dit jaar 70 jaar geleden
dat de Koningin de troon besteeg na de dood van haar vader koning George VI.
Hare Majesteit regeert langer dan enige andere Britse monarch in de geschiedenis en is een geliefde
figuur over de hele wereld geworden. Lees meer over evenementen en aankondigingen ter gelegenheid
van de mijlpaal van Hare Majesteit en lees meer over de historische gebeurtenissen van 1952.

Een nieuwe foto van de Koningin:
In een nieuwe foto ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van het bewind van
Hare Majesteit, is de Koningin te zien met een van haar beroemde rode dozen.

In de afgelopen 70 jaar heeft de Koningin dagbladen ontvangen van haar privé-secretarissen,
persoonlijk of via een rode verzenddoos. De dozen bevatten documenten die Hare Majesteit op
de hoogte houden van gebeurtenissen in het parlement en over zaken in het buitenland en het
Gemenebest, en staatspapieren die haar handtekening en koninklijke instemming vereisen.

De Koningin draagt twee diamanten klimopbladclips, die een geschenk waren van
de koningin-moeder voor de 21ste verjaardag van de toenmalige Prinses Elizabeth.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Chris Jackson


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
Hare Majesteit aan haar bureau in Buckingham Palace, 1959.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
In haar studeerkamer aan Balmoral, 1972.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II
Windsor Castle, 1977.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Mary McCartney
In haar privé audiëntieruimte in Buckingham Palace in 2015. Deze foto werd vrijgegeven ter gelegenheid
van het moment dat Hare Majesteit op 9 september van dat jaar de langst regerende Britse monarch werd.

De boodschap van Hare Majesteit:
Aan de vooravond van de 70ste verjaardag van haar toetreding tot de troon heeft de
Koningin een bericht geschreven waarin ze het publiek en haar familie bedankt voor
hun steun en uitkijkt naar de viering van het platina jubileum in het komende jaar.

In haar boodschap hernieuwt ze haar inzet voor de mensen van het Gemenebest:

"Morgen, 6 februari, markeert de 70stee verjaardag van mijn toetreding in 1952.
Het is een dag die ik me, zelfs na 70 jaar, nog steeds net zoveel herinner van
de dood van mijn vader, koning George VI, als van het begin van mijn regering.

Nu we deze verjaardag vieren, is het mij een genoegen u de belofte te hernieuwen
die ik in 1947 heb gedaan dat mijn leven altijd aan uw dienst zal worden gewijd.

Terwijl ik met een gevoel van hoop en optimisme vooruit kijk naar het jaar van mijn platina jubileum,
wordt ik eraan herinnerd voor hoeveel we dankbaar kunnen zijn. In de afgelopen zeven decennia hebben
we op sociaal, technologisch en cultureel gebied buitengewone vooruitgang geboekt waar we allemaal
van geprofiteerd hebben; en ik heb er vertrouwen in dat de toekomst ons soortgelijke kansen zal
bieden en vooral de jongere generaties in het Verenigd Koninkrijk en in het hele Gemenebest.

Ik heb het geluk dat ik de standvastige en liefdevolle steun van mijn familie heb gehad.

Ik was gezegend dat ik in Prins Philip een partner had die bereid was de rol van gemaal
op zich te nemen en onzelfzuchtig de daarbij behorende offers te brengen. Het is een
rol die ik mijn eigen moeder heb zien spelen tijdens het bewind van mijn vader.

Deze verjaardag biedt me ook de tijd om na te denken over de goede wil die mensen
van alle nationaliteiten, geloofsovertuigingen en leeftijden in dit land en over
de hele wereld mij hebben getoond in deze jaren. Ik wil jullie allemaal bedanken
voor jullie steun. Ik blijf eeuwig dankbaar voor, en nederig door, de loyaliteit en
genegenheid die je me blijft geven. En als mijn zoon Charles na verloop van tijd
koning wordt, weet ik dat u hem en zijn vrouw Camilla dezelfde steun zult geven als
u mij hebt gegeven; en het is mijn oprechte wens dat, wanneer die tijd komt, Camilla
bekend zal staan als Koningin gemalin terwijl ze haar eigen trouwe dienst voortzet.

En aangezien ik ernaar uitkijk om u met heel mijn hart te blijven dienen, hoop ik dat dit
jubileum families en vrienden, buren en gemeenschappen zal samenbrengen - na moeilijke tijden
voor zo velen van ons - om van de vieringen te genieten en na te denken over de positieve
ontwikkelingen in ons dagelijks leven die zo gelukkig samenvielen met mijn regeerperiode."

Op Toetredingsdag zelf reageerde de Prins van Wales met een eigen bericht.

"Op deze historische dag wensen mijn vrouw en ik samen met u allen Hare Majesteit
de Koningin te feliciteren met de opmerkelijke prestatie van het dienen van deze
natie, de rijken en het Gemenebest gedurende zeventig jaar. De toewijding van de
koningin aan het welzijn van al haar volk wekt elk jaar nog meer bewondering op.

We zijn ons diep bewust van de eer die de wens van mijn moeder vertegenwoordigt. Terwijl we
samen hebben geprobeerd om Hare Majesteit en de mensen van onze gemeenschappen te dienen en
te ondersteunen, is mijn lieve vrouw altijd mijn eigen standvastige steun geweest.

Het jaar van dit ongekende platina jubileum biedt ons allemaal de kans om samen te komen om de dienst
van de koningin te vieren, door wiens voorbeeld we ons de komende jaren zullen blijven laten leiden."

Terugkijkend op voorbije Jubilea:
Om het begin van het platina jubileumjaar van de koningin te markeren, bekeek
Hare Majesteit een selectie van kaarten, brieven en kunstwerken die haar door
leden van het publiek waren gestuurd ter gelegenheid van haar jubileum.

Om de vieringen te beginnen, bekeek Hare Majesteit een selectie van kaarten,
brieven en kunstwerken die haar waren gestuurd door kinderen en andere leden
van het publiek ter gelegenheid van dit en eerdere jubileum.

In 2002 stuurde de 9-jarige Chris voor het gouden jubileum
'A Recipe for a Perfect Queen' naar Hare Majesteit.
Ingrediënten:
'een vleugje loyaliteit'
'een handvol koninklijke zwaaien'
'een kopje moed'

De koningin kreeg ook de Koningin Victoria's handtekeningen waaier van de Royal Collection
Trust te zien. De waaier werd in 1887 aan de Koningin geschonken ter gelegenheid van haar
gouden jubileum door de Prins en Prinses van Wales, later Koning Edward VII en Koningin
Alexandra, en is ondertekend door vrienden en relaties van koningin Victoria.


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Steve Parsons


Foto: © Her Majesty Queen Elizabeth II / Royal Collection Trust

Een receptie in Sandringham House:
Aan de vooravond van Toetredingsdag organiseerde ze een receptie voor leden van de lokale gemeenschap
en vrijwilligersgroepen in Sandringham House. Hare Majesteit werd vergezeld door de Sandringham-afdeling
van het Women's Institute, gepensioneerden van Sandringham Estate en hun families, en vertegenwoordigers
van lokale liefdadigheidsinstellingen Little Discoverers en West Norfolk Befriending.

Onder de gasten die door de Koningin werden gehost, was de voormalige kookstudente, mevrouw
Angela Wood, die in 1953 hielp bij het maken van het originele recept voor Coronation-kip!

De toetreding:
In 1952 was de gezondheid van Koning George VI slecht, en ziekte dwong hem om een voorgestelde
Commonwealth-tour te verlaten. Prinses Elizabeth, vergezeld door Prins Philip, nam zijn plaats
in. Op woensdag 6 februari 1952 ontving ze het nieuws van de dood van haar vader en haar eigen
troonsbestijging tijdens een verblijf in een afgelegen deel van Kenia. In een oogwenk was
ze niet langer prinses Elizabeth en werd ze koningin Elizabeth II.

Een nieuwe Monarch komt op de troon op het moment van overlijden van de vorige
Monarch, vandaar de zin: 'De koning is dood, lang leve de koning! (of koningin)'.

Na het nieuws werd de tour stopgezet en vloog de jonge prinses terug naar Groot-Brittannië
als koningin. Ze werd begroet door premier Winston Churchill en andere functionarissen op
de luchthaven voordat ze terugkeerde naar Clarence House. Ze werd het jaar daarop officieel
gekroond tijdens een kroningsceremonie in Westminster Abbey, op 2 juni 1953.

De toetreding van Hare Majesteit kwam toen ze een jong gezin opvoedde: Prins
Charles was drie jaar oud en prinses Anne slechts één toen de koningin hoorde
van de dood van haar vader. Haar nieuwe taken moesten voorrang krijgen op het
gezinsleven, met lange overzeese reizen die haar maanden achtereen wegvoerden.

Wat gebeurde er op de Dag van de Toetreding?:
Na de dood van koning George VI werden bulletins - gedrukte aankondigingen
van het overlijden op briefpapier - opgehangen aan de relingen van Buckingham
Palace en Sandingham House in Norfolk, waar hij stierf.

Menigten verzamelden zich bij Buckingham Palace voor bevestiging van het nieuws.

Tot na de begrafenis werden door het hele land vlaggen halfstok gehangen. Alleen de Royal Standard
werd op volle mast gevlogen waar de koningin in residentie was - de Standard wordt altijd op volle
mast gevlogen, wat de continuïteit van de monarchie vertegenwoordigt. Op 7 februari 1952, vliegt
de Royal Standard in Clarence House na de terugkeer van de Koningin uit Kenia.

De nieuwe Koningin werd formeel uitgeroepen tijdens een toetredingsraad in het St.
James's Palace, gehouden op de dag van de dood van de koning. Het werd bijgewoond
door premier Winston Churchill,door leden van de Privy Council samen met Great Officers
of State, de Lord Mayor en City of London Civic party, Realm High Commissioners en ambtenaren.

Op 8 februari 1952, toen Hare Majesteit was teruggekeerd uit Kenia,
legde de koningin een eed af, de zogenaamde Toetredingsverklaring,
waarin ze beloofde de gevestigde protestantse opvolging te handhaven.

Na de eed van Hare Majesteit werd de openbare proclamatie van de nieuwe Soeverein voorgelezen
door Garter King of Arms in St James's Palace, in aanwezigheid van de graafmaarschalk en twee
van de soevereine sergeanten. Het werd ook met een soortgelijke ceremonie in Edinburgh
voorgelezen door Lord Lyon King of Arms, in Belfast en Cardiff.

De Prinses die Koningin zou worden:
Toen ze in 1926 in Mayfair werd geboren, hadden Prinses Elizabeth (nu de Koningin) en haar familie niet
verwacht dat ze op een dag Monarch zou worden. Van Hare Koninklijke Hoogheid werd verwacht dat ze een
relatief normaal, zij het bevoorrecht, leven zou leiden met haar hechte en liefdevolle familie. Maar
alles veranderde in december 1936 toen haar oom - Koning Edward VIII - afstand deed van de troon, haar
vader als koning achterlatend en haar - tien jaar oud - als de volgende in lijn met de troonopvolging.

Prinses Elizabeth nam haar rol vanaf jonge leeftijd serieus en Hare Majesteits
plichtsbesef en dienstbaarheid begon lang voordat ze de troon besteeg.

Ze speelde haar eigen rol in de oorlogsinspanning: ze sprak de kinderen van
het Gemenebest toe samen met haar zus prinses Margaret op BBC's Children's
Hour in 1940, en bedankte hen voor hun moed en verdraagzaamheid:

"We proberen er alles aan te doen om onze dappere matrozen, soldaten en piloten te helpen,
en we proberen ook ons eigen deel van het gevaar en het verdriet van oorlog te dragen."

In 1945 trad ze toe tot de Auxiliary Territorial Service, volgde ze een
opleiding tot monteur en werd ze het eerste vrouwelijke lid van de
koninklijke familie dat fulltime actief lid werd van de strijdkrachten.

Twee jaar later, op haar 21ste verjaardag, hield ze een toespraak uitgezonden vanuit
Zuid-Afrika, waarin ze haar bedoelingen voor haar toekomstige regering uiteenzette, waarbij
ze de mensen van het Gemenebest vroeg om zich bij haar aan te sluiten bij haar resolutie om
te herbouwen na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Wereldoorlog. Haar toewijding
aan de taak was absoluut: 'We moeten niets minder dan onszelf geven', zei ze, 'ik verklaar
voor u dat mijn hele leven, of het nu lang of kort is, aan uw dienst zal worden gewijd.'

Dankdienst voor het leven van de Hertog van Edinburgh, 29 maart 2022


Leden van de koninklijke familie en vertegenwoordigers van de vele liefdadigheidsinstellingen
en belangengroepen van Zijne Koninklijke Hoogheid kwamen bijeen in Westminster Abbey om het
leven en werk van deze buitengewone publieke figuur te vieren.

De dienst bedankte voor de toewijding van Zijne Koninklijke Hoogheid aan zijn familie,
aan de natie en aan het Gemenebest als zowel gemaal van Koningin als een werkend lid
van de koninklijke familie in zijn eigen recht. Het evenement erkende ook het belang
van de erfenis van de Hertog bij het creëren van kansen voor jonge mensen, het
bevorderen van milieubeheer en -behoud en het ondersteunen van de strijdkrachten.

De dienst bracht in het bijzonder hulde aan de bijdrage van de Hertog van Edinburgh aan het
openbare leven en aan de standvastige steun aan de meer dan 700 liefdadigheidsorganisaties
waarmee Zijne Koninklijke Hoogheid zijn hele leven was verbonden.

De Duke of Edinburgh's Award, opgericht door Zijne Koninklijke Hoogheid in 1956, speelt een
prominente rol in de Service, met een eerbetoon gegeven door Doyin Sonibare, een Gold Award-houder.

"In 1956, toen de Hertog van Edinburgh de prijs in het leven riep, had hij een
visie om een programma te creëren dat de ontwikkeling van jonge mensen over de
hele wereld zou ondersteunen. Vandaag heb je geleerd hoe zijn nalatenschap mij
heeft beïnvloed en hoe het toekomstige generaties zal blijven beïnvloeden."

Naast de koninklijke familie, leden van buitenlandse koninklijke families en de familie en
vrienden van de hertog van Edinburgh, bestond de congregatie uit meer dan 500 vertegenwoordigers
van de patronaten en liefdadigheidsinstellingen van de hertog van Edinburgh, als afspiegeling
van de brede waaier aan doelen en liefdadigheidsbelangen die door Zijne Koninklijke Hoogheid
werden verdedigd, en als eerbetoon aan degenen die zijn werk voortzetten.

Andere gasten bij de dienst waren vertegenwoordigers van de Britse regering, de
strijdkrachten en de gedelegeerde administraties, rijkshoge commissarissen,
vertegenwoordigers van overzeese gebiedsdelen, vertegenwoordigers van de
Koningin en de Hertog van Edinburgh, vertegenwoordigers van de regimentsaffiliaties
van de Hertog in het VK en de Gemenebest, evenals de geestelijkheid en andere religies.

Als erkenning voor de langdurige relatie van de Hertog van Edinburgh met de strijdkrachten,
zorgde de Band of the Royal Marines voor muziek voor en na de dienst. De Westminster Abbey
en de Chapel Royal Choirs zorgden voor muziek tijdens de dienst.
Platina jubileumportret, 1 juni 2022


Om het begin van het Platinum Jubilee Celebration Weekend te
markeren, is een nieuw portret van de koningin vrijgegeven.

De foto is gemaakt door Ranald Mackechnie op 25 mei 2022 in Windsor Castle.
Op de achtergrond zijn de ronde toren van het kasteel te zien en het
standbeeld van Koning Karel II dat in de vierhoek van het kasteel staat.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II / Ranald Mackechnie, Camera Press

Een platina jubileumbericht van de Koningin:

"Bedankt aan iedereen die betrokken is geweest bij het bijeenroepen van
gemeenschappen, families, buren en vrienden ter gelegenheid van mijn platina
jubileum, in het Verenigd Koninkrijk en in het hele Gemenebest. Ik weet dat er
bij deze feestelijke gelegenheden veel gelukkige herinneringen zullen ontstaan.

Ik blijf me laten inspireren door de goede wil die mij is betoond, en ik hoop dat de
komende dagen de gelegenheid zullen bieden om na te denken over alles wat de afgelopen
zeventig jaar is bereikt, terwijl we met vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst kijken.

Elizabeth II R."


Prinses Eugenie bezoekt winnaar The Queen's Platinum Jubilee Emblem Competition, 1 juni 2022


Het was zo leuk om de winnaar van The Queen's Platinum Jubilee Emblem Competition,
Edward Roberts, vanmorgen in het Victoria en Albert Museum te ontmoeten.

Een geweldige manier om het weekend van de jubileumvieringen te beginnen, zowel de
winnaar als alle tweedeprijswinnaars zijn tentoongesteld in het museum, dat deze
wedstrijd voor 13-25-jarigen organiseerde om het embleem te ontwerpen dat de
markering zal zijn voor dit meest speciale en spannend weekend.


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Foto: Tim Whitby / Victoria en Albert Museum


Het Platinum Jubileumweekend, 2-5 juni 2022


Op 6 februari 2022 is het 70 jaar geleden dat de Koningin de troon besteeg. Hare Majesteit
werd de eerste Britse monarch die een platina jubileum vierde, na zeven decennia dienst te
hebben gedaan aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk, de rijken en het Gemenebest.

Het vierdaagse Britse bank holiday weekend van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni 2022
markeerde het hoogtepunt van de evenementen ter gelegenheid van dit ongekende jubileum,
met een reeks spectaculaire evenementen die plaatsvinden in het centrum van Londen.

Donderdag 2 juni 2022


Trooping the Colour


Vandaag hebben 1.500 soldaten en officieren, 400 muzikanten, 250 paarden en 70 vliegtuigen
hun militaire pracht tentoongesteld tijdens de viering van Trooping the Colour.

Het militaire spektakel gaf dit weekend de aftrap voor de viering van het
platina jubileum van de koningin, na maanden van training en voorbereiding.

Terwijl de straten omzoomd waren met menigten die met vlaggen zwaaiden, verplaatste
de parade zich van Buckingham Palace en langs The Mall naar Horse Guard's Parade,
inclusief leden van de koninklijke familie te paard en in koetsen.

Trooping the Colour vond plaats in het centrum van Londen en werd bekeken
door tienduizenden mensen die langs The Mall stonden en op grote schermen
in de buurt keken, evenals de vele anderen die vanuit hun huis toekeken.

De 'Colour' of regimentsvlag werd opgesteld door het 1st Battalion, Irish
Guards, en meer dan 1200 officieren en soldaten van de Household Division
die een militaire praal tentoonstelden op Horse Guards Parade, samen met
honderden legermuzikanten en ongeveer 240 paarden. Dit jaarlijkse evenement
markeert nu al meer dan 260 jaar de officiële verjaardag van de Britse soeverein.

Tijdens de parade werd een Royal Gun Salute afgevuurd.

Tijdens Horse Guard's Parade nam de Prins van Wales de groeten namens zijn moeder en inspecteerde
hij leden van de Household Division naast de Hertog van Cambridge en de Prinses Royal.

Toen de parade was afgelopen, keerde de koninklijke stoet terug naar
Buckingham Palace, waar de Koningin het balkon opkwam om te salueren,
vergezeld door de hertog van Kent, kolonel van de Scots Guards.

Later werd Hare Majesteit vergezeld door andere leden van de koninklijke
familie om de flypast van 70 RAF-vliegtuigen te bekijken.

Geweldige start van de dag, dankzij Stafford London voor het hebben van de familie. Ook geweldig
werk van West Contemporary Editions die geld inzamelt voor Great Ormand Street Hospital.
Ik kijk echt uit naar de komende vier dagen en vier een van de grootste vrouwen op deze planeet.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall
Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Felicitaties aan Hare Majesteit de Koningin met haar opmerkelijke platina
jubileum. Dank u voor uw 70 jaar standvastige en toegewijde service.


Foto: Edo Mapelli Mozzi

Wat inspirerend om het land verenigd te zien ter ere van uw buitengewone toewijding
aan plicht en dienstbaarheid en standvastigheid. Je omarmt alles wat je doet met
vriendelijkheid en onbaatzuchtigheid en dit is het beste voorbeeld. Dank u Majesteit..


Foto: Sarah Ferguson

Platinum Jubilee Beacons


Wat is er gaande? Meer dan 1.500 bakens werden ontstoken in het Verenigd
Koninkrijk, de Kanaaleilanden, het eiland Man en de Britse overzeese
gebiedsdelen, waarmee de lange traditie van het vieren van koninklijke
jubilea, bruiloften en kroningen door het hele land werd voortgezet.

Een bakenketting, ooit gebruikt als communicatiemiddel, is nu een symbool geworden van eenheid
tussen steden, grenzen, landen en continenten en is vaak het centrale punt van aandacht voor
elke buitenbijeenkomst of viering. In 1897 werden bakens aangestoken om het diamanten jubileum
van koningin Victoria te vieren. In 1977, 2002 en 2012 herdachten bakens het zilveren, gouden
en diamanten jubileum van de Koningin, en in 2016 de 90ste verjaardag van Hare Majesteit.

Het belangrijkste baken, met de Tree of Trees (een 21 meter hoge 'boom'
opgebouwd uit 350 kleinere bomen), werd aangestoken tijdens een speciale
ceremonie, waarbij de Koningin een lichtketting in Windsor en de Hertog van
Cambridge kijkt naar de Tree of Trees die oplicht buiten Buckingham Palace.

Er waren drie soorten bakengebeurtenissen:

- Community Beacons – duizenden bakens zullen worden verlicht door gemeenschappen,
liefdadigheidsinstellingen en verschillende groepen in de regio's van het VK,
de Kanaaleilanden, het eiland Man en de Britse overzeese gebiedsdelen.

- Commonwealth Beacons - bakens zullen worden ontstoken
in alle hoofdsteden van het Gemenebest - 54 in totaal.

- Principal Beacon - wordt op 2 juni 2022 ontstoken
tijdens een speciale ceremonie in Buckingham Palace.


Foto: Buckingham Palace


Foto: The Duke and Duchess of Cambrigde

Vrijdag 3 juni 2022


Service of Thanksgiving


Een dankdienst voor het bewind van de Koningin werd gehouden in de St. Paul's Cathedral. Grote
Paulus, de grootste kerkklok van het land, werd geluid voor de dienst. Het werd gemaakt in 1882,
maar viel in de jaren 70 stil door een kapot mechanisme. Het werd gerestaureerd in 2021 en is
sindsdien 8 keer gebeld, maar dit is de 1e koninklijke gelegenheid dat het zal worden gebeld.

De National Service markeert de 70-jarige dienst van de koningin aan de mensen van het Verenigd
Koninkrijk, de rijken en het Gemenebest. Als de eerste Britse monarch die een platina jubileum
vierde, omvatte de dienst bijbellezingen, gebeden en gemeentelijke hymnen, om de heerschappij,
het geloof en de levenslange dienst van de Koningin te erkennen en te bedanken.

Het thema van de openbare dienst stond centraal tijdens het evenement van
vandaag, met meer dan 400 mensen uitgenodigd om aanwezig te zijn als erkenning
voor hun bijdrage aan het openbare leven op zowel gemeenschaps- als nationaal niveau.
Het was afkomstig uit alle vier de landen van het Verenigd Koninkrijk en omvatte NHS
en sleutelfiguren, onderwijzend personeel en vertegenwoordigers van de strijdkrachten,
liefdadigheidsinstellingen, sociale ondernemingen en vrijwilligersgroepen.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Prinses Eugenie

The Princess Royal in Schotland


Hare Koninklijke Hoogheid nam deel aan de jubileumvieringen in Edinburgh, waar ze leden
van het publiek ontmoette die het jubileum vierden in Edinburgh Zoo - en ook enkele
gevederde vrienden te eten gaf. Hare Koninklijke Hoogheid bezocht vervolgens HMS Albion,
waar ze een erewacht inspecteerde. In de cockpit ontmoette de Prinses leden van het bedrijf
van het schip en vertegenwoordigers van liefdadigheidsinstellingen uit heel Schotland.

Zaterdag 4 juni 2022


The Derby at Epsom Downs


Leden van de koninklijke familie woonden de Derby in Epsom Downs bij. De Derby, een van
de hoogtepunten van het vlakke seizoen, is een van de vijf klassiekers van de Engelse
racerij, naast de Oaks, de 1.000 Guineas, de St Leger en de 2.000 Guineas. De Derby
wordt gereden over een mijl, vier stadiën en 10 yards op Epsom Downs.


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Mike Tindall


Foto: Buckingham Palace

Koninklijke bezoeken


Leden van de koninklijke familie zetten hun jubileumbezoeken
in het Verenigd Koninkrijk voort op dag drie van de vieringen.

De Graaf en Gravin van Wessex waren in Noord-Ierland: De eerste stop was
Belfast, waar de Graaf en Gravin een themafeest uit de jaren 50 bijwoonde.
Hierna naar Bangor, dat dit jubileumjaar de status van stad heeft gekregen.

Terwijl de Hertog en Hertogin van Cambridge de hele familie meenamen naar Wales.

Cardiff, het was geweldig om met je mee te doen aan dit Platinum Jubilee-weekend!

Zo leuk om de sterren en het team achter het concert van vanavond in Cardiff Castle
te ontmoeten. We hadden een extra speciale drumdemonstratie voor George en Charlotte,
zagen een prachtig optreden van het Wales Youth Choir for Good en kregen een
voorproefje van hoe de show van vandaag zal samenkomen!

Veel plezier vanavond bij het concert!

Platinum Party at the Palace


Queen - Adam Lambert, Alicia Keys, Craig David, Duran Duran, Andrea Bocelli,
Diana Ross en niet te vergeten een speciale verrassingsoptreden van Paddington
Bear, waren slechts enkele van de acts die hun grootste hits uitvoerden in
een met sterren bezaaid eerbetoon aan Hare Majesteits ongekende verjaardag.

De avond draaide rond wereldwijde thema's die zijn geboren of geëvolueerd tijdens de
regeerperiode van Hare Majesteit dankzij buitengewone Britse en Commonwealth-bijdragen,
waaronder mode, sport, het milieu, 70 jaar popmuziek en musicals.

Tweeëntwintigduizend mensen woonden het evenement bij, waaronder 10.000 tickets
toegewezen via een openbare stemming en meer dan 7.500 tickets voor sleutelfiguren,
leden van de strijdkrachten, vrijwilligers en liefdadigheidsinstellingen.

Hoewel de Koningin niet persoonlijk aanwezig was, begon Hare Majesteit het
feest in stijl, vergezeld door een andere nationale schat Beertje Paddington.

Broodje marmelade Uwe Majesteit? De Koningin en Beertje
Paddington laten de Platinum Party in het Palace knallen.


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Een toespraak van de Hertog van Cambridge op de Platinum
Party at the Palace concert, Buckingham Palace:

"Goedenavond iedereen. Het is zo geweldig om hier bij jullie te zijn op deze ongelooflijke nacht,
en geweldig om te zien dat Buckingham Palace is veranderd in een IMAX-scherm!

Als ik naar die buitengewone beelden kijk, moet ik denken aan al het monumentale en
baanbrekende werk van zoveel visionaire milieuactivisten die ons zijn voorgegaan.

Ik ben zo trots dat mijn grootvader en mijn vader deel hebben uitgemaakt van die inspanningen.
En ik heb ontzag voor mensen zoals de grote Sir David Attenborough, die naar de schoonheid en
kracht van onze aarde kijken en er vervolgens aan werken om het te vieren en te behouden.

Ik denk aan Rachel Carson uit Amerika, Wangari Maathai
uit Kenia, Sunita Narain uit India en zoveel anderen.

Hoewel niemands grootmoeder hen bedankt voor het praten over hun leeftijd, leeft mijn
eigen grootmoeder al bijna een eeuw. In die tijd heeft de mensheid geprofiteerd van
onvoorstelbare technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke doorbraken.

En hoewel die doorbraken ons bewust hebben gemaakt van de impact die
mensen op onze wereld hebben, is onze planeet kwetsbaarder geworden.

Vandaag, in 2022, terwijl de koningin haar platina jubileum viert, is de dringende
noodzaak om onze planeet te beschermen en te herstellen nog nooit zo urgent geweest.

Maar net als zij ben ik een optimist. Decennia lang pleiten voor een betere zorg voor
onze wereld heeft ertoe geleid dat milieukwesties nu bovenaan de mondiale agenda staan.

Steeds meer bedrijven en politici geven gehoor aan de oproep. En,
misschien wel het meest inspirerende - wordt deze zaak nu geleid door
een geweldige en verenigde generatie jonge mensen over de hele wereld.

Felicitaties aan hen allemaal, ze zullen de status-quo niet accepteren, ze
zullen niet accepteren dat verandering te moeilijk is om te realiseren.
Nooit eerder hadden we zoveel macht om de grote dingen te veranderen.

In de afgelopen 70 jaar heeft de mensheid de mens op de maan gezet; we hebben het World
Wide Web gebouwd. En we hebben vaccins en oplossingen ontwikkeld voor enkele van de meest
levensbedreigende ziekten op aarde. Als de mensheid zijn geest focust, is alles mogelijk.

Het is mijn vaste hoop dat de woorden van mijn grootmoeder over 70 jaar
net zo waar zijn als vanavond dat we als naties samenkomen voor een
gemeenschappelijk doel, want dan is er altijd ruimte voor hoop.

Vanavond was vol optimisme en vreugde - en er is hoop. Als we samen het allerbeste
van de mensheid benutten en onze planeet herstellen, zullen we haar beschermen
voor onze kinderen, onze kleinkinderen en toekomstige generaties.

Ze zullen kunnen zeggen - met trots op wat er is bereikt - "Wat een wonderlijke wereld"."

Een toespraak van de Prins van Wales op de Platinum
Party at the Palace concert, Buckingham Palace:

"Majesteit, mama,

De omvang van de viering van deze avond - en de uitstorting van warmte en genegenheid
gedurende dit hele jubileumweekend - is onze manier om u te bedanken - dank u van uw
familie, het land, het Gemenebest, in feite de hele wereld.

Namens ons allemaal wilde ik mijn eigen hulde brengen aan uw leven
van onbaatzuchtige dienstbaarheid in beelden, in woorden en in licht.

Uw familie omvat nu vier generaties. U bent ons staatshoofd. En jij bent ook onze moeder.

Uw "kracht en steun" wordt deze avond erg gemist, maar ik weet zeker dat hij hier in de
geest is... Mijn vader zou genoten hebben van de show en ons van harte hebben vergezeld
om alles te vieren wat u nog steeds doet voor uw land en uw volk.

Terugkijkend denken we aan de talloze staatsgebeurtenissen die mijlpalen zijn op de weg van dit
land. En dan denk je aan het eind van de dag aan rode dozen, gevuld met overheidspapieren.

Je zult je degenen herinneren die dit land hebben geleid. Inderdaad,
alle landen die u bedient. En leiders over de hele wereld.

Hoe de dingen zijn veranderd... We denken aan alles wat jullie hebben gedaan om van het
Gemenebest voorgoed zo'n belangrijke kracht te maken. Je blijft geschiedenis schrijven.

En tussen het werk door was er nog tijd voor gezelligheid. Misschien hadden we
vanavond die Derby-winnaar gevierd... volgend jaar misschien? Maar ik weet dat
mijn moeder 's ochtends echt wakker wordt, jullie allemaal, dames en heren,
jullie kijken allemaal thuis. Hier vanavond vertegenwoordigd in dit grote gehoor.

Majesteit, u was bij ons in onze moeilijke tijden. En je brengt
ons samen om momenten van trots, vreugde en geluk te vieren.

Misschien komt het dit jaar echt thuis?

Je hebt ons ontmoet en met ons gesproken. Je lacht en huilt met ons mee en,
belangrijker nog, je bent er al zeventig jaar voor ons. Je beloofde je hele
leven te dienen - je blijft leveren. Daarom zijn we hier. Dat vieren we
vanavond. Deze foto's op uw huis zijn het verhaal van uw leven, en dat
van ons. Dus, Majesteit, daarom zeggen we allemaal "dank u".

Dames en heren, ik weet dat de Koningin met veel emotie naar deze vieringen kijkt, omdat
ze, naar ik hoop, haar boterham met marmelade heeft opgegeten, met inbegrip van het enorm
betreuren dat ze hier vanavond niet persoonlijk bij ons kan zijn. Maar Windsor Castle ligt
amper twintig mijl verderop. Als we luid genoeg juichen, zou ze ons misschien kunnen horen,
dus laten we allemaal samenkomen met drie enorme hoera's voor Hare Majesteit!"

Zondag 5 juni 2022


The Big Jubilee Lunch


Meer dan 60.000 mensen organiseerden Big Jubilee Lunches tijdens het
Platinum-feestweekend, met evenementen variërend van wereldrecordpogingen
voor het langste straatfeest tot barbecues in de achtertuin en alles daartussenin.

Meer dan tien miljoen mensen in het VK namen deel aan de vieringen om vriendschap,
eten en plezier te delen tijdens Big Jubilee Lunches als onderdeel van deze landelijke
daad van gemeenschapsvriendschap. Mensen over de hele wereld deden ook mee met meer dan
600 internationale Big Jubilee-lunches die gepland waren in het Gemenebest en daarbuiten,
van Canada tot Brazilië, Nieuw-Zeeland tot Japan en Zuid-Afrika tot Zwitserland.

Op zondag 5 juni 2022 woonden de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall
de vlaggenschip Big Jubilee Lunch bij op het cricketveld The Oval.

De Hertogin is sinds 2013 beschermvrouwe van The Big Lunch, een jaarlijks
evenement dat sinds 2009 miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk samenbrengt
om het eerste weekend van juni met hun lokale gemeenschappen te vieren.

In The Oval zaten Hunne Koninklijke Hoogheden aan tafel met 450 gasten, waaronder
Platinum Champions uit het hele VK, om te genieten van een maaltijd en het jubileum
te vieren. Ze werden ook vermaakt door lokale muzikanten en toonden een vilten
kunstinstallatie van Lucy Sparrow die er goed genoeg uitzag om op te eten!

De Platinum Champions Awards werden gelanceerd door de Royal Voluntary Service
om hun beschermvrouwe, de Koningin, en het voorbeeld dat ze heeft gesteld tijdens
haar 70 jaar dienst, te eren en om uitstekende vrijwilligers in het hele land
te erkennen en te vieren die elke dag een verschil maken.

De Hertogin zei:

"Felicitaties aan al onze Platinum-kampioenen - en mijn oprechte dank aan u en aan
de miljoenen vrijwilligers in het VK die hun tijd en talenten zo genereus geven."

Over de hele wereld vonden tienduizenden Big Jubilee Lunches plaats met verzoeken om
informatiepakketten uit 81 landen. Andere leden van de koninklijke familie steunden
het initiatief ook met het bijwonen van een grote lunch op de lange wandeling in Windsor door Hunne Koninklijke Hoogheden de Graaf en Gravin van Wessex; en prinsessen
Beatrice en Eugenie die een grote jubileumlunch bijwoonden in Paddington.


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Taarten bakken voor de lokale gemeenschap in Cardiff om van te genieten tijdens een
Platinum Jubilee-straatfeest dat vandaag plaatsvindt! We hopen dat je ze leuk vindt!


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge

The Platinum Jubilee Pageant


De Platinum Jubilee-vieringen werden afgesloten met The Platinum Jubilee Pageant, die van
Whitehall, via The Mall naar Buckingham Palace reisde. De Prins van Wales en de Hertogin van
Cornwall werden, samen met andere leden van de koninklijke familie, duizenden toeschouwers
langs de straten en miljoenen die over de hele wereld op tv keken, getrakteerd
op een spektakel ter ere van het 70-jarig bewind van Hare Majesteit de Koningin.

Mensen uit het hele VK en het Gemenebest hebben hun tijd en creativiteit gegeven
om dit evenement op te bouwen en deze gedenkwaardige gelegenheid te vieren.

De processie omvatte meer dan 10.000 artiesten en vertelde het verhaal, in vier
delen, van het 70-jarige bewind van de koningin en onze veranderende samenleving:

Deel 1 - For Queen and Country: For Queen and Country was een militair spektakel,
waarbij alle drie de diensten van de Britse strijdkrachten werden gevierd, samen
met militair personeel uit het hele Gemenebest. Het kenmerkte ook de 260-jarige
Gold State Coach, die de koningin droeg tijdens haar kroning in 1953. De Gold
State Carriage, geleid door The Sovereign's Escort, leidde de Platinum Jubilee
Pageant en omarmde de nieuwste digitale technologie om de opwinding en
majesteit van haar reis op te roepen om 70 jaar geleden te worden gekroond.


Foto: Platinum Jubilee Pageant

Deel 2 - The Time of Our Lives: Dit was een kleurrijke en energieke weergave van het
Britse leven sinds 1952, met dansers, wagenparken en open bussen vol met beroemdheden
die de populaire cultuur van elk decennium in de afgelopen 70 jaar vertegenwoordigden.


Foto: Platinum Jubilee Pageant

Deel 3 - Laten we vieren: de derde act van de Pageant, benut de creativiteit,
vindingrijkheid, humor en geest van gemeenschapsgroepen uit het hele VK.


Foto: Platinum Jubilee Pageant

Deel 4 – Gelukkig en glorieus: de finale vond plaats rond het Queen Victoria
Memorial voor Buckingham Palace, waarbij het publiek en de deelnemers aan de
Pageant samenkwamen om een ongelooflijke vierdaagse viering af te sluiten.

De optocht verrukte leden van de koninklijke familie, jong en oud,
terwijl ze langs de koninklijke box kwamen; met de Prins en zijn
kleinzoon, Prins Louis, die samen het spektakel in zich opnemen.

Het grootste gejuich van de dag was gereserveerd voor een verrassingsoptreden op het balkon
van Buckingham Palace door de Koningin en drie andere generaties van de koninklijke familie.


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Kort na haar optreden op het balkon bracht de koningin een bericht uit waarin
ze iedereen bedankte die had deelgenomen aan de vieringen van het weekend.

"Als het gaat om het vieren van zeventig jaar als uw koningin, is er geen handleiding
om te volgen. Het is echt een primeur. Maar ik ben nederig en diep geraakt dat
zoveel mensen de straat op zijn gegaan om mijn platina jubileum te vieren.

Hoewel ik misschien niet elk evenement persoonlijk heb bijgewoond,
was mijn hart bij jullie allemaal; en ik blijf me inzetten om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn, ondersteund door mijn familie.

Ik ben geïnspireerd door de vriendelijkheid, vreugde en verwantschap
die de afgelopen dagen zo duidelijk zijn geweest, en ik hoop dat dit
hernieuwde gevoel van saamhorigheid nog vele jaren zal worden gevoeld.

Ik dank u zeer oprecht voor uw goede wensen en voor de rol
die u allemaal hebt gespeeld in deze gelukkige vieringen.

Elizabeth II R."

Een dank en achter de schermen foto's van Prins William en Hertogin Catherine:

"Wat een fantastisch feestweekend. Het was heel bijzonder om mensen over
het hele land samen te zien komen met familie, vrienden en geliefden.

Bedankt aan iedereen die hun dankbaarheid heeft getoond aan de Koningin en haar inspirerende
70 jaar leiderschap. Van de drukte in de Mall tot gemeenschappen die straatfeesten organiseren
in het hele land, we hopen dat je een onvergetelijk weekend hebt gehad.

We hadden allemaal een ongelooflijke tijd, vooral Louis ...

Prins William en Hertogin Catherine."


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Foto: The Duke and Duchess of Cambridge


Koningin Elizabeth overleden


Een verklaring van Buckingham Palace, 8 september 2022


Na verdere evaluatie vanmorgen maken de artsen van de koningin zich zorgen over de gezondheid
van Hare Majesteit en hebben ze aanbevolen om onder medisch toezicht te blijven.

De Koningin blijft comfortabel en in Balmoral.

Aankondiging van het overlijden van de Koningin, 8 september 2022


De volgende aankondiging is uitgegeven door Royal Communications:

De Koningin stierf vanmiddag vredig in Balmoral.

De Koning en de Koningin Gemalin blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen.


Foto: The Jane Bown Estate / Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Reacties van andere Vorstenhuizen


Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Met diep respect en grote affectie gedenken wij Koningin Elizabeth II. Standvastig en wijs stelde
zij haar lange leven in dienst van het Britse volk. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd
Koninkrijk en met de Koninklijke Familie en delen in hun verdriet. Intens dankbaar zijn wij voor
de hechte vriendschap waaraan Koningin Elizabeth zo’n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd."
- Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix


Foto: RVD


Foto: RVD

Reactie van Koningin Margrethe II van Denemarken:

"Zijne Majesteit Koning Charles III

Diep ontroerd door het droevige nieuws van het overlijden van je geliefde
moeder, stuur ik jou en Camilla mijn warmste gedachten en gebeden.

Je moeder was erg belangrijk voor mij en mijn familie. Ze was een torenhoge figuur onder de
Europese vorsten en een grote inspiratie voor ons allemaal. We zullen haar vreselijk missen.

Haar 70 jaar regeerperiode en dienstbaarheid aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk, de rijken
en het Gemenebest zijn een ongekende en opmerkelijke prestatie. We zullen haar belangrijke bijdragen
aan hun ontwikkeling en welvaart altijd herinneren. Tijdens haar lange leven zijn de wereld en jullie
natie drastisch veranderd. Gedurende haar regeerperiode in moeilijke en positieve tijden heeft ze een
cruciale rol gespeeld als een verbindende figuur die zeer gerespecteerd en zeer geliefd is.

Denemarken en ik zijn dankbaar voor haar voortdurende inspanningen om de hechte en warme betrekkingen
die altijd tussen onze twee naties hebben bestaan verder te versterken. God zegene jullie beiden en
schenk jullie kracht en hoop in je toekomstige leven en plichten." - Koningin Margrethe


Foto: Kongehuset ©

Hare Majesteit de Koningin heeft besloten dat vandaag - ter gelegenheid van het overlijden van
koningin Elizabeth - de vlaggen halfstok zullen hangen vanaf de vier Paleizen van Amalienborg.


Foto: Kongehuset ©

Koningin Elizabeth 1926 – 2022
Ter nagedachtenis aan de bezoeken van koningin Elizabeth aan Denemarken in 1957 en 1979
vanuit The Royal Photographs Collection, de Queen's Reference Library - een onderdeel
van The Royal Danish Collection met Rosenborg Castle, The Amalienborg Museum en Koldinghus.


Foto: Elfelt / The Royal Photographs Collection, HM The Queen’s Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Koning Frederik IX. / The Royal Photographs Collection, HM The Queen’s Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Elfelt / The Royal Photographs Collection, HM The Queen’s Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Bertil Lindström / The Royal Photographs Collection, HM The Queen’s Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Elfelt / The Royal Photographs Collection, HM The Queen’s Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus

Reactie van Koning Filip en Koningin Mathilde op het overlijden van Koningin Elizabeth II:

"Wij zijn diep verslagen door het nieuws over het overlijden van Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II. Ze was een buitengewone persoonlijkheid. We bewaren voor altijd dierbare
herinneringen aan deze grote Dame die tijdens haar hele koningschap blijk gaf van waardigheid,
moed en toewijding. Elke van onze ontmoetingen staat voor altijd in ons geheugen gegrift. Het
Verenigd Koninkrijk verliest een bijzondere Vorstin die een diepe stempel heeft gedrukt op de
geschiedenis. We willen onze oprechte deelneming betuigen aan de Koninklijke Familie en aan het
Britse volk. Rust in vrede, Majesteit, aan de zijde van uw geliefde echtgenoot."


Foto: © Koninklijk Paleis, Belgie/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, Belgie/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Reactie van Koning Harald en de rest van de Noorse Koninklijke Familie:

De koninklijke familie is diep bedroefd door het bericht
dat Hare Majesteit Koningin Elizabeth II is overleden.

"Onze gedachten zijn bij Zijne Majesteit de Koning en de leden van de koninklijke familie
bij het verlies van koningin Elizabeth. Bijna een eeuw lang wijdde Hare Majesteit haar
leven aan de dienst van het Gemenebest, het Britse volk volgen in goede en slechte tijden,
in tijden van geluk en verdriet. We betuigen ook onze condoleances aan het Britse volk."

Zijne Majesteit Koning Harald heeft besloten dat morgen en op de dag van de
begrafenis de vlag halfstok zal hangen vanaf het balkon van het paleis.

Condoleances van Zijne Majesteit Koning Harald aan Zijne Majesteit Koning Charles III.

"Uwe Majesteit Koning Charles III,

Mijn familie en ik zijn diep bedroefd om het nieuws te ontvangen
dat Hare Majesteit Koningin Elizabeth II is overleden.

Onze gedachten en gebeden zijn bij Uwe Majesteit en de leden van de koninklijke familie.

Bijna een eeuw lang wijdde Hare Majesteit haar leven aan de dienst van het Gemenebest,
het Britse volk volgen in goede en slechte tijden, in tijden van geluk en verdriet. We
betuigen ons diepste medeleven aan het Britse volk met het verlies van hun geliefde koningin.

Persoonlijk rouw ik om het verlies van een dierbaar familielid en vertrouweling.

Mijn familie en ik wensen Uwe Majesteit en uw familie alle
kracht en troost toe in deze tijd van verdriet.

Harald R".


Foto: The Royal Court

Het portret van Koningin Elizabeth II is het beeld van een heel tijdperk van bijna 100 jaar.
Gedurende haar lange leven waren er sterke banden tussen de Britse monarch en haar Noorse familieleden.
Koningin Elizabeth en koning Harald waren een drieling. De relatie gaat terug naar hun gemeenschappelijke
overgrootouders, koning Edvard Vll en koningin Alexandra - die de ouders van koningin Maud waren.
Koningin Elizabeth bracht drie officiële staatsbezoeken en een aantal privéreizen naar Noorwegen.
Het portret van de koningin is opgenomen als onderdeel van The Royal Collections.

Hieronder: Koningin Elizabeth II met koningin Maud in Appleton House in Engeland, 1929.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op staatsbezoek aan Noorwegen
in 1955. Geflankeerd door Koning Haakon in Rådhuskaia.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op staatsbezoek aan Noorwegen in
1981. Vergezeld door Koning Olav door de straten van Stavanger.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op een onofficieel bezoek aan
Noorwegen in 1969. Hier op het Royal Ship samen met Prinses Anne.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II


Foto: De kongelige samlinger

Ter gelegenheid van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II heeft
Zijne Majesteit de Koning van Zweden de volgende verklaring afgegeven:

"Mijn familie en ik zijn diep bedroefd bij het vernemen van het overlijden
van mijn dierbare familielid Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

De koningin diende haar landen en het Gemenebest met buitengewone toewijding en plicht.

Ze is constant aanwezig geweest, niet alleen in de Britse samenleving, maar ook internationaal.

Ze is mijn familie altijd dierbaar geweest en een waardevolle schakel in onze gedeelde familiegeschiedenis.

We bieden onze oprechte deelneming aan aan de familie van Hare Majesteit en haar volkeren."

Na het overlijden van koningin Elizabeth II heeft de koning van Zweden vandaag condoleances
gestuurd aan de koning van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

"De Koningin en ik hebben met diepe spijt en droefheid kennis genomen van het
overlijden van de geliefde moeder van Uwe Majesteit, Koningin Elizabeth II.

Hare Wijlen Majesteit was een inspiratie voor de wereld in haar buitengewone
toewijding en plicht jegens haar landen en het Gemenebest.

De Engels-Zweedse banden en de vriendschap tussen onze volkeren zijn eeuwenoud.

Namens de bevolking van Zweden betuig ik mijn oprechte deelneming aan Uwe Majesteiten
en de koninklijke familie, evenals aan de bevolking van het Verenigd Koninkrijk."

Zijne Majesteit de Koning heeft bevolen dat de koninklijke vlag van het Koninklijk Paleis op
9 september 2022 halfstok zal hangen, na het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.


Foto: The Royal Court of Sweden

Reactie van de Koning en Koningin van Bhutan op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"In een ongelooflijke regeerperiode van 70 jaar heeft Hare Majesteit Koningin Elizabeth II generaties
mensen over de hele wereld geïnspireerd. Door haar onvermoeibare en onbaatzuchtige dienst aan haar
volk, zal Hare Majesteit altijd herinnerd worden voor de wijsheid, gratie, waardigheid en kracht
die ze verpersoonlijkte. Het overlijden van koningin Elizabeth II markeert het einde van een
tijdperk en we betuigen onze condoleances aan Zijne Majesteit de Koning, de Koningin Gemalin,
leden van de koninklijke familie en de mensen van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest."
- Hunne Majesteiten De Koning en Koningin van Bhutan.

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Gyaltsuen hebben op 9 september 2022
duizend Boterlampen aangeboden in Samtse voor Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk, die gisteren is overleden.

Speciale marme moenlam (gebeden om licht aan te bieden) werden uitgevoerd voor de ceremonie,
die werd bijgewoond door de premier, regeringsfunctionarissen en duizenden mensen van Samtse.
Thongdrol (gigantische appliqué-afbeeldingen) van Guru Rinpoche en Zhabdrung werden ontvouwd
voor de ceremonie, om de belangrijke gelegenheid te heiligen.

Zijne Majesteit de Vierde Druk Gyalpo en leden van de koninklijke familie werden vergezeld
door regeringsfunctionarissen en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders in Thimphu om
duizend Boterlampen en gebeden op te dragen in de Grand Kuenrey van Tashichhodzong.

De nationale vlag hing vandaag halfstok als teken van respect voor de overleden koningin. Op koninklijk
bevel werden speciale gebeden verricht in alle belangrijke dzongs, tempels en kloosters in Bhutan.

Bhutan en het Verenigd Koninkrijk delen warme en vriendschappelijke
betrekkingen die teruggaan tot de tijd van de Eerste Druk Gyalpo.

Hunne Majesteiten zijn op een Royal Tour of the South met Hunne Koninklijke
Hoogheden Gyalsey Jigme Namgyel en Gyalsey Ugyen Wangchuck.


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

De Persdienst van Hare Majesteit Margaretha is bevoegd de volgende verklaring af te leggen:

"Hare Majesteit Margareta van Roemenië en Prins-gemaal Radu, samen met de hele koninklijke familie,
vernamen met enorme pijn het nieuws van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

De Britse soeverein is vanavond overleden in Balmoral Castle in Schotland.

Koningin Elizabeth II en koning Mihai I, beide afstammelingen van koningin Victoria, waren
hun hele leven met elkaar verbonden door genegenheid, bewondering en vriendschap.

Hare Majesteit Margareta de Bewaarder van de Kroon had in koningin Elizabeth II, gedurende
haar hele leven, ongeëvenaarde steun, een toonbeeld van koninklijk leiderschap en moed,
een lichtend baken. Koningin Elizabeth was altijd aanwezig in het leven van de Roemeense
koninklijke familie en onderhield een ononderbroken familieband.

Na de verdwijning van Koning Mihai en de Hertog van Edinburgh was Koningin Elizabeth II voor Hare Majesteit
Margareta een fundamenteel referentiepunt, een morele, intellectuele, emotionele en institutionele steun.

Alle generaties van de Roemeense en Britse koninklijke families waren hecht, maar voor de huidige
generatie blijven Koningin Elizabeth II en Prins Philip spirituele rolmodellen en diepe inspiratiebronnen.

Hare Majesteit Margaretha Hoeder van de Kroon stuurde een brief aan Zijne Majesteit Koning Charles III."

Reactie van Reza Pahlavi op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Mijn familie en ik sluiten ons aan bij het Britse volk en de internationale gemeenschap
bij het rouwen om de dood van Hare Majesteit, Koningin Elizabeth II.

Tijdens haar regeerperiode als 's werelds langst dienende monarch diende ze als een eervolle en nobele
kracht voor zowel gerechtigheid als vooruitgang en voor continuïteit en eenheid voor haar natie. Ze zal
worden herinnerd hiervoor en met blijvend respect voor haar dienst aan het Verenigd Koninkrijk en haar volk.

We betuigen onze condoleances aan de koninklijke familie, het Britse volk en aan iedereen over de hele
wereld die naar haar keek als het symbool van wijsheid, kracht en genade die ze was en zal blijven.

Reza Pahlavi"

Reactie van Erfprins Philip en Prinses Danica van Servië op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"De Koningin is overleden. Ze was een symbool van stabiliteit en wijsheid in de turbulente decennia
van haar regering, en markeerde de 20e en 21e eeuw als de langst regerende monarch, maar ook de
beroemdste monarch ter wereld. Ik zal haar vriendelijkheid en ongelooflijk opgewekte geest herinneren."

Reactie van Kroonprins Leka II van Albanië op het overlijden van Koningin Elizabeth:
"Hare Majesteit, Koningin Elizabeth II, rust vandaag in vrede na meer dan 70 jaar in
exclusieve dienst aan de staat, het Britse volk en de 14 Gemenebestlanden over de hele
wereld die haar kenden als hun soeverein. Het levende bewijs van de belichaming van nationale
soevereiniteit in zijn meest verenigende aspect, Elizabeth II vertegenwoordigt de tijdloze
boodschap van de continuïteit van de staat, van de Kroon, standvastig met toewijding en zelfbewustzijn
in het licht van uitdaging en onzekerheid. Door bloed, hoewel van ver, verbonden met Koningin Geraldine,
zal ze een mentor blijven voor iedereen die ernaar streeft het nationale belang te dienen, waar hij ook
is, en de grootsheid van de staat die de bescherming en het schild van de samenleving is.

Ik begeleid dit eerbetoon graag met de foto van het intieme moment waarop de Koningin
in 1983 de grote Albanese Moeder Teresa met de Order of Merit versierde.

Moge God hem in zijn genade aanvaarden en zijn Britse Majesteit, Koning Charles III, zegenen."

Reactie van Groothertog George op het overlijden van Koningin Elizabeth:
"Mijn vrouw Victoria en ik zijn diep bedroefd door het overlijden van Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II. Ze was een torenhoge figuur wiens onbaatzuchtige plichtsbesef niet alleen diep
inspirerend was voor de burgers van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest, maar voor de
hele wereld. Hare Majesteit was een kracht van standvastigheid en kalmte in haar rijk in goede
en slechte tijden, en zij was het echt die het Gemenebest heeft opgebouwd tot wat het is geworden.

Koning Charles en de hele koninklijke familie zijn erg in onze
gedachten en gebeden in deze tijd van groot verdriet en overgang.

George, Groothertog van Rusland."

Hoofd van het keizerlijk huis van Rusland betuigde haar medeleven aan Koning Charles III:
Hoofd van het Russische keizerlijke huis, de Groothertogin Maria van Rusland, haar zoon en erfgenaam,
de Tsesarevich en Groothertog George van Rusland, en zijn echtgenote, Prinses Victoria Romanovna,
rouwen om het overlijden van Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland. Ze bidden voor de rust van haar ziel en betuigen hun diepste medeleven aan Koning
Charles III, de koninklijke familie en de volkeren van Groot-Brittannië, Canada, Australië,
Nieuw-Zeeland en alle gebieden waarin wijlen de koningin staatshoofd was.

"Majesteit, beste neef Charles,

Ik schrijf u om mijn oprechte deelneming aan u en uw hele familie
te betuigen bij het overlijden van Hare Majesteit uw moeder.

Mijn gedachten en gebeden zijn bij jullie allemaal.

Je Moeder gaf Haar hart en ziel aan Haar volk tot Haar laatste ademtocht. Ze stuurde het
staatsschip met een stevige maar moederlijke hand van de 20ste tot de 21ste eeuw de moderne
tijd in - en toch slaagde ze er door dit te doen ook in om zoveel geschiedenis en
traditie uit eerdere eeuwen vast te houden en haar mensen die er trots op zijn,
tot grote vreugde en bewondering van de buitenwereld.

Op een persoonlijke noot, als kleindochter van Prinses Victoria Melita van Groot-Brittannië
('Ducky' binnen de familie), vond ik het geweldig om naar Oxford te zijn gegaan en de
gelegenheid te hebben gehad om persoonlijk getuige te zijn van de liefde en de bewondering
van het Britse volk naar hun koningin. Ik heb je moeder nog niet zo lang geleden verteld
dat ik me altijd met grote dankbaarheid en genegenheid zal herinneren hoe gastvrij en
bemoedigend ze voor me was toen ik in Engeland aankwam.

Moge de Heer u leiden en helpen bij het uitvoeren van de
zware verantwoordelijkheden die Hij u heeft toevertrouwd.

Met mijn hernieuwde oprechte condoleances, waarin mijn zoon George en schoondochter
Victoria zich aansluiten, bid ik dat het licht van de prachtige glimlach van uw
moeder ons zal blijven verwarmen en verrijken.

Eeuwige herinnering aan Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Uw aanhankelijke nicht, Maria."

Reactie Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills, Nicolae al Romaniei
van Roemenië op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"De langstzittende Britse monarch, koningin Elizabeth II, is overleden. Gedurende haar 70-jarige
regering heeft ze veel politieke en sociale beproevingen doorgemaakt, maar ze werd altijd
geleid door geloof en liefde voor het land. God ruste haar ziel in vrede!"

Diep bedroefd door het nieuws dat koningin van het Verenigd Koninkrijk en de andere Commonwealth-rijken
Elizabeth II vandaag zijn overleden, heeft Kroonprins Alexander van Sevië de volgende condoleanceverklaring afgegeven:

"Het is met grote droefheid en verdriet dat ik het nieuws heb ontvangen over het overlijden van mijn
dierbare meter, Koningin Elizabeth II. Ik stuur mijn gebeden samen met die van mijn vrouw, kroonprinses
Katherine en mijn familie, tot Almachtige God om haar eeuwige vrede te schenken in zijn Koninkrijk,
en mijn diepste medeleven aan mijn dierbare neven, Zijne Majesteit Koning Charles III, en alle andere
leden van de Koninklijke familie van het Verenigd Koninkrijk. Ik deel hun verdriet op dit moeilijke moment.

Ik zal altijd met veel plezier terugdenken aan haar grote geest, wijsheid en moed. Het is
bekend hoe belangrijk peetmoeders en peetvaders zijn voor ons Serviërs, dat is een bijzondere,
heilige band, en daarom is dit zo moeilijk en moeilijk voor mij. Haar toewijding om haar land
en de mensen te dienen, was een helder voorbeeld van de rol van een monarch in de wereld van vandaag.
Ze zal diep worden gemist door haar mensen en alle personen in de wereld die het genoegen hebben
gehad om deze geweldige vrouw, een rolmodel en een inspiratiebron te kennen."

Overlijden van Koningin Elizabeth II - condoleancebericht van Groothertog Henri aan Koning Charles III:

"Uwe Majesteit,

De Groothertogin en ik waren diep ontroerd en bedroefd bij het vernemen
van het overlijden van Uw dierbare moeder, Hare Majesteit de Koningin.

De Koningin speelde een aanzienlijke rol bij het vormgeven van de geschiedenis van het
Verenigd Koninkrijk als de langst dienende monarch van het Verenigd Koninkrijk. We hadden
diepe bewondering voor Haar morele kracht en vastberadenheid. Ze was een voorbeeldige
monarch, het meest geliefd en gerespecteerd door mensen over de hele wereld.

Luxemburg is nooit de buitengewone steun vergeten die het Verenigd Koninkrijk heeft gegeven aan
Groothertogin Charlotte en haar zoon, mijn vader Jean, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hun veilige
haven in Londen hielp het voortbestaan van mijn land in die donkere tijden te behouden.

We zijn dankbaar voor de hechte banden van onze families en het buitengewone
en unieke voorbeeld van dienstbaarheid van Hare Majesteit aan ons land.

Het Luxemburgse volk sluit zich bij ons aan om u en de koninklijke familie, evenals het volk van
het Verenigd Koninkrijk, onze oprechte condoleances en oprechte deelneming te betuigen". - Henri

Een dag na het overlijden van koningin Elizabeth II beval Groothertog Henri de
vlaggen halfstok boven het Groothertogelijk Paleis en het kasteel van Berg tot
zondag middernacht. 's Middags bracht de Groothertog een bezoek aan de Britse
ambassade in Luxemburg om een bericht in het condoleanceregister op te nemen.


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc

De premier, Justin Trudeau, heeft vandaag de volgende verklaring afgegeven
over het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II:

"Met het zwaarste hart hebben we kennis genomen van het overlijden van de
langst regerende soeverein van Canada, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Voor de meeste Canadezen hebben we geen andere soeverein gekend. Koningin Elizabeth II was een
constante aanwezigheid in ons leven. Keer op keer markeerde Hare Majesteit de moderne geschiedenis
van Canada. In de loop van 70 jaar en drieëntwintig Royal Tours, zag koningin Elizabeth II dit
land van kust tot kust tot kust en was daar voor onze grote, historische mijlpalen.

Ze zou verkondigen 'het was goed om thuis te zijn' wanneer ze terugkeerde naar haar geliefde Canada.
Ze was hier inderdaad thuis en de Canadezen hielden nooit op haar genegenheid te beantwoorden.

Hare Majesteit zwoer haar leven te wijden aan de dienst van het Gemenebest en zijn
mensen. Namens alle Canadezen dank ik koningin Elizabeth II voor het nakomen van
deze gelofte en voor een leven lang dienstbetoon.

Hare Majesteits heerschappij omvatte zoveel decennia - een periode waarin we tot
onze recht kwamen als een zelfverzekerd, divers en toekomstgericht land. Het is
haar wijsheid, medeleven en warmte die we altijd zullen onthouden en koesteren.

Vandaag is er niet alleen een pagina omgeslagen, maar is er ook een einde gekomen aan een
hoofdstuk in onze gedeelde geschiedenis. Ik weet dat Hare Majesteits dienst aan Canada en
Canadezen voor altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van ons land zal blijven.
De komende dagen zullen een periode van rouw zijn voor de Canadezen, zoals het zal zijn voor
alle burgers van het Gemenebest, die zal eindigen met een nationale rouwdag waarop een
herdenkingsdienst zal worden gehouden om het overlijden van onze Soeverein te markeren.

Namens de regering van Canada betuig ik onze oprechte deelneming aan
de leden van de koninklijke familie in deze moeilijkste tijd."

Reactie van Prins Vittorio Emanuele van Savoye, Prins van Napels op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Namens mijn hele huis richt ik mijn gedachten op de nagedachtenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Elizabeth II was voor iedereen een prachtig voorbeeld van plichtsbetrachting,
moedig altruïsme en buitengewone zelfverloochening voor haar volk en haar familie.

Op dit ernstige uur wil ik de Britse koninklijke familie het medeleven betuigen
van mijn hele huis en op een bijzondere manier aan Zijne Majesteit Koning Charles
mijn liefdevolle nabijheid uitdrukken, ervan overtuigd dat het grote voorbeeld van
Zijn Moeder een bron zal blijven van liefde voor hem. inspiratie voor de toekomst ".

Reactie van Kroonprins Al Hussein van Jordanië op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Vandaag hebben we een uitzonderlijke en buitengewone leider verloren. Hare Majesteit
Koningin Elizabeth II was tijdens haar regeerperiode een goede vriend van Jordanië. Onze
innige deelneming aan de koninklijke familie en aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk."


Foto: Kroonprins Hussein van Jordanië

Reactie Prins Nikolaos van Griekenland op het overlijden van Koningin Elizabeth:


Foto: Prins Nikolaos van Griekenland

Reactie Kroonprins Pavlos van Griekenland op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Koningin Elizabeth II was een opmerkelijk persoon, een soeverein die het goede voorbeeld gaf,
die voor altijd zal worden bewonderd om haar ethische leiderschap en toewijding aan haar natie
en het gemenebest. Hare Majesteit was de opperbevelhebber van de Royal Scots Dragoon Guards,
ik ben er trots op in haar regiment te hebben gediend en zal voor altijd dankbaar zijn. Ik
ben ook zo erg dankbaar voor de vriendelijkheid die Hare Majesteit aan mijn ouders en familie
heeft gegeven in tijden van nood. Laten we nu dankbaar zijn voor haar leven en uitkijken
naar de toekomst. God zegene koningin Elizabeth II ziel; Lang leve Koning Charles III."

Reactie Kroonprinses Marie Chantal van Griekenland op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Een droevige dag vandaag bij het vernemen dat Hare Majesteit de Koningin is overleden.
Moge ze rusten in vrede en ik weet zeker dat de hemel een speciaal plekje voor haar
heeft. Ze leerde ons plicht, eer, liefde en vooral moed. Ze regeerde onberispelijk
en was zo geliefd. Bedankt voor je service en voor het tonen van zoveel
vriendelijkheid en liefde aan mijn schoonouders tijdens hun donkerste dagen."


Foto: Kroonprinses Marie Chantal van Griekenland

Reactie Prins Ali Bin Al Hussein op het overlijden van Koningin Elizabeth:
"Onze oprechte deelneming aan onze vrienden in Groot-Brittannië en de koninklijke familie,
moge ze rusten in vrede. Ze was niet alleen een uitstekend staatshoofd, maar koningin Elizabeth
II symboliseerde wat een monarchie inhoudt, een leven van dienstbaarheid en nederigheid leiden."

Reactie voormalig lakei van Koningin Elizabeth II en butler van Prinses Diana, Paul Burrell:

"11 jaar lang was je mijn inspirerende gids die me veel leerde over het leven. Ik had zoveel
geluk om je nederige en gehoorzame dienaar te zijn. God spoed Uwe Majesteit om herenigd te worden
met uw geliefde echtgenoot, ouders en zus. Je onbaatzuchtige plicht is gedaan....rust nu in vrede."

Reactie van Minister-president van Nieuw-Zeeland. Leider van de Nieuw-Zeelandse Labour Party, Jacinda Ardern:

"Met grote droefheid wordt Nieuw-Zeeland wakker met het nieuws
van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Ik weet dat ik namens alle Nieuw-Zeelanders spreek bij het betuigen van ons diepste
medeleven aan de leden van de koninklijke familie en condoleances aan Koning Charles III
namens de regering en de Nieuw-Zeelanders in deze tijd van enorm verlies.

De laatste dagen van het leven van de Koningin laten op zoveel manieren
zien wie ze was. Werken tot het einde, namens de mensen van wie ze hield.

En daarom ben ik er zeker van dat we het bericht van haar overlijden zullen hebben
ontvangen met zowel emoties van diepe droefheid, maar ook diepe dankbaarheid voor
een leven dat volkomen en volledig was gewijd aan de dienst aan anderen.

De Koningin is al 70 jaar zo'n constante in ons leven, de langst dienende monarch in de Britse geschiedenis.

Tijdens haar regeerperiode is ze noties van dienstbaarheid, liefdadigheid en consistentie gaan definiëren.
Haar toewijding aan haar rol en aan ons allemaal is zonder twijfel en onwrikbaar geweest.

Ze heeft ook blijk gegeven van moed, mededogen en humor. Een
sterke herinnering die ik aan haar zal hebben, is haar lach.

Ze was buitengewoon.

Om het overlijden van de Koningin van Nieuw-Zeeland en de rijkslanden te eren, gaan we
een periode van officiële rouw in. De vlaggen zullen halfstok worden gehangen. De
voorbereidingen beginnen voor een staatsherdenking die zal worden gehouden na de
officiële begrafenis in het Verenigd Koninkrijk. Terwijl we wachten op details van
deze regelingen, verwachten we dat deze ongeveer 10 dagen in het VK zal worden gehouden.

Ik weet dat velen op dit moment hun gedachten willen delen. Er zullen condoleanceboeken worden
geplaatst in de foyer van de Bijenkorf, de Nationale Bibliotheek en de kathedraal van Wellington.
Ik verwacht dat in heel Nieuw-Zeeland lokale regelingen zullen worden getroffen.

Dit is een tijd van diep verdriet. Jong of oud, er is geen twijfel dat er
vandaag een hoofdstuk wordt afgesloten. En daarmee delen we onze dank voor
een ongelooflijke vrouw, die we gelukkig mochten noemen onze Koningin."

Reactie van actrice Jane Seymour (geboren als Joyce Penelope Wilhelmina
Frankenberg) op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"De wereld heeft een geweldige vrouw en een geweldige soeverein verloren. De impact
van koningin Elizabeth als leider en humanitaire heeft zoveel generaties over de hele
wereld beïnvloed. Haar onbaatzuchtigheid en plichtsbesef zullen nooit worden weerspiegeld.
Ik had het voorrecht om een aantal keer aan koningin Elizabeth te worden voorgesteld, maar
het meest trotse moment was het ontvangen van mijn OBE-eer in het paleis en het gesprek
dat we op dat moment deelden. Ik ben diep en diep bedroefd door haar verlies."

Reactie van zangeres Céline Dion op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Hare Majesteit Koningin Elizabeth II was zo'n gracieuze, elegante vrouw van buitengewone
vriendelijkheid. Ze wijdde haar leven aan de openbare dienst en hielp onvermoeibaar anderen
in nood. Ze was echt een inspiratie van kracht en waardigheid voor zo velen, en haar verlies
zal diep gevoeld worden over de hele wereld... we zullen haar allemaal missen. Mijn oprechte
deelneming aan de koninklijke familie en aan iedereen die haar liefhad en koesterde. Céline"

Reactie Prins Albert II van Monaco op het overlijden van Koningin Elizabeth:

Aan Zijne Majesteit Koning Charles III Buckingham Palace Londen

"Uwe Majesteit,

Met diepe droefheid hebben Mijn Familie en ik kennis genomen van het overlijden
van uw geliefde moeder, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Staat u mij toe u, de leden van de koninklijke familie en de mensen van het
Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest, mijn oprechte en oprechte condoleances
over te brengen voor uw verlies in deze tijd van groot verdriet.

Hare Majesteits niet aflatende inzet en plichtsbetrachting tijdens Haar regeerperiode is altijd buitengewoon
inspirerend geweest; Het zal lang worden herinnerd en bewonderd. Ze vertegenwoordigde echt de eenheid en
waardigheid van het Verenigd Koninkrijk gedurende de laatste zeven decennia.

Mijn familie en de mensen van Monaco sluiten zich bij mij aan bij het sturen
van onze oprechte gedachten en gebeden." - Albert, Prins van Monaco


Foto: © Eric Mathon / Palais princier

Als teken van respect voor de Britse autoriteiten zal de prinselijke vlag halfstok hangen tot de
begrafenis van koningin Elizabeth II op 19 september 2022. Dezelfde regelingen zullen worden
getroffen voor de vlaggen van de regering, het aartsbisdom, de National Raad en het gemeentehuis.


Foto: © Axel Bastello / Palais princier

Reactie Prinses Charlène van Monaco op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Ik ben diep bedroefd door het nieuws van het overlijden van Hare Majesteit
Koningin Elizabeth II, een werkelijk geweldige dame wier toewijding en service
over de hele wereld werd erkend tijdens de 70 jaar van haar regeerperiode.

Vandaag zijn mijn gedachten bij haar familie, haar kinderen,
haar kleinkinderen, haar achterkleinkinderen en het Britse volk."


Foto: Prinses Charlène van Monaco

Felipe en Letizia gingen naar de residentie van de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk
in Spanje om het condoleanceregister te ondertekenen ter gelegenheid van het overlijden
van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Zijne Majesteit Koning Felipe heeft in een telegram aan Koning Charels zijn condoleances
namens de regering en het Spaanse volk betuigd met de dood van Koningin Elizabeth II:

"Zij is ongetwijfeld getuige geweest van, geschreven en gevormd door veel van de meest relevante
hoofdstukken in de geschiedenis van onze wereld in de afgelopen zeven decennia. Haar plichtsbesef,
toewijding en een leven gewijd aan het dienen van de mensen van het Verenigd Koninkrijk en
Noord-Ierland waren een voorbeeld voor ons allemaal en zullen een sterke en waardevolle erfenis
blijven voor toekomstige generaties. Je bent in onze harten en gedachten."

Evenzo wilde Felipe de institutionele handeling van de V eeuw van de aankomst in Sevilla van de
expeditie van de eerste ronde de wereld beginnen, die ook de dag ervoor plaatsvond in het Real
Alcázar van Sevilla, met een paar woorden van herinnering aan Hare Majesteit Elizabeth II:
"Het is op dit moment niet gemakkelijk om ons diepe gevoel, zowel persoonlijk als familiaal
en institutioneel, van verlies tijdens zijn afwezigheid en van enorm respect voor zijn figuur
en carrière trouw over te brengen." Hij voegde er ook aan toe dat ze herinnerd zal worden als
"een van de beste koninginnen aller tijden vanwege haar waardigheid, plichtsbesef, moed en
toewijding aan haar volk altijd en te allen tijde."


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey

Prinses Elisabeth tekent het rouwregister op de residentie
van de Britse ambassadeur, ter ere van Koningin Elizabeth II.


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

1966: Koningin Elizabeth II, Prins Philip, Hertog van Edinburgh, en Koningin Fabiola in
de Koninklijke trein tussen Brussel en Brugge. De foto werd genomen door Koning Boudewijn.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

1966: Koningin Fabiola en Koningin Elizabeth II in Laken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

1994: Koning Albert II, Koningin Paola samen met Koningin Elizabeth II
en Prins Philip, Hertog van Edinburgh, in Buckingham Palace.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Noorwegen en Elizabeth:
Koningin Elizabeth en koning Harald waren achterneef en nicht. Ze deelden dezelfde overgrootouders,
Koning Edward VII en Koningin Alexandra, die de vader en moeder waren van de Noorse Koningin Maud.

Koningin Elizabeth is het enige staatshoofd dat drie staatsbezoeken aan Noorwegen
heeft gebracht. Tijdens haar lange regeerperiode bracht de koningin een staatsbezoek
aan Koning Haakon VII, Koning Olav V en Zijne Majesteit Koning Harald.

Leden van de Noorse koninklijke familie hebben het Verenigd Koninkrijk bezocht
in verband met vele officiële gelegenheden, en hebben ook vaak hun Britse
familieleden bezocht tijdens privéreizen naar Engeland en Schotland.

Toen was Prinses Elizabeth nog maar een kind toen ze Koning Haakon en Koningin Maud voor het eerst ontmoette.
De Noorse Koning en Koningin reisden regelmatig naar het Verenigd Koninkrijk terwijl Koningin Maud nog
leefde,en Koning Haakon bleef na haar dood nauw contact onderhouden met zijn Britse familie.

Toen Noorwegen in 1940 door Duitsland werd bezet, werden Koning Haakon en Kroonprins
Olav gedwongen het land te ontvluchten en in ballingschap in Londen te leven. Dit
bracht de twee takken van de familie nog dichter bij elkaar.

Voordat hij de Koning van Noorwegen werd, stond Koning Haakon bekend als Prins Carl van Denemarken.
De naam Charles is de Engelse versie van de naam Carl, en Koningin Elizabeth verwees altijd naar
Koning Haakon als "oom Charles". Er wordt gezegd dat "oom Charles" de favoriete oom van de Koningin
was en dat ze in 1948 haar eerste kind, Prins Charles, naar Koning Haakon noemde.

Nadat Koningin Elizabeth op 25-jarige leeftijd de troon besteeg, was Noorwegen het eerste
land buiten het Gemenebest waaraan ze een staatsbezoek bracht. Vele jaren later herinnerde
ze zich haar aankomst op het Royal Yacht Britannia in een toespraak tot koning Harald:

"In 1955, tijdens mijn eerste bezoek buiten het Gemenebest, zeilden Prins Philip en ik
de Oslo-fjord in Britannia op om deel te nemen aan de viering van het gouden jubileum
van de onafhankelijkheid van Noorwegen. Het was midzomer, een betoverende tijd in Noorwegen,
en ik herinner me de vreugdevuren langs de kustlijn toen we aankwamen en het enthousiaste
welkom dat we ontvingen als gasten van uw grootvader, Koning Haakon."

Als gevolg van zijn vele jeugdbezoeken en de tijd die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland
doorbracht, ontwikkelde Koning Olav een hechte band met Koningin Elizabeth en de Britse koninklijke
familie. Hij bezocht hen regelmatig en voegde zich elk jaar in november op Remembrance Day bij zijn
Britse familie om leden van de strijdkrachten te eren die stierven tijdens hun werk.

Een van de eerste staatsbezoeken van Koning Olav buiten de Scandinavische landen was aan het Verenigd
Koninkrijk, waar koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh hem in Schotland verwelkomden.

Nadat Koning Olav in 1991 stierf, hebben Koning Harald en Koningin Sonja de hechte relatie
voortgezet, zowel officieel als privé. De Koning en Koningin hebben jaarlijks een bezoek
gebracht aan het Verenigd Koninkrijk en de Britse koninklijke familie.

Koningin Elizabeth en Koning Harald hebben geholpen om de banden uit het verleden naar de
toekomst te dragen. Van hun respectieve grootouders, Koning George V en Koningin Maud,
tot hun achterkleinkinderen en kleinkinderen, Prins George en Prinses Ingrid Alexandra.

Denemarken en Elizabeth:
Als de toenmalige Prinses Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland,
Hertogin van Edinburgh, kreeg de overleden Koningin in november 1947 de insignes van de Orde van
de Olifant; dat wil zeggen, Prinses Elizabeth ontving de insignes van de orde (de olifant en de
borstster) zonder geridderd te zijn. In 1958, toen Frederik IX (in verband met de 18e verjaardag
van de toenmalige Deense troonopvolger) bij koninklijk rescript instelde dat zowel vrouwen als
mannen vanaf dat moment toegang moesten hebben tot het ontvangen van de Orde van de Olifant,
werd het toen met terugwerkende kracht bepaald dat de benoeming van Koningin Elizabeth tot Ridder
in de Orde van de Olifant moet worden geteld vanaf 16 november 1947 - dezelfde dag waarop haar
echtgenoot, Prins Philip, hertog van Edinburgh, Ridder in de Orde van de Olifant werd.

Wanneer de Orde van de Olifant na de begrafenis van Koningin Elizabeth wordt teruggegeven aan het
Kapittel van de Royal Orders of Chivalry, zal het dus bijna 75 jaar in actieve dienst zijn geweest.

In de Kapel van de Koninklijke Orden van Ridderschap bij Paleis Frederiksborg werd het koninklijke
wapen van de Prinses (later de Koningin) opgehangen. De kwartieren van het wapen stellen respectievelijk
Engeland (de drie leeuwen), Schotland (de rechtopstaande leeuw binnen een rand van lelies) en Ierland
(de harp) voor. Over het wapen en de steunen zijn zogenaamde labels met twee kruisen en een roos
aangebracht, wat aangeeft dat deze versie van het Britse koninklijke wapen van Prinses Elizabeth is.
De tekst-dragende kousenband die het wapen omringt, bevat het motto van de hoogste Engelse ridderorde,
The Most Noble Order of the Garter, "Honi soit qui mal y pense" - "Shame on him who thinks this evil".

De leeuw en de eenhoorn die het wapen ondersteunen, vertegenwoordigen respectievelijk Engeland en Schotland.
Het wapen wordt bekroond met de speciale kronen van rang voor de zonen en dochters van de Britse monarch.


Foto: Det Nationalhistoriske Museum ©

Zweden en Elizabeth:
De Koning (via zijn beide ouders) en Koningin Elizabeth zijn achterkleinkinderen
van Koningin Victoria, waardoor ze familie van elkaar zijn.

Tijdens het bewind van de Koningin bracht ze twee staatsbezoeken aan Zweden, in 1956 en 1983.
Na haar troonsbestijging werd de Koning in 1975 naar Groot-Brittannië uitgenodigd om staatsbezoeken
te brengen aan Edinburgh en Londen. In de loop der jaren hebben de twee staatshoofden en hun
respectievelijke families tijd doorgebracht bij zowel officiële als meer privé-gelegenheden.

Koningin Elizabeth II werd op 26 mei 1953 door koning Gustaf VI Adolf benoemd tot lid van de
Koninklijke Orde van de Serafijnen. Op 23 mei 1975 ontving de koningin de ketting van de Orde
van de Serafijnen. Koningin Elizabeth hield de Orde van de Serafijnen voor 69 jaar - langer
dan wie dan ook - en was het 722e lid van de Orde sinds de oprichting in 1748.

Op de dag van de staatsbegrafenis van Koningin Elizabeth II in Groot-Brittannië hebben de Kroonprinses
en Prins Daniel vandaag een bezoek gebracht aan de Church of England en de residentie van de Britse
ambassadeur in Stockholm om kaarsen aan te steken en hun condoleances te schrijven.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden

Op 19 september 2022 vond het ringen van serafijnen plaats in de Riddarholmskyrkan
voor Koningin Elizabeth II, die lid was van de Royal Order of Seraphim.

Voor de dag van de begrafenis had de koning ook besloten dat de vlaggen
van de koninklijke kastelen maandag halfstok zouden hangen.

Koningin Elizabeth II werd benoemd tot lid van de Royal Orde van de Serafijnen door Koning Gustaf
VI Adolf op 26 mei 1953. De Koningin werd op 23 mei 1975 door de Koning onderscheiden met de ketting
van de Orde van de Serafijnen. Koningin Elizabeth is een van de langste houders van de Orde van
de Serafijnen, 69 jaar, en was het 722e lid van de Orde sinds het oprichtingsjaar 1748.

Het rinkelen van serafijnen werd traditioneel uitgevoerd op dezelfde dag als de
begrafenis van het lid en duurde een uur. Tijdens het rinkelen van de serafijnen
werd het serafijnenschild van Koningin Elizabeth II in het koor geplaatst.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court of Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court of Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court of Sweden


Foto: Lisa Raihle Rehbäck / The Royal Court of Sweden

Monaco en Koning Charles III:
Aan Zijne Majesteit Koning Charles III Buckingham Palace Londen

Uwe Majesteit,

Het is een waar genoegen u onze hartelijke gelukwensen
aan te bieden ter gelegenheid van uw troonsbestijging.

De Prinses en ik wensen u veel succes bij het leiden van de mensen van het
Verenigd Koninkrijk en de vele grote naties van het Gemenebest. Ik ben ervan
overtuigd dat onder uw bewind vrede en stabiliteit zullen blijven bloeien.

Ik kijk er naar uit om het belangrijke werk dat je in je leven hebt bereikt de komende jaren
verder te zien bloeien. Met name het grote gewicht dat u hecht aan duurzaamheid, de strijd
tegen klimaatverandering en problemen met het behoud van de oceaan, waarvan ik weet dat we
ze allebei van het grootste belang vinden voor de toekomst van onze planeet.

Namens de burgers van het Vorstendom Monaco is het mij een eer om
onze beste wensen voor een goede gezondheid en voorspoed te delen.

- Prins Albert II van Monaco


Foto: © G. Lukomski / Archives Palais princier

Verklaring van Koning Charles III na het overlijden van de Koningin, 8 september 2022


De dood van mijn geliefde moeder, Hare Majesteit de Koningin, is een
moment van het grootste verdriet voor mij en alle leden van mijn familie.

We rouwen diep om het overlijden van een geliefde Soeverein en een zeer geliefde
Moeder. Ik weet dat haar verlies diep gevoeld zal worden in het hele land, de
rijken en het Gemenebest, en door talloze mensen over de hele wereld.

Tijdens deze periode van rouw en verandering zullen mijn familie en ik worden getroost en gesteund door
onze kennis van het respect en de diepe genegenheid waarmee de koningin zo algemeen werd gewaardeerd.

Rouw- en condoleanceregelingen in de koninklijke residenties, 9 september 2022


Koninklijke rouw:

Na het overlijden van Hare Majesteit de Koningin wenst Zijne Majesteit de Koning dat er een
periode van koninklijke rouw in acht wordt genomen vanaf nu tot zeven dagen na de begrafenis
van de Koningin. De datum van de begrafenis zal te zijner tijd worden bevestigd.

Koninklijke rouw zal worden waargenomen door leden van de koninklijke familie, personeel
van het koninklijk huis en vertegenwoordigers van het koninklijk huis met officiële taken,
samen met troepen die zich inzetten voor ceremoniële taken.

Vlaggen bij koninklijke residenties:

De vlaggen van koninklijke residenties waren gisteren, donderdag 8 september 2022, halfstok en
zullen halfstok blijven tot 08.00 uur op de ochtend na de laatste dag van de koninklijke rouw.

De halfstok van vlaggen bij koninklijke residenties is niet van toepassing op de Royal Standard en de Royal
Standard in Schotland wanneer de Koning in residentie is, omdat ze altijd bij volle mast worden gevlogen.

Richtlijnen voor vlaggen bij andere openbare gebouwen zijn
uitgegeven door het ministerie van Cultuur, Media en Sport.

Koninklijke saluutschoten:

Royal Salutes zullen vandaag om 13:00 uur BST in Londen worden afgevuurd in Hyde Park door
The King's Troop Royal Horse Artillery en in de Tower of London door de Honorable Artillery
Company. Voor elk jaar van het leven van de koningin wordt er één schot afgevuurd.

Sluiting van de Koninklijke Residenties:

Koninklijke Residenties zullen sluiten tot na de begrafenis van de Koningin. Dit omvat The Queen's
Gallery en de Royal Mews in Buckingham Palace, en The Queen's Gallery in Edinburgh. Balmoral Castle en
Sandringham House, de privélandgoederen van de koningin, zullen ook voor deze periode sluiten. Bovendien
zal Hillsborough Castle, de officiële residentie van de Soeverein in Noord-Ierland, worden gesloten.

Bloemenhulde bij de koninklijke residenties:

Na het overlijden van Hare Majesteit de Koningin wordt het volgende advies gegeven aan
leden van het publiek die bloemenhulde willen achterlaten bij de koninklijke residenties:

- In Buckingham Palace zullen leden van het publiek worden begeleid om bloemenhulde te brengen op
speciale locaties in The Green Park of Hyde Park. Bloemen die buiten de poorten van Buckingham
Palace worden achtergelaten, worden verplaatst naar The Green Park Floral Tribute Garden van
The Royal Parks. Verdere richtlijnen zullen worden uitgegeven door The Royal Parks.

- Bij Windsor Castle kunnen bloemstukken worden achtergelaten bij Cambridge Gate op de Long Walk.
Deze bloemen worden elke avond naar het kasteel gebracht en op het gras van Castle Chapter aan de
zuidkant van St George's Chapel en Cambridge Drive geplaatst.

- Op het Sandringham Estate worden leden van het publiek aangemoedigd
om bloemstukken achter te laten bij de Norwich Gates.

- Bij Balmoral Castle kunnen bloemstukken worden achtergelaten bij de hoofdingang.

- In het Palace of Holyroodhouse worden leden van het publiek aangemoedigd
om bloemstukken te leggen in de Physic Garden, naast de Abbey Strand-poort.

- Bij Hillsborough Castle kunnen bloemstukken worden
gelegd op het Castle Forecourt, voor de hoofdpoorten.

Informatie over bloemstukken bij andere openbare gebouwen
en locaties wordt verstrekt door het Cabinet Office.

Condoleanceboeken in de koninklijke residenties:

Er zijn geen fysieke condoleanceregisters in de koninklijke residenties.

Een online condoleanceregister voor degenen die berichten willen achterlaten, is
beschikbaar op de Royal website: https://www.royal.uk/send-message-condolence

De Koning en de Koningin Gemalin komen aan bij Buckingham Palace, 9 september 2022


Na de dood van Hare Majesteit de Koningin reisden Zijne Majesteit de Koning en
de Koningin Gemalin naar Londen na een nacht in Balmoral te hebben doorgebracht.

Hunne Majesteiten hadden de kans om de bloemenhulde buiten
het paleis te bekijken en leden van de menigte te ontmoeten.

De Koning ontving ook in audiëntie de minister-president, de Rt. Hon. Liz Truss MP.


Foto: Instagram Buckingham Palace


Foto: Instagram Buckingham Palace

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning tot de natie en het Gemenebest, 9 september 2022


Ik spreek vandaag tot u met gevoelens van diepe droefheid. Haar hele leven was Hare Majesteit de
Koningin – mijn geliefde moeder – een inspiratie en voorbeeld voor mij en mijn hele familie, en
we zijn haar de meest oprechte schuld verschuldigd die een familie aan hun moeder kan hebben;
voor haar liefde, genegenheid, leiding, begrip en voorbeeld. Het leven van Koningin Elizabeth
was een goed geleefd leven; een belofte met het lot gehouden en ze is het meest gerouwd in haar
overlijden. Die belofte van levenslange dienstbaarheid hernieuw ik jullie vandaag allemaal.

Naast het persoonlijke verdriet dat mijn hele familie voelt, delen we ook met zo velen van jullie
in het Verenigd Koninkrijk, in alle landen waar de koningin staatshoofd was, in het Gemenebest en
over de hele wereld, een diep gevoel van dankbaarheid voor de meer dan zeventig jaar waarin mijn
moeder, als koningin, de mensen van zoveel landen heeft gediend. In 1947, op haar eenentwintigste
verjaardag, beloofde ze in een uitzending van Kaapstad aan het Gemenebest haar leven, of het nu kort
of lang was, te wijden aan de dienst van haar volkeren. Dat was meer dan een belofte: het was een
diepgaand persoonlijk engagement dat haar hele leven kenmerkte. Ze heeft offers gebracht voor haar
plicht. Haar toewijding en toewijding als Soeverein heeft nooit afgezien, in tijden van verandering
en vooruitgang, in tijden van vreugde en viering, en in tijden van verdriet en verlies. In haar leven
van dienstbaarheid zagen we die blijvende liefde voor traditie, samen met die onverschrokken omhelzing
van vooruitgang, die ons groot maken als naties. De genegenheid, bewondering en respect die ze inspireerde
werden het kenmerk van haar regering. En zoals elk lid van mijn familie kan getuigen, combineerde ze deze
kwaliteiten met warmte, humor en een feilloos vermogen om altijd het beste in mensen te zien. Ik breng
hulde aan de nagedachtenis van mijn moeder en ik eer haar leven van dienst. Ik weet dat haar dood zo velen
van jullie grote droefheid brengt en ik deel dat gevoel van verlies, mateloos, met jullie allemaal.

De rol en de plichten van de monarchie blijven ook bestaan, evenals de bijzondere relatie en
verantwoordelijkheid van de soeverein jegens de Kerk van Engeland - de kerk waarin mijn eigen
geloof zo diep geworteld is. In dat geloof, en de waarden die het inspireert, ben ik opgevoed
om een gevoel van plicht jegens anderen te koesteren en om de kostbare tradities, vrijheden en
verantwoordelijkheden van onze unieke geschiedenis en ons systeem van parlementaire regering
met het grootste respect te koesteren. Zoals de koningin zelf deed met zo'n onwankelbare toewijding,
beloof ik mezelf nu ook plechtig, gedurende de resterende tijd die God mij schenkt, om de grondwettelijke
principes in het hart van onze natie hoog te houden. En waar u ook woont in het Verenigd Koninkrijk, of
in de rijken en gebieden over de hele wereld, en wat uw achtergrond of overtuigingen ook mogen zijn,
ik zal proberen u met loyaliteit, respect en liefde te dienen, zoals ik mijn hele leven heb gedaan.

Mijn leven zal natuurlijk veranderen als ik mijn nieuwe verantwoordelijkheden op me
neem. Het zal voor mij niet langer mogelijk zijn om zoveel van mijn tijd en energie
te besteden aan de goede doelen en zaken waar ik zo veel om geef. Maar ik weet dat
dit belangrijke werk zal doorgaan in de vertrouwde handen van anderen.

Dit is ook een tijd van verandering voor mijn gezin. Ik reken op de liefdevolle hulp van mijn lieve
vrouw, Camilla. Als erkenning voor haar eigen loyale openbare dienst sinds ons huwelijk zeventien
jaar geleden, wordt ze mijn Koningin Gemalin. Ik weet dat ze aan de eisen van haar nieuwe rol de
standvastige plichtsbetrachting zal brengen waarop ik zo ben gaan vertrouwen. Als mijn erfgenaam
neemt William nu de Schotse titels op zich die zoveel voor mij hebben betekend. Hij volgt mij op als
Hertog van Cornwall en neemt de verantwoordelijkheden voor het hertogdom Cornwall op zich, die ik al
meer dan vijf decennia op me heb genomen. Vandaag ben ik er trots op hem Prins van Wales, Tywysog
Cymru, te hebben gecreëerd, het land wiens titel ik zo enorm bevoorrecht heb mogen dragen gedurende
een groot deel van mijn leven en plicht. Met Catherine naast hem zal onze nieuwe Prins en Prinses
van Wales, ik weet het, onze nationale gesprekken blijven inspireren en leiden, en helpen om de
marginalen naar het middelpunt te brengen waar essentiële hulp kan worden gegeven. Ik wil ook
mijn liefde uiten voor Harry en Meghan terwijl ze hun leven in het buitenland blijven opbouwen.

Over iets meer dan een week zullen we samenkomen als een natie, als een Gemenebest en zelfs
een wereldwijde gemeenschap, om mijn geliefde moeder te rusten te leggen. Laten we in ons
verdriet gedenken en kracht putten uit het licht van haar voorbeeld. Namens mijn hele familie
kan ik alleen maar de meest oprechte en oprechte dank uitspreken voor jullie condoleances en
steun. Ze betekenen meer voor mij dan ik ooit kan uitdrukken. En tegen mijn lieve mama, nu je
aan je laatste grote reis begint om je bij mijn lieve overleden papa te voegen, wil ik gewoon dit
zeggen: dank je. Dank u voor uw liefde en toewijding aan onze familie en aan de familie van naties
die u al die jaren zo ijverig hebt gediend. Mogen "vluchten van engelen u zingen tot uw rust".Een verklaring van Edoardo Mapelli Mozzi, 9 september 2022


"Ongelooflijk moeilijk te verwerken de afgelopen 24 uur. Wat een ongelooflijke
vrouw en een buitengewoon stempel heeft ze op de hele wereld achtergelaten.
Zij was de rots waarop het moderne Groot-Brittannië is gebouwd.

We hebben veel geluk dat onze kleintjes deze zomer geweldige tijd met haar
hebben kunnen doorbrengen. Rust in vrede Majesteit. We zullen je zo missen."


Foto: Benjamin Wheeler / Edoardo Mapelli Mozzi

De Toetredingsraad en de belangrijkste proclamatie van Koning Charles III, 10 september 2022


Zijne Majesteit de Koning werd formeel uitgeroepen als Koning Charles III op
10 september 2022 tijdens de Toetredingsraad, gehouden in het St. James's Palace.

Deze historische ceremonie, die voor het eerst werd gefilmd, begon met een bijeenkomst
van de Privy Council. De Koningin Gemalin en de Prins van Wales waren aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst riep de Privy Council Zijne Majesteit officieel uit tot Koning Charles III.

Overwegende dat het de Almachtige God heeft behaagd om onze overleden Soevereine Lady Koningin
Elizabeth, de Tweede van Gezegende en glorieuze herinnering, tot Zijn Genade te roepen, door
wiens overlijden de Kroon van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
uitsluitend en terecht is toegekomen aan Prins Charles Philip Arthur George: Wij, daarom, de
Lords Spiritual and Temporal of this Realm en leden van het House of Commons, samen met andere
leden van Hare Majesteits Privy Council en vertegenwoordigers van de Realms and Territories,
Aldermen and Citizens of London, en anderen, publiceer en verkondig nu hierbij met één stem en
instemming van tong en hart dat Prins Charles Philip Arthur George nu, door de dood van onze
overleden Soeverein van Gelukkige Herinnering, onze enige wettige en rechtmatige Liege Lord
Charles de Derde is geworden, door de Genade Gods van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en van zijn andere rijken en gebieden, koning, hoofd
van het Gemenebest, verdediger van het geloof, aan wie wij erken alle geloof en
gehoorzaamheid met nederige genegenheid; God smeken door wie koningen en koninginnen
regeren om Zijne Majesteit te zegenen met lange en gelukkige jaren om over ons te regeren.

Gegeven in St. James's Palace deze tiende september in
het jaar van Onze Lieve Heer tweeduizend tweeëntwintig.

GOD SAVE THE KING

De Koning was aanwezig bij het tweede deel van de ceremonie,
waar hij zijn eerste Privy Council-vergadering hield.

Zijne Majesteit legde een persoonlijke verklaring af en las en ondertekende
een eed om de veiligheid van de kerk in Schotland te handhaven.

Verklaring van Zijne Majesteit de Koning:

"Mijne heren, dames en heren.

Het is mijn meest droevige plicht u het overlijden van mijn geliefde moeder, de koningin, aan te kondigen.

Ik weet hoe diep jij, de hele natie - en ik denk dat ik de hele wereld mag zeggen - met mij meeleeft
in het onherstelbare verlies dat we allemaal hebben geleden. Het is de grootste troost voor mij te
weten van het medeleven dat zo velen hebben betuigd aan mijn zuster en broers en dat zo'n
overweldigende genegenheid en steun moet worden betuigd aan onze hele familie bij ons verlies.

Aan ons allemaal als familie, wat betreft dit koninkrijk en de bredere familie van naties waarvan het
deel uitmaakt, gaf mijn moeder een voorbeeld van levenslange liefde en onbaatzuchtige dienstbaarheid.

Het bewind van mijn moeder was ongeëvenaard in duur, toewijding en
toewijding. Zelfs als we rouwen, danken we voor dit zeer trouwe leven.

Ik ben me ten zeerste bewust van deze grote erfenis en van de plichten en zware verantwoordelijkheden
van de soevereiniteit die nu op mij zijn overgegaan. Bij het opnemen van deze verantwoordelijkheden
zal ik ernaar streven het inspirerende voorbeeld te volgen dat ik heb gekregen bij het handhaven van
de constitutionele regering en zal ik streven naar vrede, harmonie en welvaart van de volkeren van
deze eilanden en van de rijken en gebieden van het Gemenebest over de hele wereld.

Bij dit doel weet ik dat ik zal worden gesteund door de genegenheid en loyaliteit van de volkeren wier
soeverein ik ben geroepen, en dat ik bij de uitvoering van deze taken zal worden geleid door de raad van
hun gekozen parlementen. In dit alles ben ik diep bemoedigd door de constante steun van mijn geliefde vrouw.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn bereidheid en intentie te bevestigen om de
traditie voort te zetten van het afstaan van de erfelijke inkomsten, inclusief het
Kroondomein, aan Mijn Regering ten behoeve van iedereen, in ruil voor de Soevereine
Subsidie, die Mijn officiële taken als staatshoofd ondersteunt en hoofd van de natie.

En bij het uitvoeren van de zware taak die mij is opgelegd en waaraan ik nu opdraag
wat mij nog rest van mijn leven, bid ik om de leiding en hulp van de Almachtige God."

Na de Toetredingsraad werd de hoofdproclamatie gedaan vanaf
het balkon met uitzicht op Friary Court in St James's Palace.

De proclamatie werd voorgelezen door Garter King of Arms, vergezeld
van de Earl Marshal, andere Officers of Arms en de Serjeants at Arms.


Foto: Instagram Buckingham Palace


Foto: Instagram Buckingham Palace

De eed van Zijne Majesteit de Koning met betrekking tot de
veiligheid van de Church of Scotland, 10 september 2022


Ik begrijp dat de wet vereist dat ik bij Mijn toetreding tot de Kroon de
eed afleg en onderteken met betrekking tot de veiligheid van de Kerk van
Schotland. Ik ben klaar om dat te doen bij deze eerste gelegenheid.

Ik, Charles de Derde, bij de gratie Gods van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en van Mijn andere Realms en gebieden, koning,
verdediger van het geloof,beloof en zweer trouw dat ik de regeling van de ware
protestantse religie onschendbaar zal handhaven en behouden, zoals vastgesteld door
de wetten die in Schotland zijn gemaakt ter vervolging van de claim van recht en in
het bijzonder door een wet met de titel "Een wet voor het veiligstellen van de
protestantse religie en presbyteriaanse kerkelijke regering" en door de wetten aangenomen
in het parlement van beide koninkrijken voor de vereniging van de twee koninkrijken, samen
met de regering, aanbidding, discipline, rechten en voorrechten van de Church of Scotland.

Dus help me God.

Regelingen voor de begrafenis van Hare Majesteit de Koningin, 10 september 2022


De staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin zal plaatsvinden op maandag 19 september 2022
om 11.00 uur BST in Westminster Abbey. Voorafgaand aan de staatsbegrafenis ligt de Koningin vier
dagen lang in Westminster Hall, zodat het publiek hun respect kan betuigen.

De kist van de Koningin staat momenteel in de balzaal van Balmoral Castle. Hare Majesteits kist
zal morgen, zondag 11 september, over de weg naar Edinburgh reizen om aan te komen bij het
Palace of Holyroodhouse, waar het tot maandagmiddag 12 september in de Troonzaal zal rusten.

Op de middag van maandag 12 september zal een processie worden gevormd op het voorplein
van het Palace of Holyroodhouse om de kist naar St Giles' Cathedral in Edinburgh te
vervoeren. De koning en leden van de koninklijke familie zullen deelnemen aan de processie
en een dienst bijwonen in de St. Giles' Cathedral om de kist in ontvangst te nemen.

De kist van Hare Majesteit zal dan rusten in St Giles' Cathedral, bewaakt door Vigils van The
Royal Company of Archers, om de mensen van Schotland in staat te stellen hun respect te betuigen.

In de middag van dinsdag 13 september zal de kist van de koningin vanuit Schotland per
Royal Air Force-vliegtuig vanaf Edinburgh Airport reizen en later die avond aankomen
op RAF Northolt. De kist wordt op de reis vergezeld door The Princess Royal.

De kist van de Koningin zal dan over de weg naar Buckingham Palace worden vervoerd, om te rusten
in de Bow Room. Op woensdagmiddag 14 september zal de kist in processie worden gedragen op een
kanonwagen van The King's Troop Royal Horse Artillery van Buckingham Palace naar het Palace of
Westminster, waar de Koningin in de Westminster Hall zal liggen tot de ochtend van de staatsbegrafenis.

De processie zal reizen via Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards en Horse Guards Arch,
Whitehall, Parliament Street, Parliament Square en New Palace Yard. Nadat de kist is aangekomen
in Westminster Hall, zal de aartsbisschop van Canterbury een korte dienst leiden, bijgestaan
door de zeer eerwaarde dr. David Hoyle, decaan van Westminster, en bijgewoond door de Koning
en leden van de koninklijke familie, waarna de staatsligging zal beginnen.

Tijdens de staatsligging krijgen leden van het publiek de gelegenheid om Westminster Hall te
bezoeken om hun respect te betuigen aan de Koningin. Op de ochtend van maandag 19 september 2022
eindigt de staatsligging en wordt de kist in processie van het Palace of Westminster naar
Westminster Abbey gebracht, waar de staatsbegrafenis zal plaatsvinden.

Na de staatsbegrafenis zal de kist in processie reizen van Westminster Abbey naar
Wellington Arch. Van Wellington Arch zal de kist naar Windsor reizen en eenmaal daar
zal de State Hearse in processie reizen naar St. George's Chapel, Windsor Castle via de
Long Walk. Er zal dan een Committal Service plaatsvinden in de St. George's Chapel.

De koninklijke familie bekijkt de bloemstukken voor Koningin Elizabeth, 10 september 2022


In Windsor en Balmoral hebben leden van de koninklijke familie veel van de
bloemstukken bekeken die zijn achtergelaten ter nagedachtenis aan de Koningin.


Foto: Owen Humphreys, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Owen Humphreys, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace

Een update over het programma van Zijne Majesteit de Koning, 10 september 2022


De komende dagen zal Zijne Majesteit de Koning de koninklijke familie, de natie, de
Realms en het Gemenebest blijven leiden bij het rouwen van Hare Majesteit de Koningin.

Morgenochtend, op zondag 11 september 2022, ontmoet de Koning de secretaris-generaal
van het Gemenebest in Buckingham Palace. De Koning zal dan Realm High Commissioners
en hun echtgenoten ontvangen in de Bow Room van Buckingham Palace.

Op maandag 12 september 2022 reizen de Koning en de Koningin Gemalin naar Westminster Hall
waar beide Houses of Parliament elkaar zullen ontmoeten om hun condoleances te betuigen
bij het overlijden van de Koningin. De Koning zal zijn antwoord geven.

De Koning en de Koningin Gemalin reizen vervolgens per vliegtuig naar Edinburgh. Hunne Majesteiten
zullen eerst naar het Palace of Holyroodhouse reizen. Daar zal de Koning de erewacht inspecteren.
Daarna volgt de Ceremony of the Keys op het voorplein van het Palace of Holyroodhouse.

De Koning zal dan een dienst van gebed en bezinning bijwonen voor het leven van Hare
Majesteit de Koningin in St Giles' Cathedral, voordat hij terugkeert naar Holyrood.

In het Paleis zal de Koning een audiëntie hebben bij de eerste minister,
gevolgd door een audiëntie bij de voorzitter van het Schotse parlement.

De Koning en de Koningin Gemalin zullen dan het Schotse parlement bijwonen om een
motie van medeleven in ontvangst te nemen. De koning zal zijn antwoord geven.

Die avond zal Zijne Majesteit de Koning een wake houden met
leden van de koninklijke familie in de St. Giles' Cathedral.

De volgende ochtend, op dinsdag 13 september 2022, reizen de Koning en de Koningin Gemalin per
vliegtuig naar Belfast en vervolgens naar Hillsborough Castle. Daar zullen ze een tentoonstelling
bekijken over de lange samenwerking van Hare Majesteit de Koningin met Noord-Ierland.

De Koning zal dan de staatssecretaris voor Noord-Ierland en de partijleiders ontmoeten en een
condoleancebericht ontvangen onder leiding van de voorzitter van de Noord-Ierse Assemblee.

De Koning zal zijn antwoord geven.

Na een korte receptie in Hillsborough, reizen de Koning en de Koningin Gemalin naar St Anne's Cathedral
voor een gebeds- en bezinningsdienst. Voor de dienst zal Zijne Majesteit leiders ontmoeten van alle grote
religies in Noord-Ierland. De Koning en Koningin Gemalin zullen dan vanuit Belfast vertrekken naar Londen.

Op woensdag 14 september 2022 leidt de Koning de stoet achter de kanonwagen met de
kist van Hare Majesteit naar Westminster Hall, waar de Lying in State zal beginnen.

Op vrijdag 16 september 2022 zullen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin
Gemalin Wales bezoeken. Nadere details over dit bezoek volgen te zijner tijd.

Een verklaring van de Prins van Wales, Prins William, 10 september 2022


"Donderdag verloor de wereld een buitengewone leider wiens toewijding aan het
land, de Realms en het Gemenebest absoluut was. Er zal de komende dagen
zoveel worden gezegd over de betekenis van haar historische regering.

Ik heb echter een oma verloren. En hoewel ik om haar verlies zal rouwen, voel ik
me ook ongelooflijk dankbaar. Ik heb tot in mijn vijfde decennium het voordeel
gehad van de wijsheid en geruststelling van de koningin. Mijn vrouw heeft twintig
jaar haar begeleiding en steun gehad. Mijn drie kinderen moeten vakanties met
haar doorbrengen en herinneringen creëren die hun hele leven meegaan.

Ze was aan mijn zijde op mijn gelukkigste momenten. En ze was aan mijn zijde tijdens de
droevigste dagen van mijn leven. Ik wist dat deze dag zou komen, maar het zal enige tijd
duren voordat de realiteit van het leven zonder oma echt zal aanvoelen.

Ik dank haar voor de vriendelijkheid die ze mijn familie en mij heeft getoond. En ik dank haar
namens mijn generatie voor het geven van een voorbeeld van dienstbaarheid en waardigheid in het
openbare leven dat van een andere leeftijd was, maar altijd relevant voor ons allemaal.

Mijn grootmoeder zei ooit dat verdriet de prijs was die we voor liefde betalen.
Al het verdriet dat we de komende weken zullen voelen, zal een bewijs zijn van de
liefde die we voelden voor onze buitengewone koningin. Ik zal haar nagedachtenis
eren door mijn vader, de Koning, op elke mogelijke manier te steunen."

De kist van Hare Majesteit de Koningin verlaat Balmoral Castle, 11 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin heeft Balmoral Castle verlaten.

Vergezeld door The Princess Royal en Sir Tim Laurence reist de stoet naar het Palace of Holyroodhouse.

De krans op de kist bevat Dhalia's, Sweet Peas, Phlox, White Heather en Pine Fir van het Balmoral Estate.

Bij aankomst in het Palace of Holyroodhouse werd de kist opgewacht door de Hertog van York,
de Graaf en Gravin van Wessex, The Princess Royal en vice-admiraal Sir Tim Laurence.

De kist zal tot maandagmiddag 12 september 2022 in de Troonzaal van het Palace of Holyroodhouse rusten.

Op maandag 12 september 2022 zal een processie worden gevormd op het voorplein van het
Palace of Holyroodhouse om de kist naar St Giles' Cathedral in Edinburgh te vervoeren.
De Koning en leden van de koninklijke familie nemen deel aan de processie en wonen
een dienst bij in de St. Giles' Cathedral om de kist in ontvangst te nemen.

De kist van Hare Majesteit zal dan rusten in St Giles' Cathedral, bewaakt door Vigils van The Royal
Company of Archers, om de mensen van Schotland in staat te stellen hun respect te betuigen.


Foto: Owen Humphreys, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Alkis Konstantinidis, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace

Parlement presenteert toespraken aan Zijne Majesteit Koning Charles III, 12 september 2022


De voorzitters van beide Houses of Parliament hebben maandag 12 september 2022 in Westminster Hall
toespraken gehouden tot Zijne Majesteit Koning Charles III, vergezeld van de koningin-gemalin.

De Sprekers brachten namens elk House condoleances over, waarop de Koning reageerde.

Verklaring van de voorzitter van het House of Commons, The Rt Hon. Sir Lindsay Hoyle:

"Voor ons allemaal is de koningin een constante aanwezigheid in ons leven geweest - zo vertrouwd
als een lid van de familie, maar toch iemand die een kalme en stabiele invloed op ons land heeft
uitgeoefend. De meesten van ons hebben nooit een tijd gekend dat ze er niet was. Haar dood is niet
alleen een tragedie voor de koninklijke familie, maar een verschrikkelijk verlies voor ons allemaal.

Tijdens haar 70 jaar op de troon - en zelfs daarvoor, als tiener, geruststellend en betrokken bij
kinderen en gezinnen die door de Tweede Wereldoorlog werden verstoord, heeft ze ons leven een gevoel
van evenwicht gegeven. Terwijl haar regering werd gekenmerkt door dramatische veranderingen in de wereld,
heeft Hare Majesteit haar niet-aflatende toewijding aan het VK, de Britse overzeese gebiedsdelen en het
Gemenebest van Naties behouden - en haar zachtaardige autoriteit en gezond verstand zijn overal gevoeld.

Ze heeft veel over de wereld gereisd, de koninklijke familie gemoderniseerd en wordt gecrediteerd
met het uitvinden van de koninklijke 'walkabout', waardoor ze tijdens haar bezoeken mensen uit
alle lagen van de bevolking kon ontmoeten. Als staatshoofd heeft ze tijdens haar regeerperiode
15 premiers van advies en het voordeel van een lange ervaring voorzien - en heeft ze meer dan
een kwart van alle Amerikaanse presidenten in de geschiedenis van de VS ontmoet.

De koningin is betrokken geweest bij alles wat belangrijk voor ons is en wat ons
maakt tot wie we zijn - van staatsaangelegenheden tot koninklijke bruiloften, en
vooral met Kerstmis, met haar wijze woorden en reflectieve jaarlijkse boodschap.

Ze is een moeder, grootmoeder en overgrootmoeder geweest - maar
ze is onze koningin geweest, en we zullen haar mateloos missen."

De toespraak van de spreker tot de koning namens het House of Commons:

"Uwe Majesteit,

Laat me u, en Hare Majesteit, de Koningin Gemalin, ons welkom heten bij deze plechtige gelegenheid.

Leden van beide Houses of Parliament komen hier samen om ons diep medeleven te betuigen met het
verlies dat we allemaal hebben geleden bij de dood van onze Soevereine Lady, Koningin Elizabeth.

We hebben gezien dat dit een verlies is dat over de hele wereld wordt gevoeld. Het is
een verlies voor het Verenigd Koninkrijk, de overzeese gebieden, de kroon afhankelijkheden
en de vele landen waarover ze regeerde. Het is een verlies voor het hele Gemenebest,
waar ze zoveel voor heeft gedaan. Het is een verlies voor ons allemaal.

Maar we weten vooral dat het een verlies is voor u, majesteit, en voor de koninklijke familie.

Kranten staan vol met foto's van Hare Majesteit sinds het nieuws bekend werd.
Het meest ontroerend waren die glimpen van het gezinsleven die meestal aan
het zicht van het publiek werden onttrokken.

Hoe diep ons verdriet ook is, we weten dat het uwe dieper is, en we
bieden u en de hele koninklijke familie ons oprechte medeleven aan.

We weten dat er niets is dat we kunnen zeggen ter ere van onze overleden koningin - uw
moeder - dat u niet al zult weten. Kamerleden hebben de afgelopen dagen gesproken over hun
ontmoetingen met koningin Elizabeth. Ze hebben gesproken over haar plichtsbesef, haar wijsheid,
haar vriendelijkheid en haar humor. Hoe ze de levens van honderdduizenden van hun kiezers
heeft geraakt tijdens haar bezoeken aan elk deel van het land. Hun woorden waren oprecht.

Ze zat in deze historische zaal, zoals U nu zit, bij vele gelegenheden. Sommige van die
gelegenheden waren om mijlpalen in haar eigen regering te vieren. De toespraken om haar
zilveren, gouden en diamanten jubileum te vieren hadden een rode draad: dat onze
constitutionele monarchie een symbool is van stabiliteit in een steeds veranderende wereld.

Zoals Spreker Boothroyd zei, "de wijsheid en genade van koningin Elizabeth, (...) toonden voor
iedereen de waarde van een constitutionele monarchie in het veiligstellen van de vrijheden van
onze burgers en de fundamentele eenheid van dit koninkrijk en het Gemenebest."

Bij andere gelegenheden was wijlen onze koningin hier om historische momenten te vieren, zoals de
vijftigste verjaardag van de Tweede Wereldoorlog, een oorlog waarin zij zelf in de strijdkrachten
diende. En in 1988 vierden we de driehonderdste verjaardag van de revoluties van 1688 tot 1689.

Het is misschien heel Brits om revoluties te vieren door een toespraak tot Hare Majesteit te houden.
Maar die revoluties hebben geleid tot onze grondwettelijke vrijheden en hebben de basis gelegd voor
een stabiele monarchie die de vrijheid beschermt. In Uw eerste toespraak tot de natie erkende U dat
Uw leven zou veranderen als gevolg van uw nieuwe verantwoordelijkheden. U beloofde Uzelf om de
grondwettelijke principes in het hart van onze natie hoog te houden.

Dit zijn zware verantwoordelijkheden. Zoals de naamgenoot van de overleden koningin, de vroegere
koningin Elizabeth, in haar laatste toespraak tot parlementariërs zei: "Koning zijn en een kroon
dragen, is heerlijker voor hen die hem zien, dan aangenaam voor hen die hem dragen".

We weten dat u het grootste respect hebt voor de kostbare tradities, vrijheden en
verantwoordelijkheden van onze unieke geschiedenis en ons systeem van parlementaire regering.

We weten dat U de verantwoordelijkheden die op U rusten, zult dragen met de
standvastigheid en waardigheid die Hare Majesteit heeft getoond. Toen het House
gisteren na de Toetredingsraad bijeenkwam, was mijn eerste, symbolische, daad de eed
af te leggen om trouw te zijn en trouw te zijn aan Uwe Majesteit, Koning Charles.

En dus is het mijn plicht om onze nederige toespraak tot U, onze nieuwe
Koning, te houden om zowel ons verdriet te uiten over het verlies van
onze Soevereine Lady als ons vertrouwen in de toekomst, in Uw Regering:

Meest genadige soeverein,
Wij, de meest plichtsgetrouwe en loyale onderdanen van Uwe Majesteit, het House of Commmons
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in het parlement, betuigen
de diepe sympathie van dit Huis voor het grote verdriet dat Uwe Majesteit heeft geleden door
de dood van wijlen de Koningin, de moeder van Uwe Majesteit; betuigen aan de hele koninklijke
familie de diepe sympathie van dit Huis in hun verdriet, dat wordt gedeeld door al haar leden;
verzeker Uwe Majesteit dat de niet aflatende toewijding van Hare Majesteit gedurende een
regeerperiode van meer dan zeventig jaar aan de dienst van ons grote land en zijn volk,
en aan de dienst van de landen en volkeren van de rest van het bredere Gemenebest, altijd
in genegenheid zal worden gehouden en dankbare herinnering; en betuig aan Uwe Majesteit
onze loyaliteit aan U en onze overtuiging dat U ernaar zult streven de vrijheden te
handhaven en het geluk van de mensen in al Uw Realms nu en in de komende jaren te bevorderen.

Verklaring van de Lord Speaker, The Rt Hon. Lord McFall van Alcluith:

"Na de dood van de koningin, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II,
zijn de natie en het hele Gemenebest verenigd in diepe rouw.

Al 70 jaar is ze een loyale en standvastige aanwezigheid
in het nationale leven van het Verenigd Koninkrijk.

Haar integriteit, unieke staat van dienst, diep gevoel van geloof en
toewijding aan haar rol hebben ervoor gezorgd dat ze zal worden beschouwd
als een uitstekend voorbeeld van een constitutionele monarch.

Haar vitale relatie met onze Kamer, waar de drie elementen van het Parlement
samenkomen tijdens de Staatsopening, zorgt ervoor dat ze voor altijd zal
worden herinnerd en gekoesterd door het House of Lords.

Vandaag gaan mijn gedachten, en inderdaad die van het hele Huis, uit naar Zijne Majesteit de Koning
en naar de leden van de koninklijke familie, voor wie dit gevoel van verlies groot zal zijn.

Vandaag reflecteert de natie op de service die koningin Elizabeth II
aan de kroon en haar volk heeft gegeven, en dankt ze voor haar leven.

Leden willen er misschien van op de hoogte zijn dat informatie over regelingen voor
het House binnenkort door Black Rod en de autoriteiten van het Huis zal worden verstrekt.

In dierbare herinnering aan een koningin gewijd aan Haar natie en Haar volk,

Lord McFall van Alcluith, Lord Speaker".

De toespraak van de Lord Speaker tot de koning namens het House of Lords:

"Majesteit, ik heet u en Hare Majesteit de Koningin Gemalin
vandaag welkom in het Parlement, bij deze plechtige gelegenheid.

Hare Majesteit, onze dierbare koningin, en uw geliefde en zeer gemiste moeder, kwamen hier
vele malen naar Westminster Hall om de felicitaties van haar loyale onderdanen in de twee
Houses of Parliament te ontvangen en om met hen historische monumenten en haar lange leven
van toegewijde publieke dienst. Ze was zowel een Leider van, als een dienaar van, Haar volk.
Haar nederigheid en integriteit dwongen het respect af en spraken tot de verbeelding van
volkeren en naties over de hele wereld. De vreugdevolle, niet aflatende en geruststellende
aanwezigheid van Hare Majesteit door de jaren heen maakte het moeilijk te bedenken dat haar
lange en inspirerende heerschappij van diepe en ongeëvenaarde toewijding ooit zou eindigen.
Wij, en de natie, sloten onze ogen voor deze onvermijdelijkheid.

Maar het is voorbij, slechts een paar maanden nadat we het historische platina-jubileum van
Hare Majesteit hebben gevierd. En zoals U zo ontroerend zei, Majesteit, in Uw toespraak tot
de natie, voelen we nu allemaal een "gevoel van onmetelijk verlies".

Niettemin blijven de kwaliteiten die Hare Majesteit met zo'n standvastigheid
belichaamde, om u, Majesteit, uw familie en al uw onderdanen te inspireren.
We herinneren ons haar inzet. Haar vriendelijkheid. Haar humor. Haar moed en
Haar standvastigheid. En het diepe geloof dat het anker in haar leven was.

Uwe Majesteit, dit is een historische ruimte, de muren zijn meer dan 900
jaar geleden gebouwd door William Rufus, het prachtige dak met hamerbalken
dat 300 jaar later in opdracht van Richard II is gemaakt.

Sinds de middeleeuwen heeft een groot deel van ons nationale verhaal zich
binnen deze muren afgespeeld, van openbare bijeenkomsten tot kroningsbanketten,
tot de eeuwen waarin deze zaal het hart van ons rechtssysteem was.

Maar deze oude hal is een leefruimte, en net als onze grote natie blijft het evolueren.
In 2012 kwam Hare Majesteit naar Westminster Hall om haar diamanten jubileum te vieren,
en we zagen de onthulling van het prachtige herdenkingsraam, in opdracht van leden van
beide Houses of Parliament, dat nu de noordmuur van deze historische ruimte siert.

En nu, tien jaar lang, heeft het licht van dat raam schoonheid toegevoegd aan de grijze
stenen van deze plek, ze in kleur badend en honderdduizenden bezoekers van het Palace
of Westminster herinnerd aan het toegewijde leven van dienst van Hare Majesteit.

Net als het licht dat door dit gedenkraam schijnt, zullen de magnifieke prestaties van Hare
Majesteit voortleven door ons leven en ons nationale discours permanent te verlichten en te
verrijken. Majesteit, ook al rouwen we om het verlies van onze dierbare koningin, wij en
toekomstige generaties zullen kracht putten uit Haar lichtend voorbeeld.

Majesteit, namens alle leden van het House of Lords beloof ik u mijn loyaliteit en wens u, en Hare
Majesteit de Koningin Consort, het beste in het leven van dienst waaraan u zich hebt toegewijd. We
zijn trots en nederig om u als onze koning te verwelkomen, en we kijken ernaar uit u in de komende
jaren bij vele gelegenheden in het Parlement en in deze zaal te mogen verwelkomen.

Tot slot, Uwe Majesteit, heeft het House of Lords mij de opdracht gegeven
om de volgende nederige toespraak te houden, die hun Lordships op
10 september 2022 zijn overeengekomen. Ik zal nu de toespraak voorlezen:

Meest genadige soeverein,

Wij, Uwe Majesteits meest plichtsgetrouwe en loyale onderdanen, de Lords Spiritual and Temporal
in Parliament verzameld, verzoeken u om Uwe Majesteit het diepe medeleven over te brengen dat
door dit Huis wordt gevoeld in het verdriet dat Uwe Majesteit heeft geleden door de dood van
onze overleden geliefde koningin, Uwe Majesteits Moeder, gezegende en glorieuze herinnering;

Om de hele koninklijke familie de diepe sympathie van dit House
te betuigen in hun verdriet, dat wordt gedeeld door al haar leden;

Om Uwe Majesteit te verzekeren dat het voorbeeld van onbaatzuchtige openbare dienst dat
onze overleden Soeverein tijdens Haar 70-jarige regering heeft getoond, Haar onvermoeibare
inspanningen voor het welzijn van Haar volkeren en Haar standvastigheid in tegenspoed ooit
in eerbiedige, liefdevolle en dankbare herinnering zal worden bewaard;

En om Uwe Majesteit onze loyaliteit aan de Koninklijke Persoon van Uwe Majesteit uit te drukken, en onze
vaste overtuiging dat, onder de zegen van de Goddelijke Voorzienigheid, Uwe Majesteit, tijdens Uw
Regering, het geluk zal bevorderen en de vrijheden van al Uw volkeren in al Uw Realms zal beschermen."


Foto: © UK Parliament/JessicaTaylor


Foto: © UK Parliament/Photography by Roger Harris


Foto: © UK Parliament/JessicaTaylor


Foto: © UK Parliament/Photography by Roger Harris

Zijne Majesteit de Koning's antwoord op condoleances in Westminster Hall:

"Mijne heren en leden van het House of Commons:
Ik ben zeer dankbaar voor de condoleances van het House of Lords en het House
of Commons, die zo ontroerend omvatten wat onze overleden soeverein, mijn geliefde
moeder de koningin, voor ons allemaal betekende. Zoals Shakespeare zegt over de
vroegere Koningin Elizabeth, was ze "een patroon voor alle levende prinsen".

Terwijl ik hier vandaag voor u sta, kan ik niet anders dan het gewicht van de geschiedenis voelen die
ons omringt en die ons herinnert aan de essentiële parlementaire tradities waaraan de leden van beide
Kamers zich wijden, met zo'n persoonlijke inzet voor de verbetering van ons allemaal.

Het Parlement is het levende en ademende instrument van onze democratie. Dat uw
tradities oud zijn, zien we in de bouw van deze grote zaal en de herinneringen aan
middeleeuwse voorgangers van het Bureau waartoe ik ben geroepen. En de tastbare
connecties met mijn lieve overleden moeder die we overal om ons heen zien; van de Fontein
in New Palace Yard die het zilveren jubileum van de overleden koningin herdenkt tot de
zonnewijzer in Old Palace Yard voor het gouden jubileum, het prachtige glas-in-loodraam
voor mij voor het diamanten jubileum en, zo aangrijpend en nog niet officieel onthuld,
uw meest genereuze geschenk aan Hare Majesteit ter gelegenheid van het ongekende
Platina Jubileum dat we slechts drie maanden geleden met zo'n blij hart vierden.

De grote klok van de Big Ben – een van de krachtigste symbolen van onze natie over de hele wereld
en gehuisvest in de Elizabeth Tower, ook genoemd naar het diamanten jubileum van mijn moeder
– markeert woensdag de overgang van wijlen de Koningin van Buckingham Palace naar dit parlement.

Mijne heren en leden van het House of Commons:

We komen vandaag samen ter nagedachtenis aan de opmerkelijke omvang van de toegewijde dienst van de
Koningin aan haar naties en volkeren. Terwijl ze nog heel jong was, beloofde Hare Majesteit zichzelf
om haar land en haar volk te dienen en de kostbare principes van de constitutionele regering te
handhaven die in het hart van onze natie liggen. Deze gelofte hield ze met onovertroffen toewijding.

Ze gaf een voorbeeld van onbaatzuchtige plicht die ik,
met Gods hulp en uw raad, vastbesloten ben trouw te volgen."

Verklaring van Prins Harry, de Hertog van Sussex:, 12 september 2022


In liefdevolle herinnering aan
Hare Majesteit Koningin Elizabeth II (1926-2022)

Bij het vieren van het leven van mijn grootmoeder, Hare Majesteit de Koningin - en bij het rouwen om haar
verlies - worden we allemaal herinnerd aan het leidende kompas dat ze voor zovelen was in haar toewijding
aan dienstbaarheid en plicht. Ze werd wereldwijd bewonderd en gerespecteerd. Haar onwankelbare gratie en
waardigheid bleven haar hele leven waar en nu haar eeuwige erfenis. Laten we de woorden herhalen die ze
sprak na het overlijden van haar echtgenoot, Prins Philip, woorden die ons nu allemaal troost kunnen
bieden: "Het leven bestaat natuurlijk uit zowel de laatste scheidingen als de eerste ontmoetingen."

Oma, hoewel dit laatste afscheid ons grote droefheid brengt, ben ik voor altijd dankbaar voor al onze eerste
ontmoetingen - van mijn vroegste jeugdherinneringen met jou tot de eerste keer dat ik je ontmoette als mijn
opperbevelhebber, tot het eerste moment dat je mijn lieve vrouw ontmoette en je geliefde achterkleinkinderen
omhelsde. Ik koester deze momenten die ik met jullie heb gedeeld, en de vele andere speciale momenten
daartussenin. Je wordt nu al erg gemist, niet alleen door ons, maar door de hele wereld. En wat de
eerste ontmoetingen betreft, eren we nu mijn vader in zijn nieuwe rol als Koning Charles III.

Bedankt voor je inzet.
Bedankt voor je gedegen advies.
Bedankt voor je aanstekelijke lach.

Ook wij glimlachen, wetende dat jij en opa nu herenigd zijn, en beiden samen in vrede.

De kist van Hare Majesteit de Koningin keert terug naar Londen, 12 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin zal morgen, dinsdag 13 september 2022,
vertrekken vanuit St Giles' Cathedral naar Buckingham Palace.

Na te zijn gereisd vanuit de kathedraal van St. Giles, zal de kist van Hare Majesteit in de vroege avond
vertrekken in een Royal Air Force-vliegtuig vanaf Edinburgh Airport en aankomen in RAF Northolt.

De Princess Royal, vergezeld door vice-admiraal Sir Tim Laurence, reist met de kist mee op zijn reis.

Op Edinburgh Airport wordt The Coffin door een Royal Air Force Bearer Party naar het vliegtuig gebracht en
wordt er een erewacht gevonden door The Royal Regiment of Scotland. Er zal een koninklijke groet zijn als
de kist arriveert. Op het platform zal ook de Band of the Royal Regiment of Scotland aanwezig zijn.

Als het vliegtuig vertrekt, zal de erewacht een laatste koninklijke
groet brengen. De band speelt één couplet van het volkslied.

Bij RAF Northolt worden de Bearer Party en Guard of Honor gevormd door The Queen's Color Squadron
(63 Squadron RAF Regiment). De Partij aan toonder zal de kist naar de lijkwagen brengen.

De erewacht zal wapens aanbieden bij aankomst van de kist en in die positie
blijven totdat de staatslijkwagen het vliegveld heeft verlaten.

De lijkwagen zal de kist vervolgens naar Buckingham Palace brengen. Het traject zal zijn:

- A40
- Eastbourne Terrace
- Lancaster Gate
- Bayswater Road
- Marble Arch
- Park Lane
- Hyde Park Corner
- Constitution Hill
- Centre Gate Centre Arch van Buckingham Palace

De kist van de koningin zal 's nachts rusten in de Bow Room van Buckingham Palace.

De Koning en de Koningin Gemalin bezoeken Schotland, 12 september 2022


In het Palace of Holyroodhouse werden Hunne Majesteiten verwelkomd
door een erewacht, gevormd door het Royal Regiment of Scotland.

Traditiegetrouw vond bij aankomst in Edinburgh de 'Ceremonie van de Sleutels' plaats.

De Koning werd verwelkomd in het 'oude en erfelijke koninkrijk Schotland' van Zijne Majesteit
door de Lord Provost, voordat hij symbolisch de sleutels van de stad Edinburgh ontving.

De Koning, met The Princess Royal, de Hertog van York, de Graaf van Wessex en Sir Tim Laurence
liepen vervolgens achter de kist van Hare Majesteit de Koningin terwijl deze naar de kathedraal
van St. Giles ging voor een dankdienst voor het leven van de Koningin.

De Koningin Gemalin en de Gravin van Wessex reisden met de auto.

In het Palace of Holyroodhouse ontving de Koning vervolgens de eerste minister
van Schotland, gevolgd door de voorzittende ambtenaar van het Schotse parlement.

Hunne Majesteiten reisden vervolgens naar het Schotse parlement
om een motie van medeleven in ontvangst te nemen.

Bij aankomst ontmoetten de Koning en de Koningin Gemalin de eerste minister en leider van de Scottish
National Party; Leider van de Schotse Conservatieve en Unionistische Partij; Leider van de Schotse
Labour Party; Leider van de Schotse Groenen; en de leider van de Schotse liberaal-democraten.


Foto: Instagram Buckingham Palace

In de Chamber hoorden Hunne Majesteiten de motie van medeleven aan en de Koning antwoordde:

"Voorzittend ambtenaar, eerste minister, partijleiders en leden van het Schotse parlement:

Ik weet dat het Schotse parlement en de bevolking van Schotland een diep gevoel van verdriet
met me delen bij de dood van mijn geliefde moeder. Door alle jaren van haar regeerperiode
heeft de koningin, zoals zoveel generaties van onze familie voor haar, in de heuvels van
dit land en in de harten van zijn mensen een toevluchtsoord en een thuis gevonden.

Mijn moeder voelde, net als ik, de grootste bewondering voor het Schotse volk, voor hun geweldige
prestaties en hun ontembare geest. En het was de grootste troost voor haar om op haar beurt de
ware genegenheid te kennen waarin ze werd gehouden. De kennis van die diepe en blijvende band moet
voor ons een troost zijn als we rouwen om het einde van een leven van onvergelijkbare dienstbaarheid.

Als ik de woorden van de grote Robert Burns mag parafraseren, mijn lieve moeder was:

De vriend van de mens, de vriend van de waarheid;
De vriend van de leeftijd en gids van de jeugd:
Er zijn maar weinig harten zoals de hare, met deugd warm'd,
Weinig koppen met kennis zo geïnformeerd:

Hoewel ze nog erg jong was, beloofde de koningin zichzelf om haar land en haar volk te dienen en de
principes van de constitutionele regering te handhaven. Nu we met dankbaarheid een zeer getrouwe belofte
markeren, ben ik vastbesloten om, met Gods hulp en met de uwe, dat inspirerende voorbeeld te volgen.

De titel van Hertog van Rothesay, en de andere Schotse titels die ik zo lang heb
mogen dragen, geef ik nu door aan mijn oudste zoon, William, wie ik ken, zal net
zo trots zijn als ik geweest ben om de symbolen van dit oude koninkrijk te dragen.

Ik neem mijn nieuwe taken op met dankbaarheid voor alles wat Schotland me heeft gegeven,
met de vastberadenheid om altijd het welzijn van ons land en zijn mensen na te streven, en
met het volste vertrouwen in uw goede wil en goede raad terwijl we die taak samen voortzetten."

Processie van de kist van Hare Majesteit van het Palace of Holyroodhouse naar de kathedraal van St. Giles, 12 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin is in processie van het Palace of
Holyroodhouse naar St. Giles' Cathedral gebracht, waar hij 24 uur zal rusten.

De kist was gedrapeerd met de Royal Standard in Schotland
en gekleed met een krans van bloemen. De krans bestond uit:

- Witte trosrozen
- Witte Fressia's
- Witte Knoopchrysanten
- Gedroogde witte heide (van Balmoral)
- Spray Eryngium (distel)
- Gebladerte
- Rozemarijn
- Hebe
- Pittosporum

De lijkwagen werd geflankeerd door de Bearer Party van het Royal Regiment of Scotland en
een Escort Party van de The King's Body Guard for Scotland (Royal Company of Archers).

De Koning, The Princess Royal, de Hertog van York, de Graaf van Wessex en vice-admiraal Sir Tim
Laurence volgden de kist te voet. De Koningin Gemalin en de Gravin van Wessex reisden met de auto.

Terwijl de kist in processie naar de kathedraal van St. Giles bewoog,
werden er minieme kanonnen afgevuurd vanaf Edinburgh Castle.

In de St. Giles' Cathedral was er toen een dienst van
dank voor het leven van Hare Majesteit de Koningin.

De congregatie omvatte vrienden en familie van de koningin; vertegenwoordigers van alle
strijdkrachten en de patronaten van Hare Majesteit in Schotland; Burgervereniging van
Schotland; Leiders van de Schotse politiek; voorzitters van Schotse instellingen voor hoger
onderwijs; Kunst en sport Openbare lichamen; vertegenwoordigers van het Schotse rechtssysteem;
vertegenwoordigers van een brede selectie van geloofsgroepen en jeugdorganisaties.

De Koning en de Koningin Gemalin bezoeken Noord-Ierland, 13 september 2022


De Koning en de Koningin Gemalin hebben Noord-Ierland bezocht als onderdeel
van het programma van bezoeken van Hunne Majesteiten aan de regio's.

Hunne Majesteiten werden verwelkomd door de Lord Lieutenant voor de County Borough
of Belfast, de Secretary of State voor Noord-Ierland en de Chief Executive van Belfast
City Airport, voordat ze naar Hillsborough Castle reisden voor een aantal opdrachten.

Zijne Majesteit hield een privé audiëntie bij de staatssecretaris van Noord-Ierland en ontmoette
vertegenwoordigers van politieke partijen. Hunne Majesteiten ontvingen ook een condoleancebericht van
de voorzitter van de Noord-Ierse Assemblee namens het volk van Noord-Ierland en de Koning antwoordde:

"Mijn Lords, dames en heren,

Namens mijn hele familie kan ik u alleen maar van harte bedanken voor uw condoleances.
Ik ben hier vandaag in een tijd van groot persoonlijk verdriet, nu we de dood herdenken van mijn
geliefde moeder, na een leven dat zeer trouw is toegewijd aan de plicht waartoe ze was geroepen.

Het is passend dat we elkaar ontmoeten in Hillsborough, dat mijn moeder zo
goed kende, en in wiens prachtige rozentuin ze altijd zoveel plezier had.

In de jaren sinds ze aan haar lange leven in openbare dienst begon, zag mijn moeder Noord-Ierland
belangrijke en historische veranderingen doormaken. Al die jaren hield ze nooit op te bidden voor
de beste tijden voor deze plek en voor zijn mensen, wiens verhalen ze kende, wiens verdriet onze
familie had gevoeld, en voor wie ze een grote genegenheid en respect had.

Mijn moeder voelde diep, ik weet het, de betekenis van de rol die ze zelf speelde
bij het samenbrengen van degenen die de geschiedenis had gescheiden, en bij het
uitstrekken van een hand om genezing van lang gekoesterde pijn mogelijk te maken.

Helemaal aan het begin van haar leven van dienst heeft de koningin een belofte gedaan om zich te wijden
aan haar land en haar volk en de principes van de constitutionele regering te handhaven. Deze belofte
hield ze met standvastig geloof. Nu, met dat lichtend voorbeeld voor me, en met Gods hulp, neem ik mijn
nieuwe taken op me, vastbesloten om het welzijn van alle inwoners van Noord-Ierland te zoeken.

Tijdens de jaren van mijn moeders regering was het een voorrecht om te getuigen van zo'n toegewijd leven.
Moge het ons allemaal gegund worden om de taken die voor ons liggen zo goed te vervullen."

Tijdens een receptie in Hillsborough Castle ontmoetten de Koning en
de Koningin Gemalin mensen uit een breed scala van Noord-Ierland.

Later op de middag woonden Hunne Majesteiten een dienst van bezinning bij voor
het leven van Hare Majesteit de Koningin Elizabeth II, in de St. Anne's
Cathedral, voordat ze leden van het publiek ontmoetten op Writers' Square.

Een verklaring van The Princess Royal, 13 september 2022


"Ik had het geluk om de laatste 24 uur van het leven van mijn liefste moeder te delen. Het was een
eer en een voorrecht om haar te vergezellen op haar laatste reizen. Getuige zijn van de liefde
en het respect die zo velen op deze reizen hebben getoond, was zowel nederig als opbeurend.

We zullen allemaal unieke herinneringen delen. Ik bedank iedereen die ons gevoel van verlies deelt.

We zijn er misschien aan herinnerd hoeveel van haar aanwezigheid en bijdrage aan onze nationale identiteit
we als vanzelfsprekend beschouwden. Ik ben ook zo dankbaar voor de steun en het begrip dat aan mijn dierbare
broer Charles wordt geboden, aangezien hij de extra verantwoordelijkheden van de vorst aanvaardt.

Aan mijn moeder, de Koningin, bedankt."

Kist met koningin Elizabeth aangekomen bij Buckingham Palace, 13 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin is aangekomen in Buckingham
Palace, waar hij een nacht zal rusten in de Bow Room.

Morgen zal de kist in processie worden gedragen op een kanonwagen van The King's
Troop Royal Horse Artillery naar het Palace of Westminster, waar de Koningin tot
de ochtend van de staatsbegrafenis in Westminster Hall zal liggen.


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-Brittannië

De kist met het lichaam van Koningin Elizabeth naar Westminster Hall, 14 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin, gedragen op een kanonwagen van The King's Troop Royal Horse
Artillery, vertrok uit Buckingham Palace en reisde door de Mall naar het Palace of Westminster.

Zijne Majesteit de koning, The Prinses Royal, de Hertog van York, de Graaf van Wessex,
de Prins van Wales, de Hertog van Sussex, de heer Peter Phillips, de Graaf van Snowdon,
de Hertog van Gloucester en Vice-admiraal Sir Tim Laurence liepen achter de kist.

De kist van Hare Majesteit was gedrapeerd met de koninklijke standaard, met de
keizerlijke staatskroon op een fluwelen kussen en een bloemenkrans, waaronder:

- Witte rozen
- Spray Witte Rozen
- Witte Dahlia's
- Een selectie van gebladerte (inclusief dennen uit de tuinen van Balmoral
en pittosporum, lavendel en rozemarijn uit de tuinen van Windsor)

De Bearer Party werd opgericht door The Queen's Company 1st Battalion Grenadier Guards.
De tien dragers waren dienstknechten van de koningin, zowel dienend als voormalig.

Minute Guns werden afgevuurd vanuit Hyde Park door The King's Troop Royal Horse
Artillery terwijl de kist in processie naar het Palace of Westminster bewoog.


De Big Ben luidde met tussenpozen van één minuut terwijl de
kist in processie naar het paleis van Westminster beweegt.

Nadat de kist was aangekomen in Westminster Hall, hield de aartsbisschop van Canterbury een korte
dienst, bijgestaan door de zeer eerwaarde dr. David Hoyle, decaan van Westminster, en bijgewoond
door de Koning en leden van de koninklijke familie, waarna de Lying-in-State begon.

Tijdens de Lying-in-State krijgen leden van het publiek de gelegenheid om Westminster Hall te
bezoeken om hun respect te betuigen aan de koningin. Op de ochtend van maandag 19 september 2022
eindigt de staatsligging en wordt de kist in processie van het Palace of Westminster naar
Westminster Abbey gebracht, waar de staatsbegrafenis zal plaatsvinden.Leden van de koninklijke familie ontmoeten leden van het
publiek in het hele Verenigd Koninkrijk, 15 september 2022


Leden van de koninklijke familie ontmoeten leden van het publiek in het hele Verenigd Koninkrijk.

De Prins en Prinses van Wales waren vandaag in Sandringham, de Graaf
en Gravin van Wessex in Manchester en The Princess Royal in Glasgow.

In Norfolk spraken de Prins en Prinses van Wales met het publiek en bekeken
ze enkele van de vele bloemenhuldes die bij Norwich Gates waren achtergelaten.

De Graaf en Gravin van Wessex bezochten het stadscentrum van Manchester, waar ze leden
van het publiek ontmoetten op St. Ann's Square en hen bedankten voor hun goede wensen.

Hunne Koninklijke Hoogheden maakten van de gelegenheid gebruik om bloemstukken
te bekijken die ter ere van Hare Majesteit de Koningin zijn achtergelaten.

De Graaf en Gravin bezochten ook de centrale bibliotheek van Manchester, waar ze het
openbare condoleanceregister voor Hare Majesteit de Koningin bekeken en ondertekenden.

Het condoleanceboek is tot en met dinsdag 20 september 2022 voor bezoekers beschikbaar in de
Manchester Central Library van 9.00-18.00 uur. Er is ook een online condoleanceregister beschikbaar.

De Graaf en Gravin bezochten vervolgens de kathedraal van Manchester, waar
ze een kaars aanstaken ter nagedachtenis aan Hare Majesteit de Koningin.

Ondertussen was The Princess Royal in Glasgow waar ze vertegenwoordigers van The Queen's Scottish Patronages
ontmoette. De prinses maakte ook van de gelegenheid gebruik om het aanwezige publiek te ontmoeten.


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-Brittannië


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-Brittannië


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-Brittannië


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-Brittannië


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-Brittannië


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-Brittannië


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-Brittannië


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-Brittannië


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-Brittannië

De Staatsbegrafenis en Committal Service voor Hare Majesteit de Koningin, 15 september 2022


Zijne Majesteit de Koning en de koninklijke familie willen hun oprechte dankbaarheid sturen voor
de condoleances die ze van over de hele wereld hebben ontvangen. De koninklijke familie is diep
ontroerd door de wereldwijde reactie en genegenheid die getoond wordt voor de koningin terwijl
mensen zich bij hen aansluiten bij het rouwen om het verlies van Hare Majesteit.

De staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin zal plaatsvinden op maandag 19 september 2022 om 11.00
uur BST in Westminster Abbey. Een plechtige dienst in St George's Chapel, Windsor, zal later op dezelfde dag
om 16.00 uur plaatsvinden. Momenteel ligt de Koningin in staat in Westminster Hall in het Palace of
Westminster, gistermiddag, woensdag 14 september 2022, in processie vanuit Buckingham Palace aangekomen.

Elementen van de staatsbegrafenis en de bijbehorende ceremoniële regelingen zullen hulde
brengen aan het buitengewone bewind van de koningin en het opmerkelijke leven van de
dienst van Hare Majesteit als staatshoofd, natie en Gemenebest.

Momenteel wordt er door de lijfwachten van de koning een wake gehouden bij
de kist van Hare Majesteit in het Palace of Westminster. Elke wacht duurt
zes uur, waarbij personen binnen die horloges de wake 20 minuten houden.

De kist is gedrapeerd met de koninklijke standaard, waarop de staatsinstrumenten,
de keizerlijke staatskroon, de bol en de scepter liggen, waar ze zullen blijven
voor de duur van de staatsbegrafenis en de Committal Service.

Morgenavond, vrijdag 16 september 2022, om 19.30 uur wordt er een wake rond de kist gehouden
door de Koning, The Princess Royal, de Hertog van York en de Graaf van Wessex.

Op de ochtend van de staatsbegrafenis eindigt de staatsligging om
06.30 uur als de laatste leden van het publiek worden toegelaten.

Om 10.44 uur zal de kist in processie worden gedragen op de State Gun Carriage van de Royal
Navy van het Palace of Westminster naar Westminster Abbey voor de staatsbegrafenis.

Onmiddellijk na de kist zullen de koning, leden van de koninklijke
familie en leden van de Hofhouding van de Koning verschijnen.

De processie zal om 10.52 uur aankomen bij de West Gate van Westminster Abbey, waar de Bearer Party
de kist van de State Gun Carriage zal tillen en naar de Abbey zal dragen voor de State Funeral Service.

De staatsbegrafenis zal worden bijgewoond door staatshoofden en vertegenwoordigers van de buitenlandse
regering, waaronder buitenlandse koninklijke families, gouverneurs-generaal en minister-presidenten
van het rijk. Andere vertegenwoordigers van de Realms en het Gemenebest, de Orden van Ridderlijkheid,
waaronder ontvangers van het Victoria Cross en George Cross, de regering, het parlement, de
gedecentraliseerde parlementen en assemblees, de kerk en de patronaten van Hare Majesteit
zullen de congregatie vormen, samen met andere publieke vertegenwoordigers.

Bijna 200 mensen die eerder dit jaar werden erkend tijdens de Queen's Birthday Honours, zullen ook lid
worden van de congregatie, inclusief degenen die buitengewone bijdragen hebben geleverd aan de reactie
op de Covid-19-pandemie, en die vrijwilligerswerk hebben gedaan in hun lokale gemeenschappen.

De staatsbegrafenis zal worden geleid door de decaan van Westminster. Tijdens de dienst
zullen de minister-president en de secretaris-generaal van het Gemenebest Lessen voorlezen.
De aartsbisschop van York, de kardinaal-aartsbisschop van Westminster, de moderator van de
Algemene Vergadering van de Church of Scotland en de Free Churches-moderator zullen gebeden
zeggen. De preek zal worden gehouden door de aartsbisschop van Canterbury, die ook de lof
zal uitspreken. De decaan van Westminster zal dan de zegen uitspreken.

Tegen het einde van de dienst, om ongeveer 11.55 uur, zal de Last Post klinken, gevolgd
door een stilte van twee minuten in de abdij en in het hele Verenigd Koninkrijk. Met het
volkslied wordt de Staatsbegrafenis omstreeks 12.00 uur afgesloten.

Na de dienst zal de kist van Hare Majesteit door de abdij worden gedragen en terugkeren
naar de State Gun Carriage voor de processie naar Wellington Arch, Hyde Park Corner, waar
ze om 13.00 uur aankomen. De Koning en leden van de koninklijke familie zullen opnieuw de
kist van de koningin in processie volgen. De processie zal detachementen van de strijdkrachten
van het Gemenebest omvatten. Minute Guns worden in Hyde Park afgevuurd door The King's
Troop, Royal Horse Artillery en de Big Ben zal tolgelden gedurende de hele processie.

Bij Wellington Arch zal de kist worden overgebracht naar de lijkwagen om naar Windsor te reizen. Als de
State Hearse Wellington Arch verlaat, zal de parade een koninklijke groet brengen en het volkslied worden
gespeeld. Zijne Majesteit de Koning en leden van de koninklijke familie zullen dan vertrekken naar Windsor.

Wanneer de kist Windsor bereikt, zal de lijkwagen langzamer gaan om zich aan te sluiten bij een processie
die wordt gevormd op Albert Road om via de Long Walk naar St George's Chapel, Windsor te reizen voor de
Committal Service. Leden van de koninklijke familie zullen deelnemen aan de processie in de Quadrangle
in Windsor Castle. Minute Guns zullen worden afgevuurd op de East Lawn, Windsor Castle door The King's
Troop, Royal Horse Artillery, en Sebastopol Bell en de Curfew Tower Bell zullen worden geluid.

De processie stopt onderaan de westelijke trappen van de St. George's Chapel, waar
een erewacht, gevonden door de 1st Battalion Grenadier Guards, zal worden opgesteld.
De kist van de Koningin zal in processie in de kapel worden gedragen.

De Committal Service begint om 16.00 uur, en naast Zijne Majesteit de Koning en leden
van de koninklijke familie, zal de congregatie bestaan uit voormalige en huidige leden
van de Koningin's Hofhouding, inclusief uit de particuliere landgoederen. Ook aanwezig
zijn de gouverneurs-generaal en de minister-presidenten van het rijk.

De dienst zal worden geleid door de decaan van Windsor, met gebeden van de rector
van Sandringham, de minister van Crathie Kirk en de Kapelaan van Windsor Great
Park. Het koor van de St George's Chapel zingt tijdens de dienst.

Voorafgaand aan de laatste hymne worden de keizerlijke staatskroon, de bol en de scepter verwijderd van
de kist van Hare Majesteit de koningin en op het altaar geplaatst. Aan het einde van de laatste hymne
zal de koning de kleur van het kamp van de koningin van de grenadierwachten op de kist van Hare Majesteit
plaatsen. Tegelijkertijd zal de Lord Chamberlain zijn toverstaf "breken" en op de kist plaatsen.

Terwijl de kist van de Koningin in de Royal Vault wordt neergelaten, zal de decaan van Windsor een psalm
zeggen en de lofbetuiging voordat Garter King of Arms de stijlen en titels van Hare Majesteit uitspreekt.

The Sovereign's Piper zal een Lament spelen en de aartsbisschop van Canterbury zal
de zegen uitspreken. Na afloop van de dienst wordt het volkslied gezongen.

Later die avond zal er een privébegrafenis plaatsvinden in de King
George VI Memorial Chapel, geleid door de decaan van Windsor.

De Koningin wordt samen met de Hertog van Edinburgh begraven.

De Koning en de Koningin Gemalin bezoeken Wales, 16 september 2022


De Koning en de Koningin Gemalin waren vandaag in Wales als onderdeel
van het programma van bezoeken van Hunne Majesteiten door de regio's.

Hunne Majesteiten werden begroet door de Lord Lieutenant of South Glamorgan en de Vice
Lord Lieutenant of South Glamorgan in de Landaff Cathedral in Cardiff, waar ze een dienst
van gebed en bezinning voor het leven van Hare Majesteit de Koningin bijwoonden.

De dienst werd geleid door de decaan en de aartsbisschop van Wales gaf het adres.
De eerste minister van Wales hield een lezing en de bisschop van Llandaff en
leiders van de interreligieuzen leidden de gebeden.

Na de dienst ontmoetten de Koning en de Koningin Gemalin schoolkinderen en
leden van de lokale gemeenschap die zich hadden verzameld op Llandaff Green.
Hunne Majesteiten bedankten hen voor hun goede wensen en condoleances.

Op de Senedd werden het Welshe parlement, de Koning en de Koningin Gemalin begroet door The
Llywydd en de eerste minister, die vervolgens de leiders van oppositiepartijen presenteerden.

In de Siambr, de debatkamer, ontvingen de koning en de Koningin
Gemalin een motie van medeleven van de eerste minister.

Het antwoord van Zijne Majesteit de Koning op het condoleancebericht op de Senedd:

"Voorzittend ambtenaar, Eerste Minister, Leden van de Senedd

Hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden.

Ik ben zeer dankbaar voor de condoleances die zo ontroerend hulde brengen
aan onze overleden soeverein, mijn geliefde moeder de koningin.

Ik weet dat de Sended en de mensen van Wales mijn verdriet delen.

Gedurende alle jaren van haar regeerperiode had het land Wales niet dichter
bij mijn moeders hart kunnen zijn. Wales had een speciaal plekje in haar hart.

Ik weet dat ze enorm trots was op je vele grote prestaties - ook
al voelde ze diep met je mee in tijden van verdriet.

Het moet zeker als het grootste voorrecht worden beschouwd om tot een land te behoren dat een dergelijke
toewijding zou kunnen inspireren. Ik ben vastbesloten om dat onbaatzuchtige voorbeeld te eren, in de geest
van de woorden waarmee ik altijd heb geprobeerd mijn eigen leven te leiden: Ich Dien, I Serve. Gwasanaetaf.

Het was een voorrecht om zo lang Prins van Wales te zijn. Nu zal mijn zoon,
William, de titel dragen. Hij heeft een diepe liefde voor Wales.

Ik neem mijn nieuwe taken op met grote dankbaarheid voor het voorrecht te hebben mogen
dienen als Prins van Wales. Die oude titel, die dateert uit de tijd van die grote Welshe
heersers, zoals Llywelyn ap Gruffudd, wiens nagedachtenis nog steeds terecht wordt geëerd,
geef ik nu door aan mijn zoon, William, wiens liefde voor deze uithoek van de aarde alleen
maar groter is geworden door de jaren die hij hier zelf heeft doorgebracht.

Dames en heren, net als mijn geliefde moeder voor mij, weet
ik dat we allemaal een liefde delen voor dit speciale land.

Nadat ik de Senedd sinds de oprichting regelmatig heb bezocht en vandaag uw oprechte woorden heb
gehoord, weet ik dat we allemaal de diepste toewijding delen aan het welzijn van de mensen in dit
land en dat we allemaal zullen blijven samenwerken om dat doel te bereiken."

Na afloop van de sessie hadden Hunne Majesteiten de gelegenheid
om Senedd-leden en leden van het Jeugdparlement te ontmoeten.

Vervolgens dirigeerde de Koning audiënties in Cardiff Castle, waar hij de
First Minister of Wales en de Presiding Officer (Llywydd) ontving.

De Koning en de Koningin Gemalin woonden vervolgens een receptie bij voor lokale liefdadigheidsinstellingen
in Cardiff Castle, bijgewoond door vertegenwoordigers van Royal Patronages en leden van geloofsgemeenschappen.

Hunne Majesteiten sloten hun tijd in Cardiff af met het ontmoeten van het publiek op het kasteelterrein.

De opmerkingen van de Koning aan de geloofsleiders, 16 september 2022


"Mijn heer aartsbisschop, decaan, dames en heren. Ik ben erg dankbaar dat ik jullie allemaal
heb mogen ontmoeten, zo kort na mijn toetreding, in wat onvermijdelijk de droevigste
omstandigheden zijn voor mij en mijn familie. Ik ben meer geraakt door uw vriendelijke
condoleancewoorden dan ik ooit kan zeggen. Ze betekenen heel veel voor me.

Ik wilde vandaag ook, in het bijzijn van u allen, mijn vastberadenheid bevestigen om mijn
verantwoordelijkheden als Soeverein van alle gemeenschappen in dit land en het Gemenebest
uit te voeren op een manier die de wereld weerspiegelt waarin we nu leven.

Ik ben een toegewijde anglicaanse christen en bij mijn kroning zal ik een eed afleggen
met betrekking tot de vestiging van de Kerk van Engeland. Bij mijn toetreding heb ik
al plechtig – zoals elke Soeverein in de afgelopen 300 jaar – een eed afgelegd die
belooft het protestantse geloof in Schotland te handhaven en te behouden.

Ik heb Groot-Brittannië altijd gezien als een 'gemeenschap van gemeenschappen'. Dat heeft
me doen begrijpen dat de Soeverein een extra plicht heeft - minder formeel erkend, maar niet
minder ijverig van dienst. Het is de plicht om de diversiteit van ons land te beschermen, onder
meer door de ruimte voor het geloof zelf en de praktijk ervan te beschermen door middel van de
religies, culturen, tradities en overtuigingen waarnaar ons hart en onze geest ons als individuen
leiden. Deze diversiteit is niet alleen verankerd in de wetten van ons land, het wordt opgelegd
door mijn eigen geloof. Als lid van de Church of England hebben mijn christelijke overtuigingen
liefde in hun hart. Door mijn diepste overtuigingen, daarom – evenals door mijn positie als
Soeverein – ben ik verplicht om respect te hebben voor degenen die andere spirituele paden
volgen, evenals degenen die hun leven willen leiden in overeenstemming met seculiere idealen.

De overtuigingen die floreren in en bijdragen aan onze rijk diverse samenleving verschillen. Zij,
en onze samenleving, kunnen alleen gedijen door een duidelijke collectieve toewijding aan die
essentiële principes van gewetensvrijheid, vrijgevigheid van geest en zorg voor anderen die
voor mij de essentie van onze natie zijn. Als koning ben ik vastbesloten om die principes in
alle gemeenschappen en voor alle overtuigingen met heel mijn hart te behouden en te promoten.

Deze overtuiging was de basis van alles wat mijn geliefde moeder deed voor ons land,
gedurende haar jaren als onze koningin. Het is de basis geweest van mijn eigen werk
als Prins van Wales. Het zal de basis blijven van al mijn werk als Koning."

Een verklaring van de Graaf van Wessex en Forfar, 16 september 2022


"Als gezin zijn we opgegroeid met het leren om onze ouders, vooral onze geliefde mama, te delen met
de natie, haar Realms en het Gemenebest. Hoewel het heerlijk was om tijd te hebben besteed aan het
privé afscheid nemen in Balmoral, het is nu tijd om anderen de gelegenheid te geven afscheid te nemen.

We zijn overweldigd door de stroom van emoties die ons heeft overspoeld en het enorme aantal mensen
dat hun best heeft gedaan om hun eigen liefde, bewondering en respect te uiten voor zo'n zeer
speciale en unieke persoon die er altijd voor ons was. En nu zijn we er voor haar, verenigd
in verdriet. Bedankt voor je steun, je hebt geen idee hoeveel het betekent.

Het overlijden van de koningin heeft een onvoorstelbare leegte achtergelaten in ons hele leven. Sophie en
ik hebben enorm genoten van het zien van onze James en Louise die genoten van de plaatsen en activiteiten
waar hun grootouders zo van hielden. Gezien het feit dat mijn moeder ons zoveel tijd met haar liet
doorbrengen, denk ik dat ze het ook leuk vond om die passies te zien opbloeien. Die tijden samen,
die gelukkige herinneringen, zijn nu enorm kostbaar geworden voor ieder van ons.

Moge God Hare Majesteit zegenen en moge haar herinnering lang gekoesterd worden, zelfs nu het stokje dat ze
de afgelopen 70 jaar heeft gedragen, nu overgaat op de volgende generatie en op mijn broer, Charles.

Lang leve de Koning."

De Prins en Prinses van Wales bezoeken legertrainingscentrum Pirbright, 16 september 2022


De Prins en Prinses van Wales hebben Army Training Centre Pirbright bezocht om troepen van het Gemenebest te
ontmoeten die in het VK zijn ingezet om deel te nemen aan de staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin.

Soldaten uit Canada, Australië en Nieuw-Zeeland hebben zich
verzameld bij Pirbright om hun rol in de ceremonie te oefenen.

Hunne Koninklijke Hoogheden ontmoetten hoge vertegenwoordigers van de defensiestaf en
militairen uit elk land om hen te bedanken voor de rol die ze spelen bij de staatsbegrafenis.

Van de contingenten die Hunne Koninklijke Hoogheden vandaag ontmoeten,
had Hare Majesteit de Koningin de volgende betrokkenheid:

Royal Australian Navy (RAN): De eerste campagnemedaille met de beeltenis van Hare Majesteit
de Koningin werd in 1953 uitgereikt op de Koreaanse Oorlogsmedaille. HMAS Vengeance begeleidde
het Royal Yacht door Australische wateren tijdens het eerste bezoek van Hare Majesteit de
Koningin in 1954. In 1986 eerde Hare Majesteit de Koningin de 75stee verjaardag van de
RAN door haar nationale gedenkteken in Canberra in te wijden.

Royal Regiment of Australian Artillery: Hare Majesteit
de Koningin werd in 1953 benoemd tot kolonel-in-chief.

Royal Australian Army Ordinance Corps: Hare Majesteit de Koningin werd in 1953
benoemd tot kolonel-in-Chief. Hare Majesteit koos het ontwerp voor een Sovereign's
Banner voor het Corps als onderdeel van haar zilveren jubileum in 1977.

Royal Australian Engineers: Hare Majesteit de Koningin nam de rol van kolonel-in-Chief
op zich in 1953. Het korps kreeg een soevereine vlag tijdens het zilveren jubileum van
Hare Majesteit de Koningin in 1977. Een blijvende traditie was dat het korps Hare
Majesteit de Koningin altijd een dozijn rozen schonk tijdens haar bezoeken aan Australië.

Royal Australian Infantry: Hare Majesteit de Koningin werd in 1953 benoemd tot kolonel-in-chief.

Royal Australian Air Force Reserve: Hare Majesteit de Koningin was Air Commodore-in-Chief.

48th Highlanders of Canada: een van de eerste regimenten die een band had met Hare Majesteit
de Koningin, de toenmalige Prinses Elizabeth, werd in 1947 benoemd tot opperbevelhebber.

Canadian Armed Forces Legal Branch: in 2021 werd een Royal Banner
toegekend ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Branch.

Governor General's Foot Guard: Hare Majesteit de Koningin werd in 1988 opperbevelhebber.

Régiment de la Chaudière: Prinses Elizabeth werd in 1947 opperbevelhebber. Hare
Majesteit ontving het regiment tijdens een receptie in Buckingham Palace in 2006.

Corps of Royal New Zealand Engineers: Hare Majesteit de Koningin werd in 1953 benoemd tot kolonel-in-Chief.

Royal New Zealand Armoured Corps: Hare Majesteit de Koningin werd in 1964 benoemd tot kapitein-generaal.

De kinderen van de Koningin houden een wake in Westminster Hall, 16 september 2022


De Koning, The Princess Royal, de Hertog van York en de Graaf van Wessex hielden
een wake naast de kist van Hare Majesteit de Koningin in Westminster Hall.

De Koning bedankt hulpverleners, 17 september 2022


De Koning bedankte vanmorgen hulpverleners voor hun steun in
aanloop naar de Staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin.

Zijne Majesteit werd op het hoofdkwartier van Lambeth begroet door de hoofdcommissaris van politie,
de adjunct-commissaris, de minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeester van Londen.

De koning werd naar de speciale operatiekamer van de Metropolitan Police gebracht, waar hij plaatsvervangend
adjunct-commissaris Jane Connors en commandant Karen Findlay ontmoette, die de politieoperaties rond
Londen leiden voor en tijdens de staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin.

De Koning had ook de gelegenheid om het personeel van andere hulpdiensten te ontmoeten
en te bedanken, waaronder de London Fire Brigade, London Ambulance Service en Army.

De activiteiten van de Koning en de Koninklijke familie op zaterdag 17 september 2022, 17 september 2022


In Buckingham Palace hield Zijne Majesteit de Koning audiëntie bij de Stafchefs van Defensie:

- Eerste Sea Lord - Admiraal Sir Ben Key
- Chef van de luchtmacht - Air Chief Marshal Sir Mike Wigston
- Chef van de Generale Staf – Generaal Sir Patrick Sanders
- Chef van de Defensiestaf - Admiraal Sir Tony Radakin
- Vice-chef Defensiestaf - Generaal-majoor Gwyn Jenkins
- Commandant van het Strategisch Commando van het Verenigd Koninkrijk - generaal Sir James Hockenhull

Zijne Majesteit bezocht vervolgens de Special Operations Room van de Metropolitan Police in Lambeth en
bedankte hulpverleners voor hun steun voorafgaand aan de staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin.

De Koning werd later vergezeld door de Prins van Wales om degenen te bezoeken die in de
rij stonden om Hare Majesteit de Koningin in staat te zien liggen in Westminster Hall.

De koning ontving vervolgens de gouverneurs-generaal van de Realms voor een receptie
en lunch in Buckingham Palace. Zijne Majesteit werd vergezeld door de Koningin Gemalin,
De Prins en Prinses van Wales, De Graaf en Gravin van Wessex, De Prinses Royal,
De Hertog en Hertogin van Gloucester, De Hertog van Kent en Prinses Alexandra.

Later ontving de Koning de premiers van de Realm, waaronder:

- De Hoogedelachtbare Justin Trudeau
- De Hon. Anthony Albanese MP
- De Hon. Philip Davis KC, MP
- De Hon. Andrew Holness
- De Hoogedelachtbare Jacinda Ardern M.P.

Een verklaring van Prinses Beatrice en Prinses Eugenie, 17 september 2022


"Onze liefste oma,

We hebben niet veel onder woorden kunnen brengen sinds je ons allemaal verliet.

Er zijn tranen en gelach, stiltes en geklets, knuffels en eenzaamheid, en een
collectief verlies voor jou, onze geliefde koningin en onze geliefde oma.

Wij, zoals velen, dachten dat je hier voor altijd zou zijn. En we missen je allemaal verschrikkelijk.

Je was onze matriarch, onze gids, onze liefdevolle hand op onze rug die ons door deze wereld leidde.
Je hebt ons zoveel geleerd en we zullen die lessen en herinneringen voor altijd koesteren.

Voor nu lieve oma, willen we je alleen maar bedanken. Bedankt dat je ons aan het lachen
hebt gemaakt, voor het opnemen van ons, voor het plukken van heide en frambozen, voor
marcherende soldaten, voor onze thee, voor troost, voor vreugde. Jij, die jij bent, zult
nooit weten welke impact je hebt gehad op onze familie en zoveel mensen over de hele wereld.

De wereld rouwt om je en de eerbetoon zou je echt doen glimlachen.
Ze zijn maar al te waar voor de opmerkelijke leider die je bent.

We zijn zo blij dat je weer bij opa bent. Dag lieve oma, het was de eer van ons leven
om jullie kleindochters te zijn geweest en we zijn zo ontzettend trots op jullie.

We weten dat dierbare oom Charles, de koning, uw voorbeeld zal blijven
geven, aangezien ook hij zijn leven heeft gewijd aan dienstbaarheid.

God bescherme de Koning.

Met onze liefde,

Beatrice and EugenieDe kleinkinderen van de Koningin houden een wake in Westminster Hall, 17 september 2022


De kleinkinderen van de Koningin, de Prins van Wales, de Hertog van Sussex, Prinses Beatrice, Prinses
Eugenie, Viscount Severn, Lady Louise Mountbatten-Windsor, de heer Peter Phillips en mevrouw Zara
Tindall hielden een wake naast de kist van Hare Majesteit de Koningin in Westminster Hall.

Een verklaring van de Hertog van York, 18 september 2022


Beste mama, moeder, majesteit, drie in één.

Majesteit, het was een eer en een voorrecht om u te dienen.

Moeder van de natie, uw toewijding en persoonlijke service aan onze natie is
uniek en bijzonder; uw mensen tonen hun liefde en respect op zoveel
verschillende manieren en ik weet dat u ernaar streeft hun respect te eren.

Mama, je liefde voor een zoon, je medeleven, je zorg, je vertrouwen zal ik voor altijd koesteren.
Ik heb je kennis en wijsheid oneindig gevonden, zonder grens of insluiting. Ik zal je inzichten,
adviezen en humor missen. Terwijl ons boek met ervaringen sluit, wordt er een ander geopend,
en ik zal je voor altijd dicht bij mijn hart houden met mijn diepste liefde en dankbaarheid,
en ik zal graag het volgende betreden met jou als mijn gids.

God bescherme de Koning.

Een bericht van Zijne Majesteit de Koning, 18 september 2022


In de afgelopen tien dagen zijn mijn vrouw en ik zo diep geraakt door de vele condoleances
en steun die we van dit land en van over de hele wereld hebben ontvangen.

In Londen, Edinburgh, Hillsborough en Cardiff werden we buitengewoon ontroerd
door iedereen die de moeite nam om te komen en hun respect te betuigen aan de
levenslange dienst van mijn dierbare moeder, de overleden Koningin.

Terwijl we ons allemaal voorbereiden om afscheid te nemen, wilde ik gewoon van deze
gelegenheid gebruik maken om al die talloze mensen te bedanken die zo'n steun en
troost zijn geweest voor mijn familie en mezelf in deze tijd van verdriet.

Een nieuwe foto van Koningin Elizabeth is vrijgegeven vanwege de Staatsbegrafenis, 18 september 2022


Voorafgaand aan de staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin is een nieuwe foto vrijgegeven.

De foto is gemaakt ter gelegenheid van Her Majesty's Platinum
Jubilee - de eerste Britse monarch die deze mijlpaal bereikt.

Morgen zullen miljoenen bij elkaar komen om haar opmerkelijke leven te herdenken.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II / Ranald Mackechnie, Camera Press

De staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin, 19 september 2022


De staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin vond plaats op 19 september 2022
om 11.00 uur in Westminster Abbey. De uitvaartdienst en de bijbehorende ceremoniële
regelingen brachten hulde aan het buitengewone bewind van de Koningin en het
opmerkelijke leven van Hare Majesteit als staatshoofd, natie en Gemenebest.

De begrafenis werd live uitgezonden op tv, radio en het YouTube-kanaal van de koninklijke familie
om mensen over de hele wereld in staat te stellen deel te nemen aan de rouw om de Koningin.

Processie van het Palace of Westminster naar Westminster Abbey:

De kist van de Koningin lag sinds woensdagavond 14 september 2022 opgebaard.
Om 06.30 uur op de ochtend van maandag 19 september 2022 eindigde de staatsligging.

Om 10.44 uur werd de kist in processie gedragen op de State Gun Carriage van de Royal
Navy van het Palace of Westminster naar Westminster Abbey voor de staatsbegrafenis.

Direct na de kist volgden de Koning, leden van de koninklijke
familie en leden van de Hofhouding van de Koning.

Op verzoek van de Koning bevatte de krans op de kist gebladerte van rozemarijn, Engelse eik en mirte
(gesneden van een plant gekweekt uit mirte in het bruidsboeket van de Koningin) en bloemen, in de
kleuren goud, roze en diep bordeaux, met witte accenten, gesneden uit de tuinen van Royal Residences.

De staatsbegrafenisdienst:

De staatsbegrafenis werd geleid door de decaan van Westminster en de
preek en de lof werden uitgesproken door de aartsbisschop van Canterbury.

Tijdens de dienst lazen de premier en de secretaris-generaal van het Gemenebest Lessen voor.
De aartsbisschop van York, de kardinaal-aartsbisschop van Westminster, de moderator van de
Algemene Vergadering van de Church of Scotland en de moderator van de Free Churches zeiden gebeden.
Ter gelegenheid van het einde van de dienst klonk de Last Post, gevolgd door twee minuten stilte
in de abdij en in het hele Verenigd Koninkrijk. Met het volkslied kwam er een einde aan de dienst.

De staatsbegrafenis werd bijgewoond door staatshoofden en vertegenwoordigers van de overzeese
regering, waaronder buitenlandse koninklijke families, gouverneurs-generaal en minister-presidenten
van de Realm. Andere vertegenwoordigers van de Realms en het Gemenebest, de Orden van Ridderlijkheid,
waaronder ontvangers van het Victoria Cross en George Cross, de regering, het parlement,
gedeconcentreerde parlementen en vergaderingen, de kerk en de patronaten van Hare Majesteit
vormden de congregatie, samen met andere publieke vertegenwoordigers.

Bijna 200 mensen die eerder dit jaar werden erkend tijdens de Queen's Birthday Honours, sloten zich
ook aan bij de congregatie, inclusief degenen die buitengewone bijdragen hebben geleverd aan de
reactie op de Covid-19-pandemie, en die vrijwilligerswerk hebben gedaan in hun lokale gemeenschappen.

De processie van Westminster Abbey naar Wellington Arch:

Aan het einde van de dienst werd de kist van Hare Majesteit
naar Welington Arch gebracht, via The Mall op de State Gun Carriage.

De State Gun Carriage, die sinds de begrafenis van Sir Winston Churchill in 1965 niet meer in de straten
van Londen te zien was, werd getrokken door 98 matrozen van de Royal Navy, en nog eens 40 marcheerden
achter hen als rem. De Koning en leden van de koninklijke familie volgden opnieuw de kist van de Koningin
in processie. De processie omvat detachementen van de strijdkrachten van het Gemenebest, evenals
detachementen van de Britse strijdkrachten die een speciale relatie met de Koningin hadden.

De King's Guard bracht een koninklijke groet toen de kist het Queen Victoria Memorial passeerde.

Zodra de kist Wellington Arch bereikte, werd hij in de staatslijkwagen geplaatst. De parade
bracht een koninklijke groet en het volkslied klonk toen de lijkwagen zijn reis naar Windsor begon.

Processie van Albert Hall, Windsor naar St. George's Chapel:

Toen de kist Windsor bereikte, sloot de staatslijkwagen zich aan bij een processie die was
gevormd op Albert Road en reisde via de Long Walk naar St. George's Chapel. Leden van de
koninklijke familie sloten zich aan bij de processie in de Quadrangle bij Windsor Castle.
Minute Guns werden afgevuurd op de East Lawn, Windsor Castle door The King's Troop, Royal
Horse Artillery en Sebastopol Bell en de Curfew Tower Bell luidde tijdens de processie.

Hare Majesteits viel Pony, Emma en haar corgi's, Muick en Sandy, waren aanwezig toen de processie passeerde.

De processie stopte onderaan de westelijke trappen van de St. George's Chapel,
waar een erewacht, gevonden door de 1st Battalion Grenadier Guards, was
opgesteld. De kist van de Koningin werd in processie naar de kapel gedragen.

The Committal Service:

De Committal Service begon om 16.00 uur, en naast Zijne Majesteit de Koning en leden van
de koninklijke familie, bestond de congregatie uit voormalige en huidige leden van de
Hofhouding van de Koningin, inclusief uit de particuliere landgoederen. Ook aanwezig
waren de gouverneurs-generaal en de minister-presidenten van de Realm.

De lezing gegeven door de deken van Windsor, Openbaring 21, verzen 1-7, werd ook
voorgelezen bij de begrafenissen van de grootouders van de Koningin, Koning George V
in 1936 en Koningin Mary in 1953, en Hare Majesteits vader, Koning George VI in 1952.

De dienst werd geleid door de decaan van Windsor, met gebeden van de rector van
Sandringham, de minister van Crathie Kirk en de Kapelaan van Windsor Great
Park. Het koor van de St. George's Chapel zong tijdens de dienst.

Veel van de muziek van de Committal Service is gecomponeerd door Sir William Harris, die
tussen 1933 en 1961 als organist in de St. George's Chapel heeft gediend, gedurende een
groot deel van de jeugd van de Koningin. De jonge Prinses Elizabeth bezocht vaak de orgelloft
om Sir William te zien spelen, en er wordt aangenomen dat hij haar piano leerde spelen.

Voorafgaand aan de laatste hymne werden de keizerlijke staatskroon, de bol en de scepter verwijderd
van de kist van Hare Majesteit de koningin en op het altaar geplaatst. Aan het einde van de laatste
hymne plaatste de Koning The Queen's Company Camp Color of the Grenadier Guards op de kist van Hare
Majesteit. Tegelijkertijd "brak" Lord Chamberlain zijn toverstaf en legde deze op de kist.

Toen de kist van de Koningin in de Royal Vault werd neergelaten, sprak de decaan van Windsor
een psalm en de lofzang uit voordat Garter King of Arms de stijlen en titels van Hare
Majesteit uitsprak. The Sovereign's Piper speelde een klaagzang en de aartsbisschop van
Canterbury sprak de zegen uit. Aan het einde van de dienst werd het volkslied gezongen.

Later die avond vond een privébegrafenis plaats in de King
George VI Memorial Chapel, geleid door de decaan van Windsor.

De Koningin werd samen met de Hertog van Edinburgh begraven in de King George VI Memorial Chapel.

Mijn onderstaande foto's van de begrafenis van Koningin Elizabeth:

Kortsluiting van elektriciteit in een zwarte meterkast waarvoor Enexis moet komen. Vandaar kon ik de
uitvaart van Elizabeth niet thuis bekijken. Met spoed op de fiets naar het werk van mijn vader, waar
ik vanaf de dienst in Westminster Abbey tot aan het einde van de dienst in Sint George's Chapel heb
kunnen mogen kijken. Ik kwam net op tijd aan voordat de dienst in Westminster Abbey begon. Dit is door de
werkmannen met de verbouwing van de keuken gebeurd. Op 16, 19, 20 en 21 september 2022 waren er werkmannen
voor de keuken. Op 27 september 2022 en 30 september 2022 waren er werkmannen voor de keuken. Op 6 oktober 2022
en 7 oktober 2022 is de keuken geplaatst. Op 20 oktober 2022 is er een werkman geweest. Op 27 oktober 2022 is
de deur voor tussen de keuken en bijkeuken geplaatst. Op 28 oktober 2022 zijn er nog werkmannen voor electra
en schilderwerk. In november 2022 wordt de bijkeuken geplaatst. Daarna komt er nog ergens in november of
december 2022 bokmerk voor de keuken en bijkeuken en maken de werkmannen alles verder in orde.

Op de terugweg naar huis van mijn vaders werk op 19 september 2022, in het parkje
dichtbij ons huis was een regenboog te zien, van de ene kant naar de andere kant.

Een nieuwe foto van Koningin Elizabeth is vrijgegeven na de Staatsbegrafenis, 19 september 2022


Na de staatsbegrafenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth
is er een nieuwe foto van Koningin Elizabeth vrijgegeven.

'May flights of Angels sing thee to thy rest.'
In liefdevolle herinnering aan Hare Majesteit de Koningin.
1926 - 2022


Foto: Lichfield / Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De Prins en Prinses van Wales bezochten Windsor, 22 september 2022


"Bedankt aan iedereen die zo onvermoeibaar heeft gewerkt om ervoor te zorgen dat iedereen die
Windsor de afgelopen twee weken heeft bezocht een veilige en positieve ervaring heeft gehad.

Het was een genoegen om vandaag slechts een klein aantal medewerkers en vrijwilligers te
ontmoeten. We zijn je enorm dankbaar voor al je inspanningen."- William en Catherine

The Princess Royal bedankt leden van de strijdkrachten die betrokken zijn
bij de begrafenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth, 22 september 2022


The Princess Royal heeft als Commodore-in-Chief Portsmouth een bezoek gebracht aan de
marinebasis van Portsmouth om het personeel van de Royal Navy te ontmoeten dat heeft
deelgenomen aan de begrafenisstoet van Hare Majesteit Koningin Elizabeth.

Later bezocht Hare Koninklijke Hoogheid, in haar rol als kolonel-in-chief van zowel
het Royal Logistic Corps als het Royal Corps of Signals, de St Omer-kazerne, Aldershot.

De Prinses ontmoette personeel uit het hele korps dat een centrale rol speelde bij het leveren van
logistieke ondersteuning tijdens de begrafenis van Hare Majesteit en andere ceremoniële taken.

De Graaf van Wessex bezoekt Estland en Duitsland, 23 september 2022


De Graaf van Wessex bezocht deze week Britse troepen die in Estland en Duitsland
waren ingezet om hun dienst te erkennen en hen te bedanken voor hun inzet voor
Hare Majesteit Koningin Elizabeth gedurende haar hele leven.

Het bezoek is een eerbetoon aan een langdurige verbintenis om troepen te bezoeken die in het
buitenland zijn ingezet in de rol van Zijne Koninklijke Hoogheid als Royal Colonel of 2nd
Battalion The Rifles en Royal Honorary Colonel of the Royal Wessex Yeomanry.

Op donderdag bezocht Zijne Koninklijke Hoogheid 2RIFLES in Camp Tapa, Estland,
om de vitale steun van het bataljon aan Britse militaire operaties te erkennen.

Op de Britse ambassade in Tallinn bekeek de graaf eerbetonen aan Hare Majesteit Koningin
Elizabeth en bedankte het ambassadepersoneel dat de rouwregelingen vanuit Estland steunde.
Zijne Koninklijke Hoogheid ondertekende ook het condoleanceregister van de ambassade.

Vrijdag bezocht de Graaf de troepen van Royal Wessex Yeomanry die waren ingezet in de kazerne
van Normandië in Paderborn, Duitsland. Zijne Koninklijke Hoogheid bedankte hen voor hun
voortdurende dienst in het buitenland en inzet voor de koning als hoofd van de strijdkrachten.

De Graaf is de Royal Honorary Colonel van de Royal Wessex Yeomanry, het Britse pantserreserveregiment

In het stadhuis van Paderborn ontmoette Zijne Koninklijke Hoogheid lokale bewoners en
bekeken ze eerbetonen aan Hare Majesteit Koningin Elizabeth van de Paderborn-gemeenschap.

De Graaf bekeek ook items die verband hielden met de officiële bezoeken van Hare Majesteit
Koningin Elizabeth aan de stad in 1965, 1977 en 1987, en ondertekende het Gouden Boek van
de stad zoals Hare Majesteit en de Hertog van Edinburgh in 1977 deden.

Foto laatste rustplaats Koningin Elizabeth vrijgegeven, 24 september 2022


Op 24 september 2022 is een foto vrijgegeven van de grootboeksteen die nu is geïnstalleerd
in de King George VI Memorial Chapel, na de begrafenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth.

De King George VI Memorial Chapel bevindt zich binnen de muren van St George's Chapel, Windsor.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Eerste foto van Koning Charles, 24 september 2022


De Rode Doos van Zijne Majesteit Koning Charles III.

De rode doos bevat documenten van ministers van de regering in het VK en de
Realms en van vertegenwoordigers van het Gemenebest en daarbuiten. De documenten
worden vanuit het kabinet van de kabinetschef naar de Koning gestuurd, waar hij
zich ook bevindt, in een afgesloten rode verzenddoos.

Hare Majesteit Koningin Elizabeth ontving rode dozen, die werden gemaakt
bij haar kroning in 1953, bijna elke dag van haar regering, inclusief
weekends en feestdagen, maar met uitzondering van eerste kerstdag.


Foto: Buckingham Palace

Einde periode van rouw Britse Koninklijke Familie na overlijden Koningin Elizabeth, 27 september 2022


De periode van koninklijke rouw na het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth is nu voorbij.

De sociale media accounts en de officiële website van het Britse Koningshuis https://www.royal.uk/
zullen het werk van Koning Charles III, de Koningin Gemalin en andere leden van de koninklijke
familie blijven weerspiegelen, evenals het leven en werk van Koningin Elizabeth II.

Monogram van Koning Charles III, 27 september 2022


Het monogram van Zijne Majesteit Koning Charles III is onthuld.

Het logo is het monogram van de Soeverein, bestaande uit de initialen van de naam van
de vorst, Charles, en titel, Rex - Latijn voor Koning, naast een afbeelding van de kroon.

Het monogram is het persoonlijke eigendom van de Koning en werd door Zijne Majesteit
gekozen uit een reeks ontwerpen die door het College of Arms zijn opgesteld.


Foto: Buckingham Palace

Een Schotse versie van het monogram is voorzien van de
Scottish Crown, goedgekeurd door Lord Lyon King of Arms.


Foto: Buckingham Palace

Het monogram van de Koning zal verschijnen op overheidsgebouwen, staatsdocumenten en op sommige brievenbussen.
Het wordt gebruikt door overheidsdiensten en door het Koninklijk Huis voor het frankeren van post.

De beslissing om het monogram te vervangen zal naar goeddunken van
individuele organisaties zijn en het proces zal geleidelijk verlopen.

Het College of Arms, dat het monogram heeft ontworpen, werd opgericht in 1484 en is verantwoordelijk
voor het maken en bijhouden van officiële registers van wapenschilden en stambomen. De herauten die
deel uitmaken van het College zijn leden van het Koninklijk Huis en handelen onder het gezag van de Kroon.

Ontvangen Rouwpost nav het overlijden van Koningin Elizabeth II


Op 28 oktober 2022 ontving ik de condoleancekaart van de Graaf en Gravin van Wessex
en Forfar voor het overlijden van zijn moeder Koningin Elizabeth II. De Graaf van
Wessex (Prins Edward) is het vierde kind van Koningin Elizabeth II en Prins Philip.

Op 1 november 2022 ontving ik de condoleancekaart van Prinses Anne voor het
overlijden van koningin Elizabeth II. Prinses Anne, The Princess Royal, is
het tweede kind en enige dochter van Prins Philip en Koningin Elizabeth II.

Over de Lay in Waiting:

Dame Elizabeth Shan Josephine Legge-Bourke- Bailey (10 september 1943) is de dochter van Wilfred Bailey,
3de Baron Glanusk en Margaret Eldrydd Shoubridge, dochter van generaal-majoor Herbert Shoubridge.

Glanusk stierf in januari 1948, 56 jaar oud, en omdat hij geen zoon had, werd
hij in zijn adelstand opgevolgd door een volle neef, David Russell Bailey.

Glanusk liet zijn voorouderlijk huis en landgoed van Glanusk Park na aan zijn dochter,
Dame Elizabeth Shan Legge-Bourke DCVO, die in 1998 Lord Lieutenant of Powys werd.

Koningin Elizabeth heeft met genoegen op 17 juli 2018 mevrouw Tia C Jones benoemd tot Her Majesty's Lord-Lieutenant
voor Powys om Dame Shan Legge-Bourke DVCO op te volgen wanneer ze op 10 september 2018 met pensioen gaat.

In 1964 trouwde ze met kapitein William Legge-Bourke (1939-2009; zoon van majoor Sir Harry
Legge-Bourke, een conservatief parlementslid voor het eiland Ely), en ze hebben drie kinderen:
- Tiggy Pettifer- Legge-Bourke (1 april 1965), nanny van prinsen William en Harry.
- Zara Victoria Gordon-Lennox Legge-Bourke (1966)
- Kapitein Harry Russell Legge-Bourke (geboren 1972)

Benoemd tot luitenant van de Koninklijke Orde van Victoria (LVO) in 1988, in de 2015 New Year Honours
Legge-Bourke werd gepromoveerd tot Dame Commander van de Koninklijke Orde van Victoria (DCVO).Op 26 november 2022 ontving ik de condoleancekaart van de Prins en Prinses van Wales voor
het overlijden van Koningin Elizabeth II. De Prins en Prinses van Wales zijn de voormalige
Hertog en Hertogin van Cambridge, William en Catherine. Prins William, de Prins van Wales,
is het eerste kind van Koning Charles III en de kleinzoon van Koningin Elizabeth II.


Brieven Sarah en familie

Alex Bramall / The British Monarchy
Foto: Benjamin Wheeler / The British MonarchyOp 30 oktober 2020 ontving ik een bedankkaartje van Sarah, Duchess of York, nav de gelukswensen voor haar
gehuwde dochter Prinses Beatrice. Op het huwelijksbedankkaartje van Sarah zien we een nieuwe niet vrijgegeven
foto van het gelukkig getrouwde paar. Het kantoor van Sarah Ferguson vertelde aan mij dat de foto voor prive
doeleinden is en dat deze niet op internet verspeid mag worden. Daarom ziet u alleen de tekst en niet de foto.Op 30 oktober 2020 ontving ik deze bedankbrief en deze twee gesigneerde foto's nav mijn felicitatie voor het huwelijk van
dochter Prinses Beatrice met Edoardo Mapelli Mozzi en mijn ervaringen met de Covid-19 pandemie en de wens dat hun gezond blijven.

Op 3 september 2021 ontving ik het geboortekaartje van August Brooksbank, zoontje van Prinses Eugenie en Jack Brooksbank.
Eind augustus 2021 heb ik Eugenie en Jack een tweede keer geschreven voor de geboorte van hun zoon August Brooksbank.
Door het overlijden van Prins Philip is mijn eerste kaart niet beantwoord geworden door de extreme drukte hierdoor.


Foto: De verloskundige van Prinses Eugenie / Prinses Eugenie


Foto: Prinses Eugenie

Op 20 januari 2022 ontving ik het Geboorte bedankkaartje van Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Sienna Elizabeth
Mapelli Mozzi is geboren op 18 september 2022 als dochter van Prinses Beatrice van York en Edoardo Mapelli
Mozzi. Edoardo heeft nog een zoon Christopher Woolf (Wolfie) uit de relatie met architect Dara Huang.


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage